wtorek, 2 stycznia 2024 09:25

Niepełnoletni już ich nie kupią. Nowe przepisy od 1 stycznia

Autor Mirosław Haładyj
Niepełnoletni już ich nie kupią. Nowe przepisy od 1 stycznia

Pierwszego dnia stycznia 2024 roku wszedł w życie zakaz sprzedaży napojów energetycznych młodzieży poniżej 18 roku życia. Nowe przepisy, zdefiniowane w ustawie, określają te napoje jako środki spożywcze, sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie z nowymi regulacjami, napoje te zawierające kofeinę w ilości przekraczającej 150 mg/lub taurynę nie mogą być oferowane młodzieży.

Od 28 sierpnia 2023 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych aktów prawnych, wprowadzająca zakaz sprzedaży napojów energetycznych, znanych również jako energetyki, osobom niepełnoletnim, czyli poniżej 18. roku życia. Nowe przepisy obejmują zakaz sprzedaży tych napojów w szkołach, placówkach oświatowych oraz w automatach. Ustawa precyzyjnie określa, co kwalifikuje napój jako zawierający dodatek kofeiny lub tauryny. Zgodnie z definicją, taki napój to produkt spożywczy zgodny z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, w którego składzie kofeina przewyższa 150 mg/lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Zmiany narzucone przez ustawodawstwo nakładają na producentów i importerów napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania jednostkowego widoczną, czytelną, trwałą informacją, taką jak "Napój energetyzujący" lub "Napój energetyczny". Wprowadzone zostały również przepisy karne dla podmiotów, które nie przestrzegają zakazu sprzedaży napojów energetycznych nieletnim. Sprzedawca, który naruszy przepisy, może podlegać karze grzywny do 2000 zł.

Podobnie, kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie nadzoruje właściwie przestrzegania zakazu w swoim zakładzie, również podlega tej samej karze. Sąd ma także uprawnienie do orzeczenia przepadku napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, nawet jeśli nie są one własnością sprawcy. Co więcej, producent lub importer napojów, który dostarcza produkty w opakowaniach niezgodnych z nowymi wymogami, może zostać ukarany grzywną do 200 000 zł albo karą ograniczenia wolności, albo obiema tymi sankcjami jednocześnie. Jeżeli naruszenie przepisów dotyczy działalności przedsiębiorcy, osoba odpowiedzialna za produkcję lub import tych napojów również poniesie odpowiedzialność za ten czyn zabroniony.

Warto zauważyć, że Senat zgłosił pewne zastrzeżenia do ustawy, wskazując na brak okresu dostosowawczego dla producentów i importerów w związku z obowiązkiem oznaczania opakowań. Sejm jednak nie uwzględnił tej poprawki. Ponadto, wcześniej planowany zakaz reklamy napojów energetycznych został wycofany w trakcie prac sejmowych z powodu przepisów Unii Europejskiej, które chronią swobodę działalności gospodarczej.

Ustawa wprowadza również nowe regulacje dotyczące gromadzenia danych o "sportowych talentach" uczniów oraz przeprowadzania testów sprawnościowych w ramach zajęć wychowania fizycznego. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać 1 stycznia 2024 roku, z wyjątkiem zapisów dotyczących programu "Sportowe talenty", które wejdą w życie 1 września 2023 roku.

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka