środa, 24 lutego 2021 12:10

Unieważniono przetarg. Co z budową drogi ekspresowej S1 Mysłowice-Oświęcim?

Autor Wiktoria Mitura
Unieważniono przetarg. Co z budową drogi ekspresowej S1 Mysłowice-Oświęcim?

Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poinformowała o  unieważnieniu postępowania na wybór wykonawcy na zaprojektowanie i  budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku  Mysłowice – Oświęcim. Jak  podkreśla GDDKiA, termin budowy i oddania do użytku obwodnicy Oświęcimia  w ramach S1 nie jest zagrożony. 9-kilometrową obwodnicą mamy przejechać  wiosną 2024 r.

Podjęliśmy taką decyzję, chcąc zapewnić możliwość funkcjonowania kolejnych dwóch odcinków przyszłej S1, od Oświęcimia do Bielska-Białej, po ukończeniu na nich prac w 2023 r. Osiągniemy to poprzez podzielenie odcinka Mysłowice – Oświęcim na dwie części i sprawną realizację krótkiego fragmentu S1 z węzłem Bieruń i obwodnicą  tego miasta. Umożliwi to, na okres dokończenia prac przy pozostałej  części S1, przekierowanie ruchu na DK44 z pominięciem terenów  zurbanizowanych i dróg lokalnych” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Przypomnijmy,  że przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku  Mysłowice – Oświęcim Generalna Dyrekcja ogłosiła w październiku 2019  roku. Wówczas ogłosiła postępowania na pozostałe  dwa odcinki S1, tj. Oświęcim – Dankowice oraz Dankowice – Bielsko-Biała.  W grudniu tegoż roku GDDKiA ogłosiła również przetarg na realizację  powiązanej z S1 obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44.

Dla tych trzech inwestycji GDDKiA podpisała w zeszłym roku umowy z wykonawcami. Obecnie trwają dla nich prace projektowe.  Zgodnie z umową,  dwoma  odcinkami S1 (Oświęcim – Dankowice – Bielsko-Biała) mamy pojechać w IV  kwartale 2023 r., a obwodnicą Oświęcimia wiosną 2024 r.

Natomiast  postępowanie na początkowy fragment S1 przeciągnęło się znacznie za  sprawą rozpatrywania odwołań złożonych przez jednego z zainteresowanych  wykonawców.

21 sierpnia 2020 r. wykluczyliśmy z przetargu wykonawcę, China State Construction Engineering Corporation Limited z siedzibą w Pekinie, który naszym zdaniem nie złożył jednoznacznych i wyczerpujących wyjaśnień w trakcie weryfikacji oferty,  wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie  zostało uwzględnione, GDDKiA unieważniła wykluczenie chińskiej firmy i  jednocześnie skierowała skargę na wyrok KIO do Sądu Okręgowego w  Katowicach. Sąd nie uwzględnił wniesionej przez GDDKiA skargi, umarzając 12 stycznia 2021 r. postępowanie. Wobec czego wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 września 2020 r. uprawomocnił się” – czytamy w dalszej części komunikatu GDDKiA.

Zdaniem  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, realizacja obecnego  zakresu przetargu, w przyjętych terminach realizacji, jest w tym stanie  faktycznym niecelowa i niezasadna, gdyż odcinek Mysłowice –  Oświęcim zostałby oddany do użytkowania z co najmniej rocznym, na  dzisiaj, opóźnieniem w stosunku do dwóch dalszych odcinków.

Ruch  tranzytowy z tych odcinków S1 wlewałby się na nieprzystosowane do  dużego ruchu lokalne drogi. Dodatkowo poszukiwanie przez kierowców  alternatywnych tras spowodowałoby znaczący wzrost zagrożenia dla zdrowia  i życia przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu na typowo  lokalnych drogach, gdzie zabudowa mieszkaniowa i budynki użyteczności  publicznej (przedszkola, szkoły, urzędy i kościoły) zlokalizowane są w  bezpośrednim sąsiedztwie danej drogi.

Dlatego też GDDKiA, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (za sprawą wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie  można było wcześniej przewidzieć) unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na projekt i budowę drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Oświęcim.

W obecnej sytuacji konieczne jest podzielenie odcinka Mysłowice – Oświęcim na dwa odrębne zadania:

  1. Odcinek I/A Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia,
  2. Odcinek I/B Mysłowice (Kosztowy II) – Bieruń.

Zakres  Odcinka I/A będzie obejmował zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej  S1 wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą techniczną oraz  odcinkiem drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i łącznikiem  klasy Z (droga zbiorcza) pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym  Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły). Długość drogi ekspresowej wyniesie  2,9 km, od km 10+000 do km 12+865, drogi klasy GP (głównej ruchu  przyspieszonego) ok. 2 km, a łącznika ok. 2,1 km. Ten zakres pozwoli na skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem DK44.

Realizacja  odcinka Bieruń – Oświęcim (wraz z obwodnicą Bierunia) z terminem  zakończenia w listopadzie 2023 r. zbiegnie się z oddaniem do ruchu S1 od  Bielsko-Białej do węzła Oświęcim.

„Dzięki  temu ruch tranzytowy na kierunku północ – południe będzie mógł zostać  skierowany poprzez przystosowaną do przenoszenia takich obciążeń drogę  krajową nr 44 do istniejącego, tranzytowego układu komunikacyjnego (S1,  A1), a z kierunku południe na zachód i wschód poprzez DK44 do autostrady  A4” – tłumaczy GDDKiA.

Zakres  Odcinka I/B (Mysłowice Kosztowy – Bieruń) będzie obejmował  zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 od km 0+000 do km 10+000 o  długości 10 km wraz z 16 obiektami inżynierskimi, dwoma miejscami  obsługi podróżnych (Lędziny Wschód i Zachód) oraz infrastrukturą  techniczną. Dla tej części zadania zostanie przeprowadzone odrębne postępowanie przetargowe z 36-miesięcznym terminem realizacji (przy czym do czasu objętego projektowaniem wliczać będzie się okresy zimowe, a do czasu realizacji robót już nie).

Jednocześnie wykonawcy w swoich ofertach będą mogli zadeklarować krótszy termin realizacji w ramach kryterium poza cenowego. W umowie zostanie uwzględniony termin pośredni oddania do ruchu jednej jezdni drogi ekspresowej S1 – w czasie 12 miesięcy od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  Pozwoli to na wcześniejsze uzyskanie przejezdności całej S1 Kosztowy –  Bielsko-Biała, poprzez połączenie istniejącej drogi ekspresowej S1 w  Mysłowicach z nowo wybudowanymi odcinkami tej drogi.

info: powiat oświęcimski     foto: ilustracyjne

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje