niedziela, 14 kwietnia 2019 19:07

Wadowice G.: Rusza modernizacja oczyszczalni w Izbiskach

Autor Marzena Gitler
Wadowice G.: Rusza modernizacja oczyszczalni w Izbiskach

5 kwietnia, w Urzędzie Gminy w Wadowicach Górnych podpisano umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Izbiskach.

Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 800 m3/dobę w miejscowości Izbiska” został INSTALBUB Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Wartość inwestycji wynosi tu blisko 13,5 mln zł. Na rozbudowę oczyszczalni gmina pozyskała 5,5 mln zł dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Za tę kwotę wykonawca dokona częściowej przebudowy istniejących obiektów oczyszczalni ścieków i wybuduje nowe obiekty, sieć i instalacje m.in. pompownię ścieków surowych, budynek wstępnego oczyszczania ścieków, punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych wraz ze zbiornikami, dwa reaktory biologiczne, zbiornik stabilizacji i zagęszczania osadu, studnię pomiarową). Obecny reaktor biologiczny zaadaptowany zostanie na zbiornik retencyjny. Wykonany będzie nowy kolektor ścieków oczyszczonych o większej średnicy wraz z nowym wylotem ścieków oczyszczonych do Zgórskiej Rzeki.

Celem głównym projektu jest wyposażenie aglomeracji Wadowice Górne w nowoczesną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Izbiska o wymaganej przepustowości 800m3/d, która zapewni docelowo oczyszczenie ścieków od wszystkich mieszkańców oraz wprowadzenie nowoczesnej technologii oczyszczania i kontroli procesu technologicznego, który podniesie efektywność odbioru i oczyszczenia ścieków w Wadowicach Górnych. Inwestycja powinna zakończyć się 31 sierpnia 2020 roku.

inf. i foto: UG Wadowice Górna

Mielec - najnowsze informacje

Rozrywka