poniedziałek, 20 maja 2019 20:54

Chrzanów: Bulwersująca odpowiedź w sprawie uciążliwych zapachów!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chrzanów: Bulwersująca odpowiedź w sprawie uciążliwych zapachów!

Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie „przemęczony”. Już dwa razy przecież odpowiadał na uwagi radnego, a w zeszłym roku nawet napisał pismo do WIOŚ. Zatem lepiej niech inni zajmą się sprawą smrodu. Oni zrobili już wszystko, co mogli.

2 kwietnia 2019 roku radny Roman Madejski złożył na sesji interpelację w sprawie skarg mieszkańców osiedla Kąty w Chrzanowie, dotyczącej uciążliwości zapachowych, pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych w Balinie. Zwrócił się do burmistrza Roberta Maciaszka z prośbą, by ten wystąpił na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z wnioskiem o powołanie komisji ds. Gospodarki Odpadami, która miałaby prawo kontroli wysypiska o każdej porze oraz na czele której stałby przedstawiciel gminy Chrzanów (to właśnie mieszkańcy Chrzanowa i Balina odczuwają uciążliwości związane z funkcjonowaniem ZGOK).

Dodatkowo radny Roman Madejski poinformował we wspomnianej interpelacji, że mieszkańcy proszą o wyjaśnienie kwestii związanych z wodami odciekowymi na składowisku odpadów w Balinie (Czy ZGOK ma zgodę na wywóz odcieków? Gdzie są wywożone i w jakiej ilości? Kto kontroluje faktury za wywóz odcieków? Czy Zarząd Związku ma wgląd do tych faktur? Czy zbiornik odcieków i kwater na wysypisku są monitorowane? A jeśli są, to kto sprawdza monitoring? I jak długo nagrania z monitoringu są przechowywane?).

18 kwietnia burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek odpowiedział, że przekazał treść interpelacji radnego Romana Madejskiego do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z prośbą o odniesienie się do przedstawionych w niej kwestii.

Odpowiedź radny otrzymał w połowie maja.

Co odpowiedział Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie w sprawie uciążliwej działalności ZGOK w Balinie?

Wyjaśnienia Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie są – w naszej opinii – bulwersujące. Pokusimy się o krótką interpretację.

Po pierwsze – podpisany pod pismem członek zarządu ZMGK Włodzimierz Spitzer informuje, że pan Madejski już dwa razy w tym roku (21 lutego i 28 marca) otrzymywał odpowiedzi na zgłaszane uwagi dotyczące ZGOK w Balinie. Dziwne żeby nie otrzymywał, skoro każdorazowo – na prośbę mieszkańców, którym okropny odór nie pozwala normalnie funkcjonować – takie sprawy zgłasza. Z odpowiedzi Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie wynika jednak, że radny takimi pismami tylko „zakłóca ich spokój”, bo jego pytania zmuszają urzędników do wykonania… pracy (!).

– Należy zaznaczyć, że przed udzieleniem odpowiedzi każdorazowo Zarząd Związku występował do Zarządu ZGOK o ustosunkowanie się do wnoszonych uwag, gdyż ten organ posiada pełną wiedzę w temacie eksploatacji i bieżącej działalności Spółki – napisał Włodzimierz Spitzer, członek zarządu ZMGK w Chrzanowie.

Oczywiście pochylmy się nad ciężkim losem urzędników, którzy „każdorazowo występowali” do ZGOK.

Po drugie – członek zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie zaproponował, by... wszelkie pytania kierować bezpośrednio do ZGOK.

– ZGOK Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i posiada osobowość prawną. Spółka jest podmiotem samodzielnym działającym na własne ryzyko, a zarząd tej spółki odpowiada za swoje działania. Z tego względu proponujemy, aby wszelkie pytania dotyczące działalności spółki, eksploatacji składowiska odpadów komunalnych czy też instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) były kierowane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kierowanie Zakładem – Zarząd ZGOK Sp. z o.o. w Balinie – poinformował Włodzimierz Spitzer, członek zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.

W skrócie – „dajcie nam spokój, my za to nie odpowiadamy, kontaktujcie się bezpośrednio ze ZGOK w Balinie”. ZMGK „umywa ręce”, bo – jak można sądzić po przeczytaniu tego pisma – po co się przemęczać? Już dwa razy przecież w tym roku ZMGK „występował” do ZGOK o odpowiedzi… Pomijamy oczywiście fakt, że ze ZGOK w Balinie mieszkańcy regularnie się kontaktują...

Co więcej, Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie chwali się innymi chwalebnymi działaniami, jakie podjął.

A jakie to były działania? Otóż, jak podaje w piśmie Włodzimierz Spitzer, 23 lipca 2018 roku ZMGK wystąpił do Zarządu ZGOK w Balinie o zintensyfikowanine działań zmierzających do usunięcia uciążliwości zapachowych. Z kolei 25 września 2018 zwrócił się do WIOŚ w Krakowie o przeprowadzenie kontroli zakładów produkcyjnych mogących powodować swoją działalnością uciążliwości dla mieszkańców.

Wszystko pięknie, tak? Jesteśmy pod wrażeniem tych zakrojonych na szeroką skalę inicjatyw Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie. Bylibyśmy jeszcze pod większym wrażeniem, gdyby miały miejsce w tym roku, a nie 8 czy 10 miesięcy temu (!).

Ciekawe, czy o zintensyfikowanych działaniach, które mają powstrzymać odór, zaproszeni przez burmistrza na spotkanie 22 maja przedstawiciele wszystkich instytucji, spółek itd. będą równie kwieciście opowiadać?

My jednak proponujemy, by ograniczyć wszelkiego rodzaju przechwałki, a przejść do konkretów. Mieszkańcy tej sytuacji znieść już nie mogą.

Chrzanów - najnowsze informacje