czwartek, 6 sierpnia 2020 10:56

Szkolenie wstępne BHP - co powinno obejmować?

Autor Artykuł sponsorowany
Szkolenie wstępne BHP - co powinno obejmować?

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika, który zaczyna pracę w konkretnej firmie. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę konieczność organizacji takich szkoleń. Pracownik musi poznać przepisy BHP na swoim stanowisku jeszcze przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków.

Nowo przyjęty pracownik musi przejść dwa rodzaje szkoleń - to szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe BHP. Pierwsze z nich obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Do organizacji szkolenia BHP jest zobowiązany pracodawca, powinno ono odbywać się w godzinach pracy. Zakres szkolenia wstępnego BHP zależy od stanowiska zajmowanego przez pracownika.

Instruktaż ogólny zapoznaje pracownika z zasadami BHP, które są opisane w Kodeksie pracy, nie może być krótszy niż 3 godziny lekcyjne. Natomiast instruktaż stanowiskowy musi być przeprowadzony, zanim pracownik zostanie dopuszczony do obowiązków służbowych.

Instruktaż stanowiskowy

Podczas instruktażu stanowiskowego pracownik jest zapoznawany z zagrożeniami, jakie występują na zajmowanym przez niego stanowisku, poznaje także sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami. Instruktaż rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, następnie osoba uprawniona objaśnia wszystkie czynności, które pracownik będzie wykonywał w miejscu pracy. Po dokładnym wyjaśnieniu procedury pracownik musi wykonać samodzielnie pracę pod nadzorem instruktora. Na koniec przeprowadzany jest sprawdzian.

Instruktaż stanowiskowy musi zostać powtórzony, jeśli na miejscu pracy nastąpią zmiany techniczno-organizacyjne, np. zmiana procesu technologicznego albo zmiana organizacji stanowisk pracy.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny BHP ma zaznajomić pracownika z podstawowymi zasadami i przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy. Szkolenia wstępne BHP Warszawa obejmują zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy. Dodatkowo w ich trakcie pracownik zaznajamia się z regulaminami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują w konkretnym zakładzie pracy.

Jeśli pracownik przedstawi aktualne zaświadczenie, które potwierdza odbycie przez niego wymaganego szkolenia okresowego w danym okresie u innego pracodawcy, wtedy może być zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego.

Przeprowadzenie szkolenia zarówno w zakresie instruktażu ogólnego, jak i stanowiskowego musi zostać potwierdzone przez pracownika na piśmie. Informacja taka musi znaleźć się w aktach osobowych zatrudnionego. Na oświadczeniu potwierdzającym odbycie szkolenia wstępnego powinno znaleźć się imię i nazwisko pracownika, data i miejsce odbycia szkolenia oraz podpis.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje