czwartek, 5 listopada 2020 11:23

Myślenice. Park Miejski ma nowego patrona, nazwano też ronda na terenie Myślenic

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Park Miejski ma nowego patrona, nazwano też ronda na terenie Myślenic

Park Miejski na Zarabiu w Myślenicach będzie nosił imię Jana Izydora Sztaudyngera - poety, fraszkopisarza i satyryka związanego z myślenickim Zarabiem. Taką decyzję podjęli radni miejscy na listopadowej sesji. Nowe nazwy zyskało też pięć kolejnych rond na terenie Myślenic.

Na poprzedniej sesji zdecydowano o nazwaniu ronda obok stadionu Dalinu Myślenice imieniem braci Eugeniusza i Stanisława Różankowskich, a teraz nowych patronów w dużej mierze zasłużonych dla historii Myślenic zyskało kolejnych pięć skrzyżowań o ruchu okrężnym. Podjęte uchwały nadania imion rondom, radnym przedłożył burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, wypełniając wolę tych, którzy przez lata zgłaszali inicjatywy upamiętnienia w ten sposób zasłużonych Myśleniczan.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rondo im. Braci Ralskich to skrzyżowanie ulic Słowackiego i Cegielskiego w Myślenicach, Rondo im. Teodora Pitali znajduje się na skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego i Słonecznej w Myślenicach, Rondo im. Żołnierzy Niezłomnych to skrzyżowanie ulic 3-go Maja, Kniaziewicza i Dunina-Brzezińskiego, Rondem im. Jana i Stanisława Hołujów będzie skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego i Cegielskiego na Dolnym Przedmieściu, a Rondo im. Druha Andrzeja Burzawy na skrzyżowanie ulic Słowackiego, Kościuszki, Niepodległości oraz Poniatowskiego - znajdującego się w Śródmieściu obok strażnicy OSP Śródmieście.

W 2021 roku będzie dopłata do zaopatrzenia w wodę

Burmistrz przedstawił radnym projekt uchwały o kontynuowaniu dopłaty w wysokości 0,49 zł do każdego metra sześciennego wody w jaką zaopatrzeni są mieszkańcy z sieci Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Krakowie - PGW Wody Wolskie w kwietniu 2019 roku.

- Wzorem poprzednich lat i w zgodzie z postanowieniami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie dopłaty z miejskiego budżetu do poszczególnych grup taryfowych. Biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych obciążeń przypadających na każdą rodzinę postanowiliśmy przedłożyć radnym projekt niniejszej uchwały, proponując tym samym dopłatę z budżetu Gminy Myślenice do jednego metra sześciennego wody pobieranej przez odbiorców z grupy taryfowej, która obejmuje przede wszystkim gospodarstwa domowe. Szacunkowe koszty zabezpieczone w budżecie miejskim na ten cel w 2021 roku wyniosą około 600 tysięcy złotych – wyjaśnia burmistrz Jarosław Szlachetka.

Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Myślenice

Burzliwą dyskusję poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice. Ostatecznie jednak regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli został przyjęty przez Radę Miejską. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, natomiast oświatowa Solidarność wyraziła swój sprzeciw zaproponowanym zmianom.

- Nowy regulamin zawiera warunki przyznawania nauczycielowi lub dyrektorowi dodatku motywacyjnego. Określa indywidualną kwotę dodatku motywacyjnego dla nauczyciela na poziomie nie niższym niż 2% i nie wyższym niż 9% stawki bazowej, a dla dyrektora nie niższym niż 10% i nie wyższym niż 26% stawki bazowej. Próg wyższy wzrósł o 1%. Ponadto za pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciel otrzyma dodatek w wysokości 2% stawki bazowej. Należy również zauważyć, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i wypłacane jest z dołu – wyjaśnia Małgorzata Ciemińska, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice.

Dotacja na działalność MOKiS-u oraz zmiany w miejskim budżecie

Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2020 dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Środki w wysokości 2 916 827 zł pokryją bieżącą działalność kulturalną prowadzoną przez MOKiS na terenie Gminy Myślenice oraz utrzymanie obiektów należących do gminnej jednostki kultury. Dotacja podmiotowa będzie przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów.

Jedną z podjętych uchwał były też zmiany i przesunięcia środków w miejskim budżecie, które pozwolą na bieżące działania i inwestycje prowadzone przez Miasto i Gminę Myślenice. Ponadto Gmina Myślenice zrezygnowała z członkostwa w Związku Miast Polskich. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały miasto Myślenice poprzez przynależność do Związku Miast Polskich oczekiwało wsparcia informacyjnego, doradczego, szkoleniowego, a także promocyjnego i gospodarczego, którego nie otrzymywało. Rezygnacja z członkostwa wiąże się z oszczędnością 6082,69 zł w budżecie miejskim, które było roczną składką za przynależność do ZMP w przeliczeniu na ilość mieszkańców.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje