czwartek, 8 listopada 2018 15:51

Co wolno a czego nie na zbiorniku „Świnna Poręba”?

Autor Mateusz Łysik
Co wolno a czego nie na zbiorniku „Świnna Poręba”?

W związku z licznymi zapytaniami i nieporozumieniami na temat funkcjonowania zbiornika „Świnna Poręba” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał oświadczenie dotyczące użytkowania zbiornika.

Treść oświadczenia:

„W mediach w ostatnim czasie ukazuje się szereg artykułów na temat różnych aspektów funkcjonowania zbiornika Świnna Poręba, równocześnie poddaje się analizie jego Regulamin, kilka słów wyjaśnienia.

Po pierwsze, zbiornik wodny w Świnnej Porębie nie jest już placem budowy, posiada pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na użytkowanie.

Po drugie, zbiornik wodny Świnna Poręba posiada „Regulamin korzystania z obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba”. Regulamin ten został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej oraz zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych RZGW w Krakowie.

Po trzecie, należy przypomnieć, iż „Regulamin korzystania z obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba” jest efektem współpracy wielu instytucji. W treści Regulaminu uwzględniono „Projekt regulaminu zbiornika wodnego w Świnnej Porębie” przesłanego przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Wykorzystano także wnioski z analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba opracowanej przez przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie, Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz działającego na terenie województwa małopolskiego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego - Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie. Przy jego opracowywaniu wzięto także pod uwagę efekty projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”, zrealizowanego w ramach partnerskiej współpracy gmin znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika tj. Gminy Budzów, Gminy Lanckorona, Gminy Mucharz, Gminy Stryszów i Gminy Zembrzyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.

Po czwarte należy zauważyć, iż możliwość wykorzystania obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba do rekreacji została przewidziana w „Regulaminie korzystania z obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba”. Natomiast działania te nie leżą wyłącznie w gestii PGW WP RZGW w Krakowie. Bardzo istotnym elementem w tym aspekcie będzie zatem jakość, a zarazem efektywność współpracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie oraz powiatowych i gminnych Władz Samorządowych.

To kwestie ogólne.  Natomiast odnosząc się do szczegółów i nieprawdziwych treści zawartych w artykułach, wyjaśniamy, iż:

- nieprawdą jest, że żegluga ma być możliwa tylko za zezwoleniem zarządcy. Zbiornik jest dopuszczony do żeglugi (żaglówki, kajaki, rowerki wodne, łódki wiosłowe, łodzie silnikowe do 10KM itp.), (Par. 5 p.2).  Zezwolenia wymaga natomiast komercyjna działalność np. przewóz pasażerów (Par. 1 p. 3).

- nieprawdą jest, że zakazane jest pływanie statkami i skuterami w odległości 100 m od brzegu.  Zakaz taki dotyczy wyznaczonych kąpielisk, co jest standardem dla tego typu obiektów (Par. 2 p.2).

- nieprawdą jest, że łodzie przewracają się na skutek szybkiego opadnięcia poziomu wody. Zmiany poziomu wody na zbiorniku są powolne (kilka centymetrów na dobę). Za wywrócenie łodzi odpowiada więc wyłącznie użytkownik.”

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje

Rozrywka