wtorek, 15 marca 2022 05:28

Pomagasz uchodźcom? Sprawdź czy możesz obniżyć koszty gazu. Kończy się ważny termin!

Autor Marzena Gitler
Pomagasz uchodźcom? Sprawdź czy możesz obniżyć koszty gazu. Kończy się ważny termin!

W związku z pomocą dla uchodźców w wielu gminach spontanicznie tworzone są schroniska i ośrodki dla uchodźców. Generuje to często olbrzymie zużycie gazu. PGNiG przypomina, że koszt paliwa można obniżyć, dzięki Ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Trzeba jednak złożyć oświadczenie. Pierwszy termin ich składania, który pozwoli na uzyskanie zniżek wstecz, już od 1 stycznia 2022 upływa 15 marca.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu  weszła w życie 29 stycznia 2022 roku. Pozwala ona znacznie większej grupie odbiorców skorzystać z tzw. ochrony taryfowej, czyli kupować gaz po preferencyjnej cenie

Dzięki niej z niższych cen gazu ziemnego będą mogły korzystać między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców, w tym także nowo otwarte ośrodki dla uchodźców.

Kto może skorzystać z skorzystać z tzw. ochrony taryfowej?

 • gospodarstwa domowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne.

Podmioty uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej, inne niż odbiorcy w gospodarstwach domowych, zobowiązane są do złożenia oświadczenia.

Najprostszą oraz ze względu na trwającą pandemię najbezpieczniejszą możliwością składania oświadczeń jest narzędzie on-line, dostępne dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny, za pośrednictwem strony internetowej: ebok.pgnig.pl w zakładce: ochrona taryfowa.

W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny podmioty uprawnione do ochrony taryfowej, inne niż odbiorcy w gospodarstwach domowych, na złożenie oświadczenia mają 45 dni od wejścia w życie ustawy i termin ten upływa 15 marca 2022 roku. Jeśli złoży oświadczenie w tym terminie, zapłaci mniej za gaz zużyty od 1 stycznia 2022.

Jeśli uprawniony do obniżki taryfy podmiot złoży oświadczenie po 15 marca, zostanie on objęty nową taryfą od dnia złożenia wniosku.

W przypadku nowych klientów oświadczenia powinny być składane przed zawarciem umowy z PGNiG Obrót Detaliczny.

Zgodnie z ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.

Polska

Polska - najnowsze informacje