środa, 29 września 2021 11:00

„Sądeczanka” coraz bliżej realizacji? GDDKiA złożyła wniosek o decyzję środowiskową

Autor Aleksandra Tokarz
„Sądeczanka” coraz bliżej realizacji? GDDKiA złożyła wniosek o decyzję środowiskową

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy dwujezdniowej DK75 na odcinku II od Brzeska do Nowego Sącza. Kilka dni wcześniej, 23 września 2021 r, dla 3 km odcinka I drogi krajowej nr 75 tzw. „Łącznika Brzeskiego” część II, został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID) do Wojewody Małopolskiego.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony został wraz z raportem oddziaływania na środowisko i niezbędnymi mapami obszaru, na którym będzie realizowana droga. - Kolejny etap prac przygotowawczych zmierzających do budowy Sądeczanki za nami. Droga krajowa nr 75 łącząca Brzesko z Nowym Sączem musi powstać na całym przebiegu. Aby tak się stało, potrzebna jest zgoda wszystkich zainteresowanych stron. Liczymy na konstruktywną postawę samorządów i organizacji społecznych - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Odcinek II DK75 Brzesko-Nowy Sącz będzie drogą klasy głównej przyspieszonej, z dwoma jezdniami, każda po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km. Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym  wyeliminowaniem zjazdów.

Wariant przebiegu C, który został rekomendowany stanowi optymalizację prac projektowych, prowadzonych od ponad 36 miesięcy w dwóch stadiach: studium korytarzowego (SK) i studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego (STEŚ). Wybór tego wariantu jako rozwiązania optymalnego poprzedzony był analizami całego obszaru od Brzeska do Nowego Sącza, w pasie o szerokości prawie 20 km, gdzie zaproponowano i przeanalizowano 26 pełnych przebiegów. Prace obejmowały nie tylko analizy techniczne możliwości przebiegu z założeniem wytyczenia wariantu najtańszego, ale przede wszystkim stanowiły kompilacje istotnych istniejących uwarunkowań lokalnych. Pełne rozpoznanie i niezbędne dane dotyczące istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego, a także obszarów wrażliwych pod względem środowiskowym, stanowiły podstawę do wykonania wielokryterialnej analizy porównawczej najkorzystniejszych 5 wariantów w podziale na kryteria: techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Z tych pięciu wybrano 3, z czego wariant C jest rekomendowany, warianty A i F wskazano jako alternatywne.

- W ciągu 2017 r. odbyło się 15 spotkań z mieszkańcami i samorządami w gminach, wpłynęło 10 655 głosów w sprawie korytarzu przebiegu drogi, w tym: 1824 wypełnione ankiety, 880 wniosków indywidualnych i 7951 podpisów na wnioskach grupowych. Na postawie wniosków i sugestii mieszkańców i samorządów przeanalizowano 26 wariantów przebiegu korytarzy co wynosi 1800 km hipotetycznych dróg - informuje Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie.

Końcowy wybór wariantów poprzedziły dwa ważne potkania: posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – ZOPI 21 lipca 2020, organizowane przez krakowski Oddział GDDKiA, oraz posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – KOPI 5 stycznia 2021 zorganizowane przez Centralę GDDKiA w Warszawie. Na każdym z tych spotkań obecni przedstawiciele zaproszonych gmin i instytucji mogli przedstawić swoje zastrzeżenia i wnioski co do przebiegów i wskazywanych rekomendacji. Podsumowaniem każdego posiedzenia były protokoły udostępniane do wiadomości zaproszonym uczestnikom. Wariant A okazał się najniżej oceniony w zakresie posadowienia budowli i uwarunkowań geotechnicznych jak również pod względem ilości i powierzchni obiektów. To zadecydowało o ostatecznym rankingu i preferowanej rekomendacji dla wariantu C.

fot. GDDKiA Kraków

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje