niedziela, 24 listopada 2019 18:21

Powiat gorlicki: Dobrze czy źle? Oceńcie. Starosta Maria Gubała podsumowała rok

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat gorlicki: Dobrze czy źle? Oceńcie. Starosta Maria Gubała podsumowała rok

Starosta Gorlicki, Maria Gubała podsumowała rok kadencji.

Maria Gubała w piątek 22 listopada zwróciła się do mieszkańców powiatu gorlickiego, przedstawiając zadania, jakie powiat wykonał od początku obecnej kadencji. Poniżej pełna treść podsumowania przygotowana przez starostę.

Szanowni Państwo!

Dziś, 22 listopada mija dokładnie rok od powierzenia mi stanowiska Starosty Gorlickiego a zarazem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gorlickiego. To ogromne wyróżnienie, zaszczyt i odpowiedzialność. Odpowiedzialność za rozwój naszej Małej Ojczyzny i pomyślność jej Mieszkańców. Rolą samorządu jest uczynić wszystko, aby rozwój gospodarczy naszego powiatu był coraz lepszy. Pragnę szczególnie podkreślić rolę konstruktywnej współpracy pomiędzy Samorządem Powiatowym a wszystkimi Samorządami Gminnymi w naszym powiecie. Dziękuję za płynące stąd zrozumienie i wsparcie.

Wypełniając funkcję Starosty, współdziałam zarazem na co dzień z Zarządem Powiatu, gdzie kolegialnie i najczęściej jednym głosem podejmowane są najważniejsze decyzje, wpisujące się w kierunki wyznaczone przez Radę Powiatu.

„NIC NAD ZDROWIE, ANI LEPSZEGO ANI DROŻSZEGO”

Kierując się tą myślą Jana Kochanowskiego i potrzebami Mieszkańców Ziemi Gorlickiej w zakresie poprawy opieki zdrowotnej, Samorząd Powiatowy rozpoczął w 2002 roku wielkie inwestowanie w Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Kontynuacja tych działań trwa nieprzerwanie.

Od maja ub. roku realizowany jest projekt pn. „Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicznych”(finansowany w ramach MRPO WM). Gruntownej modernizacji poddano Oddział Psychiatrii, na mansardę Starego Szpitala przeniesiono oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, tam też ulokowane zostaną poradnie okołopsychiatryczne, Oddział Dzienny Psychiatryczny i Zespół Leczenia Środowiskowego. Zadania te wpisują się w ideę funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Druga część projektu związana jest z utworzeniem Centrum Opieki nad Osobami Starszymi. W styczniu br. oddany został po modernizacji Oddział Medycyny Paliatywnej ze zwiększoną liczbą łóżek z 16 do 21. Zmiany czekają także Przyszpitalną Poradnię Specjalistyczną, która zostanie powiększona o dodatkową powierzchnię (100 m²). Trzecia część projektu związana jest z diagnostyką onkologiczną oraz ambulatoryjną działalnością zabiegową. W nowych pomieszczeniach zlokalizowane zostaną gabinety zabiegowe razem z poradnią ginekologiczno-położniczą, ortopedyczną, chirurgiczną i nowoczesną pracownią endoskopii. Wartość całego zadania wynosi 12,65 mln zł.

Od prawie dwóch lat trwa ciągła modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i jego doposażenie w sprzęt w ramach projektów finansowanych w 85% z UE. Łączne nakłady wyniosły prawie 7 mln zł.

W ramach działalności profilaktycznej realizowane są programy: wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet z przedziału wiekowego 25-59 lat; profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanego do dziewcząt w wieku 13 lat; badania przesiewowego raka jelita grubego skierowany do osób w wieku 50-65, Ogólnopolska Akcja Diagnostyki Jajnika.
Szpital zabezpiecza świadczenia medyczne Mieszkańcom Powiatu Gorlickiego i przyległych powiatów. W strukturach placówki funkcjonuje także nocna i świąteczna opieka zdrowotna POZ, również dla mieszkańców gmin: Grybów i Korzenna. W ramach ratownictwa medycznego na obszarze Powiatu Gorlickiego funkcjonują całodobowo 4 zespoły podstawowe (2 w Gorlicach, po 1 w Uściu Gorlickim i Łużnej) oraz zespół podstawowy w Bieczu.

Szpital ma zawarte porozumienie z UJ CM w Krakowie i należy do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących – dzięki któremu studenci mogą odbywać praktyki i staże w szpitalach z sieci, a pracownicy szpitala dokształcać się na preferencyjnych warunkach. Zarząd Powiatu wspólnie z dyrekcją szpitala podjął decyzję o ufundowaniu stypendium dla studentów ostatnich lat medycyny, którzy w niedalekiej przyszłości zasilą szeregi kadry gorlickiej placówki. Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało 23 studentów, ogółem w kwocie 334 700 zł w okresie do czerwca 2020 r.

PODSTAWA TO EDUKACJA I WYCHOWANIE

Oświata to jeden z podstawowych filarów Powiatu Gorlickiego. Powiat prowadzi: 9 szkół ponadpodstawowych: 5 w Gorlicach oraz po 2 w Bieczu i Bobowej, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Szymbarku i Kobylance, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorlicach z Filią w Bieczu, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu.

Powiat Gorlicki od lat może poszczycić się wysoką zdawalnością matur w liceach. W roku bieżącym wyniosła ona 97% i jest wyższa o ponad 3 punkty procentowe w stosunku do województwa, a w stosunku do krajowego o 6 punktów procentowych. Uczniowie techników i szkół branżowych zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w formie egzaminu pisemnego i praktycznego. Wysokie wyniki osiągnęli uczniowie w roku szkolnym 2018/2019 w turniejach i olimpiadach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych - aż 16 zdobyło indeksy na wyższe uczelnie, a w tym 3 w dwóch olimpiadach. Na wysokim miejscu (8 miejsce na 22) z wynikiem 67 pkt. uplasował się Powiat Gorlicki w klasyfikacji szkół we współzawodnictwie sportowym w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej.

Zarząd Powiatu przykłada dużą wagę do poprawy stanu bazy oświatowej, wyposażenia, w szczególności w pomoce dydaktyczne. W 2019 r., ze środków UE w ramach ROPWM na lata 2014 – 2020, realizowane były projekty oświatowe:

1. „Mój Zawód – Moja Przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”, realizowany przez ZSZ im. K Pułaskiego w Gorlicach o wartości 3 288 070,00 zł
2. „Inwestujemy w Zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”, realizowany przez CKPiU w Gorlicach, o wartości 1 454 080,00 zł
3. „Wzmocnienie Kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki”, o wartości 740 809 zł realizowany przez: ZS Nr 1 im. I. Łukasiewicza i ZSZ im. K. Pułaskiego w Gorlicach, LO, im. S. Wyspiańskiego w Bieczu , ZSZ im. S Wyspiańskiego i ZSO w Bobowej
4. „Małopolskie talenty – szkoła ponadgimnazjalna – Powiat Gorlicki, realizowany przez I LO im. M. Kromera w Gorlicach o wartości 180 644 zł
5. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, o wartości 51 500 zł realizowany przez ZS Nr 1 im. I. Łukasiewicza i ZSE im. Jana Pawła II w Gorlicach.

Ponadto w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” realizowanej w gorlickich szkołach: ZS Nr 1 im. I. Łukasiewicza, ZSE im. Jana Pawła II i LO im. S. Wyspiańskiego w Bieczu realizowane były projekty o łącznej kwocie 104.444 zł. Powiat skutecznie zaaplikował o kontynuację tego przedsięwzięcia i wsparcie o łącznej wartości 237 609 zł w 2019 r. otrzymało pięć szkół ponadpodstawowych
– w Gorlicach: I LO im. M. Kromera, ZS Nr 1 im. I. Łukasiewicza, ZSE im. Jana Pawła II, ZST im. W. Pola
– w Bieczu: LO im. S. Wyspiańskiego.

Dodatkowo siedem szkół prowadzonych przez powiat realizuje projekty ukierunkowane na wymianę międzynarodową młodzieży oraz zagraniczne praktyki uczniów, w ramach POWER – Erasmus + o łącznej wartości 2 109 278 zł. Są to szkoły:
– w Gorlicach: ZSZ im. K. Pułaskiego, I LO im. M. Kromera , ZST im. W. Pola;
– w Bobowej: ZSZ im. S. Wyspiańskiego i ZSO
– w Bieczu: ZSZ im. św. Jadwigi Królowej i LO im. S. Wyspiańskiego.

W bieżącym roku r. Powiat Gorlicki pozyskał także środki na kontynuację, od lipca 2020 r. dwóch projektów w obszarze kształcenia zawodowego tj. „Mój Zawód Moja Przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”, realizowany przez ZSZ im. K. Pułaskiego w Gorlicach, o wartości 4.109.723, 95 zł oraz „Inwestujemy w zawodowców” realizowany przez CKZ w Gorlicach, o wartości: 2 059 649,96 zł. Ponadto Zarząd Powiatu w 2019 r. przyznał 4 stypendia sportowe za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym na łączną kwotę 18 600 zł.

Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH I DLA MIESZKAŃCÓW

W 2019 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wspólnie z siedmioma partnerami zrealizowano projekt „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego”, o łącznej wartości 3 176 919,31 euro. Partnerem wiodącym w projekcie było Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Zakres projektu w części dotyczącej Muzeum obejmuje m.in.: zwiększenie dostępności infrastrukturalnej obiektów Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, realizację parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim, wystawy „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji”. Wykonane zostaną również prace dodatkowe na kwotę 526 096, 94 euro.

BLISKO POTRZEB MIESZKAŃCÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będąc jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Kluczową inwestycją w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu było oddanie do użytku w styczniu br. Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, gdzie świadczona jest natychmiastowa pomoc w sytuacjach kryzysowych. Wartość projektu to ponad 5,3 mln zł. Ponadto PCPR realizuje wiele programów, m.in. pilotażowy „Aktywny Samorząd”, „Wyrównywania różnic między regionami”, Zajęcia klubowe WTZ”, „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu” na które pozyskano środki w wysokości prawie 634 tys. zł. PCPR wspierał także działania Fundacji „Ilios-Słońce Szczęścia” z Gładyszowa w tworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej dla 28 pracowników z niepełnosprawnością.

Powiat, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, realizuje szereg programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Działania te, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy przyczyniły się do spadku stopy bezrobocia do 4,6% (na terenie kraju 5,1%). Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków wyniosły 4,2 mln zł. Urząd dysponował środkami na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 7,8 mln, w tym 5,1 mln zł na realizację czterech projektów współfinansowanych z EFS. W efekcie zaktywizowane zostały 763 osoby bezrobotne, w tym: 290 rozpoczęło staż, 154 podjęło subsydiowane zatrudnienie, 96 podjęło pracę na nowoutworzonych stanowiskach, 92 otrzymały środki na podjecie działalności gospodarczej, 72 skierowano na szkolenia, 59 przyznano bon na zasiedlenie.

INWESTUJEMY W POWIAT GORLICKI

Jak i w latach wcześniejszych dokładamy starań, aby na terenie powiatu gorlickiego realizować kolejne inwestycje. Najważniejszą w obiektach oświatowych jest rewitalizacja budynku I LO im. M. Kromera w Gorlicach. Oprócz modernizacji przewidziana jest m.in.: dobudowa zewnętrznej windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych i modernizacja boiska sportowego. Rozpoczęto przebudowę ZS Nr 1 w Gorlicach. Powstaną m.in. dodatkowe sale dydaktyczne w istniejącej auli a parter budynku przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. „Kosmiczną” można nazwać wentylację w Budowlance, która zajęła miejsce starej, nie spełniającej wymogów energetycznych, eksploatacyjnych, higieniczno-sanitarnych i ppoż. W budynku szkoły wykonano także 1 etap modernizacji pod względem ppoż. i BHP. Udało się wreszcie zabezpieczyć osuwisko sporych rozmiarów (36mx39m) na terenie SOSW im. J. Korczaka w Szymbarku, od lat napierające na szkołę. Tym samym zwiększono bezpieczeństwo uczniów i zabezpieczono obiekty przed degradacją.

W trakcie realizacji jest projekt „Budowa wielofunkcyjnych ścieżek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Klimkówka”. W efekcie powstaną ponad 4 km ścieżek o szerokości 2,5 m z małą infrastrukturą. W projekcie oprócz Powiatu Gorlickiego, jako partnera wiodącego udział biorą także gminy: Ropa, Uście Gorlickie i Sękowa. Przeprowadzana jest termomodernizacja DPS przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach, prace obejmują również budowę zimowego tarasu.

W ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu gorlickiego” – oprócz zakupu sprzętu informatycznego i wykonania zdjęć lotniczych całego powiatu przeprowadzana jest modernizacja i dygitalizacja dużej części zasobu. Zawarto także umowy na wykonanie bazy danych dla gmin: Biecz, Lipinki, Sękowa, Moszczenica i Uście Gorlickie. W sumie na przestrzeni roku od 22.11.2018 – 22.11.2019 realizowanych jest 21 inwestycji o wartości prawie 36 mln zł, w tym środki zewnętrzne ponad 17,7 mln zł.

POWIATOWA INFRASTRUKTURA DROGOWO-MOSTOWA

Drogi to arterie życia i rozwoju. Samorząd powiatowy ma w swojej pieczy ponad 316 km dróg powiatowych, 66 mostów oraz 750 przepustów. Ich modernizacja i przebudowa to ogromne wyzwanie a co za tym idzie poniesienie wielomilionowych nakładów na ten cel. Ponad 20,7 mln zł wyniosła realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w roku bieżącym.

Na terenie gminy Bobowa: odbudowywane są dwa mosty w ciągu drogi powiatowej Jankowa – Stróżna – Szalowa i rozpoczęto przebudowę drogi Siedliska – Siedliska w Siedliskach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W gminie Łużna przebudowane zostało skrzyżowanie drogi powiatowej Stróże – Polna – Łużna z drogą gminną Szalowa – Gąsiorówka oraz zlikwidowano osuwisko na drodze Szymbark – Bystra – Szalowa.

W gminie Gorlice wybudowany został chodnik w miejscowości Bystra w ciągu drogi powiatowej Szymbark – Bystra – Szalowa.

W gminie Moszczenica rozpoczęto budowę chodnika przy drodze powiatowej Ciężkowice – Staszkówka – Moszczenica.

W gminie Ropa wyremontowana została droga Bielanka – Łosie – Ropa oraz rozpoczęto przebudowę drogi Ropa – Wysowa-Zdrój – Blechnarka – granica państwa.

W gminie Sękowa odbudowana została droga powiatowa Ropica Górna – Bartne wraz odbudową przepustu i likwidacją osuwiska, wyremontowano drogę Małastów – Jasionka.

W gminie Uście Gorlickie w ciągu drogi Florynka – Izby wybudowany został nowy most w miejscu przepustu w miejscowości Brunary, rozpoczęto remont drogi Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica w miejscowości Czarna.

Zakończone zostały także inwestycje i remonty realizowane w ub.r. ogółem na kwotę ponad 12,9 mln zł.

PROJEKTY INNOWACYJNE

Samorząd Powiatu Gorlickiego realizuje nie tylko zadania inwestycyjne ale wdraża także wiele projektów innowacyjnych. Należą do nich niewątpliwie projekty w zakresie scalania gruntów i zagospodarowania poscaleniowego. Obecnie realizowane są projekty scaleniowe w Racławicach i Sękowej będące kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2018 o łącznej wartości prawie 21 mln zł. W sierpniu br. Starosta Gorlicki podpisała z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowę czwarte już zadanie w zakresie scaleń i zagospodarowania poscaleniowego w Rożnowicach na kwotę ponad 14 mln zł. Na następną perspektywę finansową UE czekają jeszcze Siary, w pełni przygotowane do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej. Powiat Gorlicki należy do czołówki samorządów realizujących scalenia w Małopolsce.

Na potrzeby przeprowadzenia scaleń, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zaktualizował ok. 650 działek w obrębie Racławic i ponad 4000 działek w obrębie Sękowa. Wydano 65 decyzji klasyfikacyjnych obejmujących blisko 800 stron postępowania. W minionym roku zostało zarejestrowanych 21.5 tys. wniosków, z czego wydano ok. 9200 wypisów z rejestru gruntów i budynków, kopi map i wyrysów. Dokonano ok. 8100 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz wydano ponad 1000 informacji i zaświadczeń z w/w operatu. Ilość prac geodezyjnych zgłoszonych do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego to 4198 oraz przyjętych operatów geodezyjnych po weryfikacji to 4067.

WYDARZENIA PROMOCYJNE

Nie samym chlebem żyje człowiek... Nie samymi inwestycjami i projektami. Mieszkańcy powiatu i turyści mieli możliwość doświadczyć wielu wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych. Od 2001 roku nieprzerwanie przyznawana jest przez kolejnych starostów prestiżowa nagroda „Mosty Starosty” dla wybitnych twórców i działaczy kultury żyjących i tworzących na ziemi gorlickiej lub tych, którzy z ziemią tą czują się związani, a poprzez swoją działalność artystyczną rozsławiają jej imię w Polsce i poza granicami. Statuetkę w roku 2019 za wybitne osiągnięcia w promowaniu historii i kultury polskiej za granicą, za zaangażowanie w obronę polskiego muzeum w Rapperswillu otrzymała z rąk starosty Marii Gubały, dyrektor tej najbardziej znanej polskiej placówki poza granicami kraju Anna Buchmann.

W 2009 roku ustanowiona została nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego „PRO PUBLICO BONO”, przyznawana za bezinteresowną działalność na polu społecznym i charytatywnym. W roku 2019 statuetkę z rak Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Mirosława Waląga odebrał Roman Korbicz, za troskę o szeroko pojęte dobro dzieci i młodzieży, za tworzenie wspólnoty serc oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej.
Istotne wydarzenia promujące powiat gorlicki oraz bogactwo naszej kultury i tradycji to między innymi: Poetycko Muzyczne – Bitwy pod Gorlicami, Festiwale Muzyka Cerkiewna w Beskidzie Niskim, Maratony Beskidu Niskiego na trasie Gorlice – Wysowa Zdrój. Realizowane przez pięć lat z rzędu Pikniki Integracyjne w bieżącym roku przyjęły formę Pikniku Rodzinnego, który na stałe wpisany został w kalendarz imprez organizowanych przez Powiat Gorlicki.

Ważnym wydarzeniem promocyjnym o randze ogólnopolskiej jest rozgrywany w powiecie gorlickim od 6 lat Wyścig Górski Magura Małastowska. Na wirażach Przełęczy Małastowskiej kierowcy walczą o tytuł najlepszego z najlepszych w ramach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Wyścig ma nie tylko wymiar sportowy i promocyjny, ale także przynosi wymierne korzyści właścicielom gospodarstw turystycznych, pensjonatów i sklepów.

Zarząd Powiatu na miarę możliwości budżetu stara się udzielać wsparcia w bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach i Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach oraz licznym stowarzyszeniom działającym na terenie Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Gorlice - najnowsze informacje