środa, 19 lutego 2020 16:12

Otwarto oferty na budowę S7 do węzła Miechów

Autor Mirosław Haładyj
Otwarto oferty na budowę S7 do węzła Miechów

GDDKiA poinformowała o otwarciu ofert na kontynuację projektowania i budowę S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Miechów.

Do przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem) oferty złożyło 8 wykonawców. Zostały one otwarte 18 lutego 2020 r. i teraz rozpocznie się ich sprawdzanie, by wyłonić najkorzystniejszą.

Lista wykonawców zainteresowanych ofertą:

1. Budimex S.A. , Ul. Siedmiogrodzka 9 , 01-204 Warszawa,  cena brutto PLN: 1 055 989 152,18 zł

2. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych , INTERCOR Sp. z o.o. , ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, cena brutto PLN: 752 929 281,15 zł

3. Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, cena brutto PLN: 1 017 666 207,98 zł,

4. Mostostal Warszawa S.A., , ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, cena brutto PLN: 867 955 402,06 zł,

5. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,  cena brutto PLN: 1 027 828 665,57 zł,

6. Konsorcjum: „Sp” Sine Midas Stroy” Sp. z o.o. (Lider) , Oddział W Polsce, Ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa, Todini Central Asia L.L.P. (Partner), Al. Saryarka 6, 010000 Nur-Sułtan (Kazachstan), Fabe Polska Sp. z o.o. (Partner), Ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa, cena brutto PLN: 819 989 824,77 zł,

7. Konsorcjum: Metrostav Polska S.A. – Lider konsorcjum , Ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała , Oraz , Metrostav a.s. – Członek konsorcjum , 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň , Republika Czeska, cena brutto PLN: 905 651 512,28 zł,

8. China State Construction Engineering, Corporation Limited, 15, Sanlihe Road, Haidian District, Pekin, Chińska Republika Ludowa,  cena brutto PLN:779 696 442,64 zł

Wszystkie firmy zaoferowały skrócenie terminu budowy o trzy miesiące i wydłużenie gwarancji na konstrukcję do 5 lat.

Estakady, węzły, MOP-y

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe i 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki.

Węzły:

Książ Wielki (z DP1219K), rodzaj – pół koniczyna,
Węzeł Miechów (z DW783), rodzaj – pół karo + ćwierć koniczyna.

MOP-y: przyjęto lokalizację Miejsc Obsługi Podróżnych, w km 614 i 500 m:

MOP Giebułtów – kierunek na Kielce (kat. II)
MOP Małoszów – kierunek Kraków (kat. II)

Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, a także dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe.

Zaplanowano także budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi.

Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 660 m) przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów. Ekrany akustyczne zostały przewidziane wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Zostaną wykonane:  2 przejścia górne (dla dużych zwierząt) i 5 dolnych (dla małych-2, średnich-2 i dużych-1 zwierząt) oraz przejście dolne dla płazów. Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach i (na obszarach szczególnie wrażliwych)  - w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

Termin realizacji robót

Zgodnie z wymaganiami przetargowymi prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert "Termin realizacji".

Trasa S7 na północ od Krakowa

Odcinek S7 Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów jest częścią 55,6 kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne: Miechów- Szczepanowice, węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska. Ta droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Trwa budowa S7 Szczepanowice – Widoma. Wykonywane są nasypy, wykopy i wymiana gruntów w miejscach, gdzie są one słabo nośne. W branży drogowej 12,6 % robót zostało wykonanych. 15,6 % robót wykonano przy budowie obiektów inżynierskich.

Dla odcinka S7 Widoma – Kraków trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID (gody na realizacje inwestycji) w Urzędzie Wojewódzkim.

Fot. i inf.: GGDKiA

Miechów - najnowsze informacje