środa, 17 lipca 2019 10:14

Miechów. Jak przebiegła tegoroczna rekrutacja do szkół średnich?

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Jak przebiegła tegoroczna rekrutacja do szkół średnich?

Wybór szkoły średniej już za absolwentami trzecich klas gimnazjum i ósmych podstawówki. Tegoroczni nabór, ze względu na reformę oświaty, był szczególny, ponieważ upływał w atmosferze większej, niż zwykle, obawy o miejsce w wybranej szkole. Postanowiliśmy sprawdzić, jak szkoły w Miechowie poradziły sobie z wyzwaniami, przed którymi postawiło ich Ministerstwo Edukacji Narodowej.

9 lipca upłynął termin składania przez absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych potwierdzenia podjęcia nauki w wybranej szkole średniej. Tego dnia, do godziny 15:00, musieli oni dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu kończącego poprzedni stopień edukacji. Wyniki z nazwiskami uczniów przyjętych do szkół średnich, jak również listy kandydatów nieprzyjętych, zostały podane do wiadomości 10 lipca o godz. 12:00. Ci, którzy zobaczyli na nich swoje nazwiska mogą spać spokojnie. Uczniowie, którzy mieli mniej szczęścia, do 23 sierpnia mają jeszcze szansę ubiegać się w rekrutacji uzupełniającej o dostanie się do szkół dysponujących wolnymi miejscami.

Kłopot z podwójną rekrutacją prowadzoną w tym roku, polegał przede wszystkim na tym, że szkoły średnie musiały utworzyć równoległe klasy dla dwóch roczników – tych które ukończyły trzecią klasę gimnazjum i tych, które zakończyły edukację w ósmej klasie szkoły podstawowej. Taki rozdział spowodowany jest innym programem edukacyjnym realizowanym w poszczególnych systemach. Niestety, nie obyło się bez problemów przy rekrutacji, co widać choćby na podstawie liczby wniosków o wgląd do prac z egzaminu gimnazjalnego. W zeszłym roku do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie takich podań wpłynęło 148. Obecnie ich liczba wyniosła 213. W przypadku egzaminów ósmoklasisty, które w tym roku zostały przeprowadzone po raz pierwszy, liczba podobnych wniosków wyniosła 450. Liczby te, choć dotyczą całego województwa małopolskiego, pokazują, że problem z rekrutacją istniał i liczył się każdy punkt.

Obawy, co do rekrutacji w powiecie miechowskim rozwiał Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pan Leonard Mazur, który w rozmowie telefonicznej z naszą redakcją zapewnił, że absolwenci zarówno gimnazjów, jak i klas ósmych, nie mieli większych problemów ze znalezieniem miejsca w wybranej klasie, pomimo podwójnego naboru. Jak zaznaczył pan Naczelnik, dyrektorzy miechowskich sprostali zadaniom jakie niosła za sobą reform.

Jego słowa potwierdziła pani Marzena Samborska,  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie. – Tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych była dla nas dużym wyzwaniem z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków o przyjęcie, która do nas wpłynęła. Podjęte długofalowe działania w zakresie organizacji pracy szkoły, przystosowanie każdego istniejącego wolnego pomieszczenia w placówce do prowadzenia zajęć i zrozumienie naszych potrzeb w zakresie tegorocznej rekrutacji przez organ prowadzący spowodowało, że zaspokoiliśmy potrzeby uczniów na kształcenie w naszej instytucji – powiedziała.

Tym sposobem w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie dla uczniów po szkole gimnazjalnej utworzono 5 oddziałów, o specjalnościach: technik ekonomista, technik ekonomista (łączony z technikiem geodetą), technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych (w połączeniu z technikiem handlowcem). Piątym oddziałem jest Branżowa Szkoła I Stopnia. Ogółem do ZS Nr 1 w Miechowie aplikowało 282 uczniów, z których przyjęto 172. W przypadku rekrutacji po szkole podstawowej sytuacja wyglądała podobnie, również utworzono pięć oddziałów, o takich samych specjalnościach z tą różnicą, że klasa technik żywienia i usług gastronomicznych nie była połączona z technikiem handlowcem. Łącznie w naborze wpłynęło 267 wniosków a przyjętych zostało 145 uczniów. W sumie do klas pierwszych dostało się 317 uczniów, a ich średnia liczba w klasie to 31.

W Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie utworzono 4 odziały dla absolwentów gimnazjum oraz 5 oddziałów dla uczniów podstawówek. W pierwszym przypadku zrekrutowano 130 uczniów, którzy będą uczyć się w następujących klasach: medycznej (32 osoby), humanistyczno-językowej (32 osoby) i politechnicznej z fizyką (34 osoby). W przypadku drugiej rekrutacji liczba i profil klas przedstawiają się tak: medyczna (34 osoby), humanistyczno-językowa (36 osób), politechniczna z fizyką (33 osoby), politechniczna z chemią (31 osób), biologiczna z chemią (35 osób).

Zespół Szkól Nr 2 w Miechowie utworzył 4 technikum na podbudowie gimnazjum o profilach: wielozawodowy I (37 uczniów – w tym: technik teleinformatyk 21 uczniów i technik hotelarstwa 16 uczniów), oddział wielozawodowy II (37 uczniów – w tym: technik żywienia i usług gastronomicznych 18 uczniów i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 19 uczniów), Technik spedytor (29 uczniów), i Technik pojazdów samochodowych (34 uczniów). Dla absolwentów podstawówki utworzono pięć oddziałów o następującej specjalizacji: oddział wielozawodowy I (26 uczniów, w tym: technik mechanizacji rolnictwa i argotroniki - 14 uczniów i technik spedytor – 12 uczniów), Technik hotelarstwa (28 uczniów), Technik żywienia i usług gastronomicznych (22 uczniów), Technik teleinformatyk (32 uczniów), Technik pojazdów samochodowych (30 uczniów).

Miechów - najnowsze informacje