poniedziałek, 31 maja 2021 10:06

Deklaracja DT-1 – podatek od środków transportowych, co musisz wiedzieć?

Autor Artykuł sponsorowany
Deklaracja DT-1 – podatek od środków transportowych, co musisz wiedzieć?

Deklaracja DT-1 stworzona jest z myślą o właścicielach środków transportowych. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, to musimy zapłacić stosowny podatek. Istnieją jednak wyjątki, na których skutek następuje zwolnienie z uiszczania tej daniny. Jak wyliczyć kwotę podatku i kto zobowiązany jest do jej zapłaty?

Podatek od środków transportowych - kiedy zachodzi obowiązek podatkowy?

Każdy podatnik jest zobowiązany co roku składać odpowiednią deklarację podatkową za dany okres rozliczeniowy. W przypadku podatku od środków transportowych deklaracje składa się w terminie do 15 lutego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to na opłatę daniny mamy 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności powstania takiego obowiązku.

Istnieją dodatkowe okoliczności, które zmuszają nas do złożenia deklaracji. To np. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, czy korekta deklaracji, która została złożona nieprawidłowo.

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek zapłaty podatku wygasa z końcem miesiąca po wydaniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub po wyrejestrowaniu pojazdu.

Jeżeli pojazd został sprzedany, to obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym przeniesienie własności nastąpiło.

Co podlega opodatkowaniu?

Istnieją środki transportu, które podlegają opodatkowaniu, lecz również te, które są z niego zwolnione. Do pierwszej grupy zaliczamy: autobusy, samochody ciężarowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, naczepy i przyczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają całkowitą masę od 7 ton, ciągniki z przyczepą lub naczepą od 3,5 ton.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Podatek od środków transportowych zależy od roku produkcji pojazdu, jego wpływu na środowisko naturalne oraz liczby miejsc. Oprócz tego podstawą do wyliczenia wysokości opłat jest liczba posiadanych pojazdów oraz indywidualne stawki danej gminy. Aby deklaracja DT-1 została dobrze wypełniona, należy więc zapoznać się z aktualnymi stawkami podatku w danej gminie.

Kto płaci podatek?

Zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby, które posiadają środki transportowe, jednostki bez osobowości prawnej, na które zarejestrowane są pojazdy z przeznaczeniem jako środek transportowy.

Zwolnienia z podatku od środków transportowych

Istnieje kilka grup, które zwolnione są z zapłaty podatku od środków transportowych. Spośród nich wymieniamy:

  • Zwolnione z konieczności opłaty podatku są przyczepy i naczepy, przeznaczone do wykonywania działalności rolniczej;
  • Środki transportowe stanowiące mobilizacyjne zapasy. Np. pojazdy wojskowe, policji, CBA, czy straży granicznej;
  • Środki transportowe należące do przedstawicieli państw czy urzędów;
  • Pojazdy zabytkowe.

Podatek od środków transportowych - jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie jej osobiście w odpowiednim urzędzie. Może być to:

  • Urząd miasta lub gminy,
  • Urząd dzielnicowy,
  • Urząd miasta na prawach powiatu.

Jako obywatel nieprowadzący działalności gospodarczej deklarację składamy do urzędu gminy, zgodnej z miejscem zamieszkania. Tak samo jest w przypadku przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku prowadzenia firmy jako osoba prawna np. spółka z.o.o. obowiązek złożenia deklaracji występuje w urzędzie gminy, na której terenie znajduje się firma.

Drugim wariantem, jest załatwienie wszelkich formalności przez internet. Służy do tego strona: przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-środków-transportowych/. Deklaracja DT-1 może być w prosty sposób wypełniona i złożona całkowicie online, dodatkowo ze sprawdzeniem poprawności stawek w niej zawartych. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej podatników.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje