piątek, 4 października 2019 08:18

W powiecie rusza pomoc dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe. Jak ją uzyskać?

Autor Manuel Langer
W powiecie rusza pomoc dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe. Jak ją uzyskać?

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Od 3 do 31 października 2019 roku w biurze powiatowym ARiMR ul. Krakowska 32 producenci rolni zamieszkujący powiat proszowicki lub mający siedzibę na tym terenie będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Stawka pomocy uzależniona jest od wysokości wyszacowanych szkód w gospodarstwie rolnym.

1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy będzie przysługiwało rolnikom, którzy uzyskali co najmniej 70% szkód w uprawach.
500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, gdy procent szkód jest mniejszy niż 70% ale większy niż 30%.

W przypadku wieloletnich użytków zielonych wysokość pomocy zależna będzie od obsady zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników można pobrać ze strony ARiMR.

Info: fb Grzegorz Cichy

Proszowice - najnowsze informacje