niedziela, 6 sierpnia 2023 06:39

Gmina Spytkowice podjęła dwie kluczowe decyzje

Autor Mirosław Haładyj
Gmina Spytkowice podjęła dwie kluczowe decyzje

27 lipca odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Spytkowice, podczas której podjęto dwie kluczowe decyzje.

Pierwsza z nich dotyczy planowanego porozumienia pomiędzy gminami ościennymi, w celu dokonania grupowego zakupu energii elektrycznej. Inicjatywa ta ma na celu osiągnięcie korzyści finansowych poprzez wyłonienie jednego dostawcy energii elektrycznej dla wszystkich gmin, które zawarły porozumienie. Dzięki tej współpracy będzie możliwe korzystniejsze wynegocjowanie warunków dostawy energii elektrycznej dla wszystkich budynków stanowiących własność Gminy Spytkowice oraz oświetlenia ulicznego, co przyniesie korzyści dla budżetu oraz pozwoli uniknąć podwyżek prądu w kolejnych latach.

Drugim ważnym punktem sesji było podjęcie stosownej uchwały o trybie i sposobie powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego.  Obowiązek ten wynika z wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która zastępuje dotychczasową ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Dokonane zmiany przepisów wprowadzają pilną konieczność przeredagowania i doprecyzowania dotychczas obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.

Inf. i foto: UG Sptykowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka