środa, 8 kwietnia 2020 15:18

W Wieliczce powstał nowy wydział UM. Będzie koordynował fundusze na pomoc służbie zdrowia

Autor Marzena Gitler
W Wieliczce powstał nowy wydział UM. Będzie koordynował fundusze na pomoc służbie zdrowia

W Wieliczce powstał nowy wydział urzędu miasta. Będzie zajmował się polityką społeczną i zdrowiem. Czy to sensowne w czasie, gdy z powodu epidemii koronawirusa trzeba szukać oszczędności - pytają mieszkańcy? Jak tłumaczy to burmistrz Artur Kozioł?

Zarządzeniem nr 54/2020 z 27 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka utworzono Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (WPS). Zgodnie z regulaminem zajmował się będzie udzielaniem dotacji, rozliczaniem i sprawdzaniem pod względem merytorycznym dokumentów dotyczących dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny i ochrony zdrowia.

O powody utworzenia wydziału i jego budżet zapytaliśmy burmistrza Wieliczki Artura Kozioła.

- Zawiesiliśmy dwa stanowiska pracy mojego sekretariatu i stanowisko w Biurze Rady. Te osoby skierowaliśmy do wydziału, który zajmie się realizacją uchwał, które Rada Miejska podjęła i budżetu, który uchwaliła. Taki jest u nas wymóg, jako organu zarządczego, że środki te muszą być koordynowane przez jakiś wydział. Nie mogą przechodzić przez MGOPS, bo jest to osobna jednostka. Nie ma żadnych nowych pracowników - zapewnia Artur Kozioł. - Szefową Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zostanie pani, która pracowała wcześniej w Wydziale Obywatelskim, a później kierowała moim sekretariatem. Po prostu, zrezygnowałem z sekretariatu - wyjaśnia burmistrz Wieliczki. - Dziś sekretariat to będę ja i moi zastępcy. Ograniczyliśmy nasze funkcjonowanie. Przed południem będę ja, po południu - pani wiceburmistrz.

Nowy wydział będzie realizował uchwały podjęte ostatnio przez Radę Miasta, która w związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju i dla zabezpieczenia zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka zwiększyła środki w budżecie Wieliczki na opiekę medyczną mieszkańców. 200 tys. zł przeznaczono na zakup testów do analizy i wykrywania choroby zakaźnej COVID-19, kolejne 200 tys. zł na zakup środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce i 25 tys. zł na ten sam cel dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, które obsługuje mieszkańców miasta i gminy Wieliczka. 800 tys. zł przeznaczono na podejmowanie działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. 335 tys. zł w formie dotacji na zakup sprzętu medycznego trafi do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 25 tys. zł - na zakup sprzętu medycznego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. 254 tys. zł z budżetu Wieliczki zostało przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz domami pomocy społecznej. Zwiększono też kwotę na zarządzanie kryzysowe. 720 tys. zł na ten cel otrzymał Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wieliczce.

- Kwota, jaką będzie zarządzał Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia to ponad dwa miliony złotych - podsumowuje burmistrz Kozioł. - Wydział będzie zajmował się koordynacją i przygotowaniem umów o dotacji, wykonywanie testów i in.. To jest dzisiaj najważniejsze. Wydział będzie zajmował się koordynacją i współpracą z ośrodkami zdrowia publicznymi i niepublicznymi. Staramy się być w kontakcie ze wszystkimi ośrodkami medycznymi i szukać rozwiązań, jak im pomóc. Najczęściej są to prośby o zakupy. Wczoraj kupiliśmy na przykład kolejne maseczki dla naszego ośrodka. Przygotowujemy kolejne. Musimy też na bieżąco realizować zarządzenia wojewody. Jeżeli wejdą kolejne obowiązki, związane z opieką medyczną wynikającą z epidemii, ten wydział będzie to koordynował.

Wieliczka - najnowsze informacje