wtorek, 11 lipca 2017 17:21

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy

Autor Redaktor Techniczny
Absolutorium dla Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy

30 czerwca 2017 r. w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbyła się LII sesja Rady Miasta. Jednym z ważniejszych punktów obrad było rozpatrzenie sprawozdań z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta oraz udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

Porządek obrad przewidywał przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Limanowa, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami radni podjęli dyskujsję wprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Limanowa absolutorium. Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Wiesław Sędzik w swoim wystąpieniu opowiedział się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniem absolutorium dla Burmistrza:

"W dniu dzisiejszym ocenie poddajemy wykonie budżetu za 2016 rok przez Burmistrza Miasta Limanowa. Można sobie zdać pytanie czy ten budżet został bardzo dobrze zaplanowany i wykonany. W mojej ocenie wykonanie budżetu jest na bardzo dobre. Na wysokim poziomie 99 % zrealizowano plan dochodów budżetu (co w swoim uzasadnieniu do podjętej uchwały podkreśla Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej). Wydatki zrealizowano na poziomie 95 % przyjętego planu. Był to budżet który sprawia że nasze miasto Limanowa wciąż się rozwija i poprawia warunki życia swoim mieszkańcom. Tylko kilka cyfr: plan dochodów z 58 mln zł wzrósł do 70 mln zł, plan wydatków z 57 mln zł wzrósł do 69 mln zł. Analizując sprawozdanie z wykonania budżetu należy zwrócić uwagą na to, że wzrosła ściągalność i wpływy z podatków od nieruchomości oraz większy w porównaniu do roku 2015 o blisko 38 tys. zł (og. 195 tys. zł) wpływ w z opłaty targowej.Na dochody budżetu miały także znaczenie wpływy ze zwrotu podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w wysokości blisko 1 mln 657 tys. zł czy też umorzenie w wysokości 149 tys zł pożyczki z WFOŚ i GW, z budżetu sfinansowano i zrealizowano inwestycje drogowe także remont dwóch przedszkoli, dokonano zakupu fabrycznie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Łosina Górna. Aby można było realizować inwestycje to należy mieć projekty i w związku z tym na prace dokumentacyjne przeznaczono ponad 1 mln zł. Miasto wystawia na sprzedaż niektóre działki, ale też dokonuje zakupu działek. I tak w ubiegłym roku wydano 682 tys. zł na koszty notarialne i zakupu działek, w tym dużej działki przy ul. Kusocińskiego o powierzchni powyżej 1ha. Każdy budżet ma swoje minusy. Zawsze są pewne obszary, które są nie w pełni dofinansowane lub wymagają poprawy w lepszym funkcjonowaniu. Dalej występuję zaległości podatkowe, ale zauważalna jest dbałość o jego ściągalność od osób prawnych i fizycznych. Miasto pozyskuje środki i inwestuje. Za tym wszystkim stoją podjęte działania i poszukiwania dodatkowych środków przez Pana Burmistrza oraz przygotowywane wnioski przez pracowników Urzędu Miasta, aby można było aplikować o środki z różnych programów. Przyjęta i stosowana przez Pana Burmistrza zasada, aby przy realizacji każdej inwestycji szukać i pozyskać choćby nawet mniejsze, ale jednak dofinansowanie okazuje się skuteczne bowiem ogranicza zadłużanie się miasta i stwarza możliwość aby sukcesywnie realizować przyjęte plany.

Za kształt budżetu i jego wykonanie odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta, jednak jest to praca zespołu ludzi odpowiedzialnych za jego planowanie i realizację. Są to pracownicy i kierownicy poszczególnych wydziałów Urzedu, pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Pani Skarbnik i pracownicy Wydziału Finansowego, którzy czuwają nad jego zgodnym z prawem wydatkowaniem i księgowaniem. Składam państwu podziękowania za Waszą pracę i Wasze zaangażowanie. Jestem za przyjęciem sprawozdania z Wykonania Budżetu i udzieleniem absolutorium dla Burmistrza.

Radni Miasta Limanowa byli jednogłośni podejmując Uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2016 rok.

Burmistrz podziękował Radnym za pracę i cierpliwość na komisjach i podczas sesji, które czasem były organizowane kilka razy w miesiącu. Jednocześnie podkreślił, że na tak dobre wyniki Miasta Limanowa składa się wspólna praca wszystkich kierowników i pracowników Urzędu Miasta Limanowa oraz instytucji oraz placówek oświatowych.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Miasto Limanowa.

Foto. z arch. UM Limanowa

Limanowa - najnowsze informacje

Rozrywka