sobota, 27 kwietnia 2019 18:13

Gorlice, Ropica Polska: Ryby wyginęły. Czy teraz powrócą?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Gorlice, Ropica Polska: Ryby wyginęły. Czy teraz powrócą?

Czy przywrócą swobodną wędrówkę ryb na Wisłoce, Ropie i Jasiołce?

– Konstrukcje hydrotechniczne oraz prace regulacyjne prowadzone w korytach rzek w drugiej połowie XX wieku doprowadziły do zaniku specyficznych siedlisk ryb. W efekcie doszło do wyginięcia jesiotra, łososia, troci i certy, a populacje innych gatunków ryb wymagających krótszych, jednośrodowiskowych wędrówek zostały silnie przerzedzone – podało PGW WP RZGW w Krakowie. – By przywrócić warunki przyjazne dla ryb i innych organizmów żywych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, podejmuje prace przywracające ciągłość rzeki.

Rzeka Wisłoka oraz jej dopływy – Ropa i Jasiołka – jako jedne z pierwszych w Polsce mają być więc przyjazne dla ryb. Jak podaje PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ciągu trzech lat zostanie przywrócona możliwość swobodnej wędrówki ryb w dół i w górę rzeki.

W Ropicy Polskiej, na rzece Ropie modernizowana jest bariera migracyjna. Bariera, która wcześniej składała się z dwóch stopni oraz gurtu dennego, jest zastępowana przepławką w formie kamiennego bystrza. Bloki skalne są układane od listopada 2018. Trzeba to robić etapami. Po ułożeniu około 30 metrów wykonuje się testy, by sprawdzić, jak ten fragment działa po wpuszczeniu do niego wody.

– Nie da się idealnie zaprojektować takiego urządzenia, bo nie da się narysować dokładnie kamieni, które mają być ułożone, nie da się też dokładnie przewidzieć jak zadziała całość. Dlatego na etapie wykonania takiego bystrza dokonujemy korekt. Robimy to na podstawie porównania projektowanych parametrów przepływu z rzeczywistymi pomiarami. Głównie chodzi o prędkość wody – jeśli gdzieś przekroczone zostaną parametry graniczne, to ryby przez takie szczeliny nie przepłyną – wyjaśnił Piotr Sobieszczyk, kierownik projektu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie modernizuje łącznie siedem stopni wodnych zlokalizowanych przy istniejących budowlach hydrotechnicznych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce. Stopnie te znajdują się w Dębicy i Mokrzcu na Wisłoce, w Ropicy Polskiej i Gorlicach na Ropie oraz w Jedliczach i Szczepańcowej na Jasiołce.

Całkowity koszt projektu pod nazwą „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce” to 28,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE z Funduszu Spójności wynosi 24,4 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Projekt realizowany jest na trzech rzekach: Wisłoce, Ropie i Jasiołce i stanowi kontynuację projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”, który Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowało w latach 2010-2015.

– Wykonane wtedy prace zainicjowały poprawę stanu ekologicznego wód Wisłoki. Udrożniony został środkowy odcinek rzeki (zlikwidowano dwie bariery w Jaśle), odtworzono żwirowe siedliska dla litofilnych gatunków ryb na odcinku od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków oraz przeprowadzono zarybienia łososiem i certą – podaje PGW WP RZGW w Krakowie.

Gorlice - najnowsze informacje