czwartek, 19 listopada 2020 13:57

Wiemy co z nowymi drogami i obwodnicami w Małopolsce

Autor Marzena Gitler
Wiemy co z nowymi drogami i obwodnicami w Małopolsce

GDDKiA informuje o stanie prac projektowych i dokumentacyjnych najważnijszych inwestycji drogowych, których budowa jeszcze się nie rozpoczęła. Gdzie powstaną?

Budowy dróg krajowych w Małopolsce są widoczne. Można obserwować ich postępy. Inaczej jest z drogami, które są na  różnych etapach prac dokumentacyjnych, gdzie powstają warianty korytarzy, trwają analizy, konsultacje, starania o uzgodnienia  ich przebiegów i uzyskanie różnych decyzji. Etapach, które trwają  dłużej niż same budowy, ale których nie można pominąć.

Największymi projektowanymi inwestycjami są S52  Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna) i dwujezdniowa  DK75 Brzesko - Nowy Sącz, w klasie główna przyspieszona (GP). To w sumie  ok. 111 km nowych dróg dwujezdniowych.

S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna)

Beskidzka  Droga Integracyjna DK52 początkowo projektowana była w klasie główna  przyspieszona. Status drogi ekspresowej otrzymała w maju 2016 r.,  decyzją Rada Ministrów,  kiedy ustalono przebieg drogi ekspresowej S52, który prowadzi od  Cieszyna do Bielska-Białej (wcześniej S1), a następnie od węzła Suchy  Potok kontynuowany jest do DK7 w Głogoczowie i dalej poprzez Północną  Obwodnicą Krakowa do S7.

Odcinek S52 od węzła Suchy Potok do Głogoczowa nazywany Beskidzką Droga Integracyjną, o długości ok. 61 km i przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu będzie miał  13 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia,  Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice,  Skawina i Głogoczów.

Decyzja środowiskowa dla tej drogi wydana została w  lipcu 2018 r, ale do tej pory nie jest prawomocna z powodu odwołań i  skarg grupy mieszkańców. Wprawdzie 16.01.2020 r. Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione  na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale Stowarzyszenie  „Inicjatywa Wolne Wadowice” złożyło skargę kasacyjną do NSA.  Posiedzenie NSA do dzisiaj nie zostało wyznaczone.

Prace dokumentacyjne są kontynuowane. W dniu  kwietnia 2020r. został uzgodniony przez Ministra Infrastruktury aneks do  programu inwestycji dla tej drogi, a 31sierpnia 2020 r. podpisano aneks  na dokończenie opracowania dokumentacji w stadium  Koncepcji Programowej do lutego 2025 r. licząc wraz z okresem kiedy  wykonawca dokumentacji odpowiadał będzie na pytania stawiane przez  wykonawców, którzy będą brali udział w postępowaniu przetargowym na w  systemie „projektuj i buduj”. Ogłoszenie przetargu  na realizację S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga  Integracyjna), w systemie „projektuj i buduj”,w podziale na pięć odcinków, przewiduje się w II  półroczu  2024 roku. przy czym podpisanie umowy z wykonawca planuje się w I  półroczu 2025 r. Realizacja robót budowlanych przewidywana jest na lata  2027 – 2031.

Dwujezdniowa DK75 Brzesko-Nowy Sącz

Dwujezdniowa DK75 Brzesko-Nowy Sącz podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne:

  • odcinek I – II etap łącznika brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica Brzeska (wybrana została najkorzystniejsza oferta na zaprojektowanie i wykonanie robót),
  • odcinek II Brzesko-Nowy Sącz (trwają prace dokumentacyjne na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego)

Odcinek II Brzesko-Nowy Sącz będzie drogą klasy główna przyspieszona, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, o  długości około 50 km (w zależności od korytarza długość odcinka waha  się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem  do całkowitego wyeliminowania zjazdów.

Na posiedzeniu ZOPI przyjęto do dalszego  procedowania warianty: wariant C jako wariant najkorzystniejszy w  wyniku analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym; A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższa ocenę w kryterium społecznym – samorządowym i wariant F jako najkorzystniejszy ze  względów środowiskowych. Rekomendowane warianty można zobaczyć na  stronie http://dk75.pl/wp-content/uploads/2020/08/przebiegi-rekomendowane.pdf.

Jeszcze w tym roku planowane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Warszawie. Następnie złożony  zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszczęcie postępowania na projekt i budowę drogi  przewidywane jest w 2023 roku, a realizacja robót w latach 2026 – 2027.

Program 100 obwodnic

W  ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstaną obwodnice: Piwnicznej Zdroju, Limanowej, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego,  Wadowic, Chrzanowa i Tarnowa.

Powstaną także obwodnice nie objęte Programem 100 obwodnic. Trwa przygotowanie dokumentacji dla obwodnic: Chełmca w ciągu DK28, Zatora na DK28 i Zabierzowa na DK79.

Obwodnica Chełmca na DK28

Obwodnica  o długości 1,4 km przejmie ruchu tranzytowy z dotychczasowego przebiegu  DK28 i uzupełnieni istniejącą obwodnicę Nowego Sącza. Początek odcinka  zlokalizowany jest na  ul. Limanowskiej, koniec natomiast na ul. Marcinkowickiej, gdzie  połączony będzie poprzez istniejące rondo z północną obwodnicą Nowego  Sącza. Decyzja środowiskowa wydana została w październiku 2018 r. Od  września 2019 r. trwa opracowanie kompleksowej dokumentacji  projektowej. Jeszcze w listopadzie przewidziane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Jeżeli przygotowana dokumentacja zostanie zatwierdzona złożony zostanie jeszcze  w tym roku wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID). Roboty budowlane przewidziane są w latach 2022 – 2023.

Obwodnica Zabierzowa na DK79

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi o  długości 10,2, klasy GP , podzielonego na dwa odcinki różniące się  przekrojem. Odcinek 1 od węzła Modlniczka S52 będzie miał dwie jezdni po  dwa pasy ruchu, odcinek 2 jedną jezdnię z dwoma  pasami ruchu. W listopadzie 2019 r podpisana  została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej.  Aktualnie trwa przygotowanie projektu budowlanego. Roboty budowlane  przewidziane są w latach 2022 – 2024.

Obwodnica Zatora na DK28

Trwa opracowanie projektu budowlanego. W styczniu 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie kompleksowej  dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla  budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Zobacz tu:

Powiat oświęcimski. Jest wykonawca. W końcu ruszą dalsze prace nad obwodnicą Zatora!
Umowa na budowę obwodnicy Zatora została podpisana. Nowym wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex. Do października 2021 roku wszystkie roboty mają być zakończone. W siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisano umowę na budowę obwodnicy Zatora w ciągu drogi wojewódzkiej 7…

Rozbudowy dróg

Trwa procedura przetargowa na projekt i budowę  trzeciego pasa prawej jezdni A4 (kierunek od Katowic do Rzeszowa), od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. Więcej na ten temat tu:

Kraków. Czterech chętnych na rozbudowanie obwodnicy
Czterech wykonawców chce budować trzeci pas na A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej.

Trwają prace dokumentacyjne dla rozbudowy DK94  Kraków – Olkusz, DK79 od granicy z województwem świętokrzyskim do Krakowa oraz dla przebudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna z  obejściem Barcic

W trakcie przetargów są przebudowy odcinków:

  • DK28 Nowy Sącz – Ropa i Ropa – granica województwa podkarpackiego:
  • odcinka DK79 Rudawa – Młoszowa:

W trosce o poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu  projektowane są bezkolizyjne węzły na DK7 (Zakopiance) pomiędzy Krakowem i Myślenicami, węzły w Libertowie, Gaju, Krzyszkowicach i  Myślenicach.

DK 79 Rudawa
DK 94 Jerzmanowice
Droga Rudawa - Trzebinia

Małopolska - najnowsze informacje