poniedziałek, 13 grudnia 2021 08:45

Prezydent Tarnowa reaguje w sprawie MKS Tarnovia. Wzywa do przekazania sprawozdań finansowych

Autor Aleksandra Tokarz
Prezydent Tarnowa reaguje w sprawie MKS Tarnovia. Wzywa do przekazania sprawozdań finansowych

Burza wokół wycofania z rozgrywek ekstraligi piłkarek nożnych MKS Tarnovia nie milknie. Głos zabrał prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. W oficjalnym piśmie do zarządu wzywa prezes do przekazania sprawozdań finansowych z działalności klubu.

Brak środków finansowych – to główny powód, dla którego zarząd klubu MKS Tarnovia zdecydował o wycofaniu drużyny z Ekstraligi. Decyzję ogłoszono w oficjalnym komunikacie. Na te informacje natychmiast zareagowały same zawodniczki. - Nikt z Zarządu klubu nie podjął próby nawet rozmowy z nami, nikt nie pytał o pomysły na obecną sytuację, nikt nie szukał próby rozwiązania tej sytuacji. Po prostu nikt nie chciał – tłumaczą.

Więcej na ten temat:

Zawodniczki Tarnovii reagują na wycofanie drużyny z Ekstraligi: „Nikt z zarządu nie podjął próby rozmowy”
Wiadomości Tarnów. Brak środków finansowych – to główny powód, dla którego zarząd klubu MKS Tarnovia zdecydował o wycofaniu drużyny z Ekstraligi. Decyzję ogłoszono w oficjalnym komunikacie. Na te informacje natychmiast zareagowały same zawodniczki.

Teraz na decyzję zarządu klubu zareagował prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Poniżej pełna treść pisma prezydenta.

"W związku z decyzją władz Państwa Klubu o wycofaniu drużyny kobiet z rozgrywek ekstraligi piłki nożnej, na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261), w nawiązaniu do § 2 ust. 2 uchwały Nr XXVII/331/92 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 września 1992 r. w sprawie objęcia patronatu Miasta Tarnowa nad Miejskim Klubem Sportowym „Tarnovia” oraz zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Klubu, a także do § 4 ust. 3 Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Tarnovia” w Tarnowie (ostatni otrzymany dokument z Krajowego Rejestru Sądowego, ze zmianami wprowadzonymi 6 sierpnia 2019 r.), zwracam się z żądaniem dostarczenia w terminie do 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma poniższych dokumentów i wyjaśnień:

1) szczegółowych informacji o powodach wycofania ww. drużyny, wraz z podaniem informacji czy decyzja była konsultowana z Walnym Zgromadzeniem Członków Klubu, Radą Nadzorczą, Komisją Rewizyjną Klubu oraz trenerem i zawodniczkami tej sekcji, a także ze sponsorami
i instytucjami wspierającymi Klub,

2) odpisów uchwał Walnego Zgromadzeniem Członków Klubu, dotyczących funkcjonowania sekcji sportowych Klubu, w szczególności sekcji piłki nożnej kobiet z okresu od roku 2019 do chwili obecnej,

3) sprawozdań z wykonania planu finansowego (z uwzględnieniem umów zawartych z Gminą Miasta Tarnowa) oraz sprawozdań z działalności statutowej z okresu od 2015 do 2020 roku,

4) potwierdzenia danych dotyczących obecnego składu Zarządu i Rady Nadzorczej Klubu z wpisami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie żądania:

Po nagłej decyzji Władz MKS Tarnovia o wycofaniu drużyny kobiet z rozgrywek ekstraligi piłki nożnej, pojawiły się protesty środowiska sportowego, zawodniczek drużyny oraz kibiców kobiecej piłki nożnej. Decyzja Władz Klubu wpływa negatywnie na wizerunek Klubu, a także miasta Tarnowa. W związku z powyższym w celu wyjaśnienia przyczyń tej decyzji konieczne staje się wdrożenie procedury nadzorczej nad Stowarzyszeniem MKS Tarnovia, przewidzianej w szczególności
w wymienionych na wstępie aktach prawnych.

Należy także zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 10 lat Klub otrzymał z budżetu miasta Tarnowa, również w oparciu o ww. uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie, łączną kwotę dotacji w wysokości 1 592 780,- zł na działalność sportową. Tylko w roku bieżącym jest to suma 288 160,- zł oraz dodatkowo w ramach promocji miasta poprzez sport kwota 25 000,- zł wraz z deklaracją na rok 2022 kolejnych 25 000,- zł ze środków promocji dla drużyny ekstraligi. Z tymi kwotami Klub plasuje się na drugim miejscu wśród dotowanych w roku bieżącym tarnowskich klubów sportowych.

Dodać należy, że ogłoszone są też konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2022, w których Klub ma prawo złożenia ofert. Ostateczne kwoty w najważniejszych konkursach są obecnie dyskutowane pod kątem ich zwiększenia.

Powyższe dane, w świetle decyzji o wycofaniu drużyny z rozgrywek, zwiększają naszą obawę o właściwe wykorzystywanie środków z dotacji miasta oraz o sportową przyszłość Klubu. Niepokoi także kolejny skutek wycofania drużyny tj. brak promowania miasta w roku 2022 poprzez udział Klubu
w rozgrywkach ekstraligi piłki nożnej kobiet.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, w nawiązaniu do ww. uchwały Nr XXVII/331/92 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 września 1992 r., zasadnym jest powrót do ujęcia w Statucie Klubu przepisu dotyczącego zgłaszania przez Radę Miejską w Tarnowie przedstawicieli do Rady Nadzorczej MKS „Tarnovia.”

Pouczenie:

Informuję, że w oparciu o art. 26 ww. ustawy, w przypadku niezastosowania się Władz Klubu do żądań określonych w art. 25 ust. 2 ustawy, sąd, na wniosek organu nadzorującego, może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu Klubu niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowarzyszenie,
w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny".

fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje