środa, 17 lutego 2021 16:23

Miechów: To już ponad 40 mln zł z funduszy europejskich

Autor Artykuł sponsorowany
Miechów: To już ponad 40 mln zł
z funduszy europejskich

Kończący się okres finansowania unijnego jest okazją do podsumowania projektów zrealizowanych z funduszy europejskich, które wpłynęły na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrostu atrakcyjności gminy Miechów.

W latach 2014-2020 Gmina Miechów wraz z jednostkami organizacyjnymi zrealizowała ponad dwadzieścia projektów wspartych dotacjami pozyskanymi z funduszy europejskich. Całkowita wartość zadań wyniosła: 73 053 232,58 zł, w tym dofinansowanie unijne: 40 239 366,28 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Miechów wynosi: 2 060,38 zł.

Wykonano przedsięwzięcia z zakresu m.in.: ochrony powietrza, termomodernizacji i wykorzystania energii odnawialnej, parkingów i komunikacji oraz rewitalizacji. Mijająca perspektywa finansowa była szczególnie sprzyjająca dla gminy Miechów. Obecnie jest ona w czołówce samorządów Małopolski pod względem skutecznego pozyskiwania unijnego dofinansowania.

Inwestycyjny potencjał gminy Miechów został wysoko oceniony w rankingu pisma „Wspólnota”, który z końcem minionego roku podsumował wydatki inwestycyjne samorządów, finansowane z funduszy europejskich w latach 2014–2019. W opracowanym zestawieniu Miechów zajął 28. pozycję wśród 267 miast powiatowych.

Współfinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  objęto szereg projektów.

Szkoła z halą sportową

Jesienią 2020 roku zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pojałowicach. Dzięki dotacji unijnej wynoszącej ponad 3,7 mln zł powstały nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne i sportowo-rekreacyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ekologiczny transport publiczny

Miechów jest najmniejszym miastem w Polsce posiadającym autobusy elektryczne. Uruchomienie linii dowozowej do dworca PKP realizowane jest zgodnie z założeniami projektu „Niskoemisyjny system transportu miejskiego dla Miechowa”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 2,8 mln zł. Oprócz zakupu elektrycznego taboru obejmował on też budowę odcinka ścieżki rowerowej od skrzyżowania DK7 z ul. Szewską do ul. Warszawskiej.

Budowa parkingów P&R w mieście i gminie Miechów

Nowoczesny parking „parkuj i jedź” dla kierowców podróżujących szybką koleją aglomeracyjną powstał w 2019 roku przy dworcu PKP w Miechowie. Obecnie rozpoczęto roboty budowlane przy przystanku kolejowym Kamień czy ce w Jaksicach, gdzie mają powstać 62 miejsca parkingowe.

Z początkiem bieżącego roku podpisano umowę na realizację drugiego tego typu parkingu w miejscowości Pstroszyce Pierwsze, stacja Dziadówki. Łącznie na budowę parkingów P&R w gminie Miechów pozyskano 3 mln zł z funduszy europejskich.

Park miejski w nowej odsłonie

Dobiegają końca prace związane z rewitalizacją parku miejskiego, przywróceniem mu funkcji miejsca wypoczynku i różnorodnych form aktywności. To największa z prowadzonych obecnie inwestycji w gminie Miechów. Samorząd zdobył na jej sfinansowanie ponad 12 mln zł. Przebudowie uległy dotychczasowe alejki, wykonano oświetlenie, budowę pergoli i fontann parkowych, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, częściowe zagospodarowanie wyspy oraz montaż elementów małej architektury. Liczący 7 ha park miejski zyskał nową infrastrukturę sportową – korty do tenisa i boisko treningowe, trasę dla rowerów i rolek, siłownię zewnętrzną oraz dwa place zabaw. Wykonano również nasadzenia 1748 drzew i krzewów.

Fundusze na termomodernizację budynków

Fundusze europejskie w kwocie blisko 2 mln zł wsparły termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaplecza sportowego przy ul. Konopnickiej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nasiechowicach oraz dwóch szkół podstawowych – w Jaksicach i Pojałowicach.

Trasa rowerowa szlakiem byłej kolejki wąskotorowej

Wiosną 2020 roku zakończono budowę ponad 9-kilometrowej trasy pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscami obsługi i wypoczynku rowerzystów. Zadanie współfinansowane było kwotą ponad 2,3 mln zł pochodzącą z partnerskiego projektu pn. „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców”, którego liderem była gmina Słomniki.

– To największa inwestycja rowerowa zrealizowana dotąd przez miechowski samorząd, za-równo w kontekście nakładów finansowych, jak również nowej oferty dla mieszkańców i turystów

– mówi Dariusz Marczewski, burmistrz Miechowa.

Dotacje do odnawialnych źródeł energii

W partnerstwie z 31 małopolskimi samorządami gmina Miechów przystąpiła do projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Efektem przedsięwzięcia ma być montaż 189 instalacji solarnych i 284 fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych gminy Miechów. Na ten cel miechowski samorząd pozyskał ponad 4,8 mln zł środków unijnych. To kolejne działania, jakie na przestrzeni ostatnich lat gmina podejmuje w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Partnerskie projekty ekologiczne

Wspólnie z samorządami powiatu miechowskiego realizowany był projekt dotyczący wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. W ramach prowadzonych działań na obszarze gminy Miechów wymieniono 53 nieekologiczne źródła ciepła na nowoczesne, spełniające odpowiednie wymogi kotły na paliwa stałe. Ponadto gmina Miechów w ramach projektu LIFE organizowała pikniki ekologiczne i spotkania z Ekodoradcą mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów.

Rozwój obszarów wiejskich

Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzono Centrum Promocji Obszarów Natura 2000. Dofinansowanie po zyskane na ten cel wyniosło blisko 371 tys. zł. Ponadto dzięki funduszom z PROW rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Biskupicach i wykonano rozbudowę ujęcia i sieci wodociągowej dla północnej części gminy – w Widnicy. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 3,5 mln zł.

Projekty społeczne i edukacyjne

W Miechowie powstała świetlica „Strefa Odkrywania Wiedzy”, w której odbywają się zajęcia opiekuńcze i specjalistyczne. Placówkę utworzono w ramach projektu „Dzieciaki na5+” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. „Podniesienie wyników edukacyjnych w wybranych szkołach podstawowych na tere-nie gminy i miasta Miechów” – to projekt, w ramach którego prowadzono zajęcia wyrównawcze i dodatkowe. Doposażono pracownie, zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt IT, przeszkolono nauczycieli. Powyższe działania sfinansowano dotacją europejską w kwocie ponad 1 mln zł. W latach 2018–2019  realizowany był projekt „E-Kompetentni Miechowianie”. Szkolenia odbyło 178 mieszkańców gminy w wieku od 25 do 74 lat.

Plany dotyczące rozbudowy dworca autobusowego

Po 17 latach gmina stała się ponownie właścicielem budynku dworca oraz terenu stanowiącego plac autobusowy. W bieżącym roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy dworca wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ta planowana jest do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej. W najbliższych latach gmina planuje nadal skutecznie sięgać po unijne dotacje. Na okres nowego finansowania 2021–2027 miechowski samorząd zamierza kontynuować dotychczasowe kierunki rozwoju oraz realizować kolejne, ważne i oczekiwane przez mieszkańców przedsięwzięcia.

Fot . i inf.: UM Miechów

Miechów - najnowsze informacje