środa, 10 marca 2021 11:42

Kraków odmawia zapłaty ponad 100 mln złotych. Przynajmniej na razie...

Autor Marzena Gitler
Kraków odmawia zapłaty ponad 100 mln złotych. Przynajmniej na razie...

Prezydent Krakowa wydał decyzję odmawiającą przyznania odszkodowania z tytułu roszczeń, jakie zgłosiła spółka Kraków City Park. To nie jedyne roszczenie w związku z ustanowieniem terenu Zakrzówka użytkiem ekologicznym. O tym, czy i ile będzie musiało zapłacić miasto rozstrzygnie sąd.  

Jacek Majchrowski wydał decyzję odmawiającą przyznania odszkodowania z tytułu roszczeń, jakie zgłosiła spółka Kraków City Park – właściciel największego terenu na Zakrzówku. Jest to decyzja administracyjna, wydana w oparciu o przepisy prawa ochrony środowiska.

Miasto uznało, że pomimo roszczeń, jakie zgłosiła spółka, brak jest podstaw prawnych do tego, aby Gmina Kraków zapłaciła odszkodowanie w wysokości prawie 109 mln zł w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Teraz spółka Kraków City Park może w ciągu 30 dni od daty otrzymania tej decyzji zgłosić roszczenie do sądu powszechnego. Według informacji, jakie pozyskało miasto, spółka wystąpiła już do sądu z pozwem o wypłatę odszkodowania w wysokości 150 mln zł. Do Gminy Kraków pozew ten jeszcze nie wpłynął.

– Nie należy przesądzać, jakie będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Na pewno mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową w skali kraju, gdzie na terenie, który jest objęty planem miejscowym, który przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, równocześnie została podjęta uchwała o ustanowieniu użytku ekologicznego. To sąd będzie musiał teraz rozstrzygnąć, w jakim stopniu wpływa to na wartość nieruchomości – mówi zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk.

W tej samej sprawie do sądu trafił także pozew od osoby fizycznej, która domaga się odszkodowania w kwocie ok. 5 mln zł z tytułu ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Zakrzówka.

W ocenie miasta, dopiero prawomocne rozstrzygnięcie sądu będzie podstawą do stwierdzenia, czy są podstawy do uznania roszczeń.

Użytek ekologiczny to jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Na Zakrzówku, pomiędzy ulicami Wyłom i św. Jacka, ustanowiony został uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2018 r..

Według ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku „użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.

Oprócz Zakrzówka w Krakowie znajduje się 14 innych użytków ekologicznych. To „Uroczysko w Rząsce”, „Łąki Nowohuckie”, „Staw przy Kaczeńcowej”, „Rozlewisko potoku Rzewnego”, „Dolina Prądnika”, „Uroczysko Kowadza”, „Staw Dąbski”, „Las w Witkowicach”, „Rybitwy”, „Staw w Rajsku”, „Staw Królówka”, „Staw przy Cegielni”, „Dąbrowa” oraz „Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie”. Planowany jest też kolejny użytek ekologiczny na Klinach. Pisaliśmy o tym tu:

Ten „użytek ekologiczny” może kosztować miasto prawie 150 mln złotych
Kraków wiadomości. 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, który oceni czy w Krakowie powinien powstać użytek ekologiczny na osiedlu Kliny.

inf. i foto: krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje