poniedziałek, 4 kwietnia 2022 09:28

Dziś ruszyła kwalifikacja wojskowa 2022

Autor Głos 24
Dziś ruszyła kwalifikacja wojskowa 2022

Jej celem jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia. Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 31 grudnia 2021 roku w 2022 roku potrwa na terytorium Polski od 4 kwietnia do 8 lipca.

O rozpoczynającej się właśnie kwalifikacji wojskowej mówili na brieifngu prasowym: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie ppłk Paweł Wójcik oraz dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński. Briefing odbył się w WKS Wawel w Krakowie.

Kwalifikacja wojskowa w Małopolsce

21 marca 2022 r. Wojewoda Małopolski obwieścił, że kwalifikacja w Małopolsce prowadzona będzie w oparciu o 23 Powiatowe Komisje Lekarskie oraz jedną Wojewódzką Komisję Lekarską, stanowiącą organ odwoławczy.

-Do stawiennictwa na kwalifikację, Wójtowie, Burmistrzowie oraz Prezydenci Miast wezwali: 16 500 osób z rocznika 2003, tzw. rocznika podstawowego; 3 928 osób z roczników 1998-2002, tzw. roczników starszych, a ponadto kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu ich pozyskania w szkołach medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Łącznie wezwaniami do kwalififikacji wojskowej przed powiatoowymi komisjami lekarskimi w 2022 roku w Małopolsce objetych jest 540 kobiet i 20 428 mężczyzn. Obecnie znajdujemy się w miejscu pracy powiatowej komisji lekarskiej dla powiatu krakowskiego, z którego do kwalifikacji wezwano 1693 osoby. W ciągu najbliższych dni, wezwanych zostanie 123 mężczyzn z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – wyjaśnia wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Kwalifikacja wojskowa dla Terenowych Organów Administracji Wojskowej to wiosenny siew wśród młodzieży, którego plony zbierać będziemy w kolejnych latach. W czasie kwalifikacji nie powołujemy osób do służby wojskowej, natomiast przedstawiamy szeroką gamę perspektyw z nią związanych – mówi zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie ppłk Paweł Wójcik.

Także ochotnicy

-Na kwalifikację mogą zgłosić się również ochotnicy, którzy złożyli wnioski o powołanie do czynnej służby wojskowej i ukończyli 18. rok życia (do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata). Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się ochotników, którzy chcą się przysłużyć Ojczyźnie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W czasie kwalifikacji wojskowej przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień zapoznawać będą stające do kwalifikacji osoby z ochotniczymi formami służby wojskowej.

- „Terytorialsi” jak zawsze są gotowi i zawsze blisko, o czym w Małopolsce można było się przekonać wielokrotnie. Czekamy na wszystkich patriotów z Małopolski, którzy chcieliby wejść w nasze szeregi. Każdy może dołożyć cząstkę siebie w służbie naszej Ojczyźnie – podkreśla dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński.

Wezwania na kwalifikację

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie do ewidencji wojskowej danych osobowych osób stawiających się do kwalifikacji oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które doręczane są co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane),   a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień  właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.

Oznaczenie kategorii zdrowia

W ramach kwalifikacji wojskowej ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

  1. kategoria A – zdolny do służby wojskowej,
  2. kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, której termin nie może przekroczyć 24 miesięcy,
  3. kategoria D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem wskazanych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
  4. kategoria E – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

fot: 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Małopolska - najnowsze informacje