wtorek, 21 maja 2024 09:52

Otwarto zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków

Autor Marzena Gitler
Otwarto zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków

Czernichów zakończył przebudowę oczyszczalni ścieków Przegini Duchownej. To największa gminna inwestycja od 1990 roku.

W piątek 26 kwietnia symbolicznego otwarcia dokonali: Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz ( w VIII kadencji samorządu), Zastępca Wójta Stanisław Molik, Skarbnik Gminy Lucyna Płaneta, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kędzierski, Radna Rady Gminy Marta Morawska, ks. Stefan Midor, Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach podkom. Robert Talaga, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Paweł Kotula, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Jacek Gołda, projektant oczyszczalni prof. dr. inż. Zbigniew Mucha i wykonawca inwestycji – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego „OTECH” Sp. z o.o z Gorlic, Tomasz Druciak.

Oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej działała od pierwszej dekady XXI wieku. Z uwagi na użycie niedostosowanej technologii i niedoszacowanie ilości napływających ścieków oraz błędy na etapie wykonawstwa, funkcjonowanie starej oczyszczalni było uciążliwe dla środowiska. Instalacja nie spełniała też wymogów ekologicznych. Nowa, przebudowana i zmodernizowana oczyszczalnie jest dostosowana technologicznie do oczyszczania ścieków i ma znacznie większą przepustowość.

W ramach zadania powstały nowe obiekty i urządzenia, między innymi: pompownia ścieków surowych, stacja mechanicznego oczyszczania ze stanowiskiem kontenera osadu, wiata nad sitem i pompownią, budynek techniczny ze stacją dmuchaw i agregatornią, 3 reaktory biologiczne SBR wymiarach wewnętrznych 12x12m, zbiornik o pojemności 4m3 do dozowania składnika do reaktorów, podziemny zbiornik retencyjny do gromadzenia ścieków oczyszczonych przed skierowaniem ich do potoku Rudno, zbiornik tłuszczy, podziemna pompownia wody technologicznej, osadnik z separatorem do wód opadowych i roztopowych, nowa stacja transformatorowa, biofiltr do neutralizacji zasysanych odorów, garaż dwustanowiskowy, schody technologiczne, stacja natleniania, kratopiaskownik i prasa osadu.

Cała inwestycja pozwala na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń nawet o 98 proc. Projekt obejmował też przebudowę i demontaż dotychczasowy urządzeń oczyszczalni. Przebudowane i rozbudowane zostały instalacje elektryczne, wody, kanalizacji, ogrzewania i wentylacji.

W ramach przebudowy wykonano rozbiórkę starego i budowę nowego dachu.

Inwestycja poprawiła warunki pracy osób zatrudnionych w oczyszczalni. Przebudowano część socjalną, powstał węzeł higieniczno-sanitarny, szatnia oraz jadalnia. Teren wokół oczyszczalni również został zagospodarowany. Wzdłuż ogrodzenia posadzono 150 sosen a pozostały teren obsiano trawą.

Inwestycja, która rozpoczęła się pod koniec 2022 r. pochłonęła ponad 21 mln zł. Na jej realizację Gmina Czernichów pozyskała dofinansowanie w wysokości: 12,5 mln z Rządowego Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i 252 tys. z  Rządowego Program Inwestycji Lokalnych. Resztę (blisko 5 mln zł) uzupełniły środki własne

Rozbudowany obiekt nie tylko zaspokaja aktualne potrzeby, ale umożliwia podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych mieszkańców.

Inf. i fot. UG Czernichów

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka