piątek, 14 lutego 2020 14:48

Ważne informacje ws. budżetu obywatelskiego Miasta Kraków

Autor Katarzyna Domagała
Ważne informacje ws. budżetu obywatelskiego Miasta Kraków

Na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa przyjęto regulamin tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jedną z zasadniczych zmian, jakie wprowadzono względem zapisów z poprzedniego roku, jest jednoroczny tryb realizacji projektów. Doprecyzowano też kryterium ogólnodostępności, a także – na mocy przyjętej przez radnych poprawki – wprowadzono nowe proporcje podziału środków na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wysokość budżetu obywatelskiego to co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radni zdecydowali, że 80 proc. tej kwoty zostanie przeznaczone na zadania dzielnicowe, reszta na zadania ogólnomiejskie.

W regulaminie znalazł się zapis tłumaczący ogólnodostępność projektu. Należy ją rozumieć jako umożliwienie wszystkim albo ogółowi mieszkańców nieodpłatnej możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6.00-22.00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli – w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń.

W regulaminie budżetu obywatelskiego – oprócz zapisów dotyczących m.in. znanych z poprzedniej edycji zasad zgłaszania projektów, ich weryfikacji, głosowania i obliczania wyników – znalazł się także ramowy harmonogram (szczegółowy ustala Prezydent w drodze zarządzenia) tegorocznego BO. Tak jak do tej pory składanie projektów odbywać się będzie poprzez dedykowaną platformę internetową, a głosowanie – przez internet i w tradycyjnych punktach.

Kwiecień - czas spotkań

Kwiecień upłynie pod znakiem spotkań z mieszkańcami – przyszłymi autorami projektów. Dotyczyć one będą konkretnych tematów: zieleni, infrastruktury, kwestii społecznych i kulturalnych. Tradycyjne majowe głosowanie poprzedzą ogólnomiejskie maratony pisania projektów. Urzędnicy będą weryfikować złożone pomysły w wakacje. Do połowy września poznamy projekty, na które będzie można głosować na przełomie września i października. Zgodnie z przyjętą zasadą, zwycięskie zadanie będzie musiało być zrealizowane do końca 2021 r.

Władze Krakowa podkreślają, że tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego stawia na wzmocnienie lokalności m.in. poprzez pilotażową ścieżkę powstawania propozycji projektów dzielnicowych. Planowo Kraków ma zostać podzielony na małe obszary, w których praca nad propozycjami zadań będzie organizowana przez Ambasadorów Lokalnej Partycypacji (ich nabór trwa do 23 lutego). Każdy Ambasador wskaże obszar Krakowa, w którym będzie razem z jego mieszkańcami będzie diagnozował lokalne potrzeby i przygotowywał pomysły na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z zapowiedziami lista Ambasadorów ma być dostępna dla wszystkich mieszkańców i każdy chętny będzie mógł wziąć udział w organizowanych przez nich spotkaniach. Podczas spotkań wypracowane zostaną wstępne propozycje zadań. Propozycje te zostaną następnie przekazane jednostkom weryfikującym do wstępnej konsultacji.

Więcej informacji ws. budżetu znajduje się tutaj.

Info: krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje