środa, 18 sierpnia 2021 13:49

Jak mieszkańcy Nowego Targu oceniają jego rewitalizację?

Autor Edyta Sowa
Jak mieszkańcy Nowego Targu oceniają jego rewitalizację?

W roku 2017 Miasto Nowy Targ przystąpiło do realizacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, w ramach którego podjęte zostały działania rewitalizacyjne, mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Miasta i podniesienia standardu życia jego mieszkańców.

Obecnie zostały podjęte działania zmierzające do ewaluacji, czyli podsumowania i ocenienia dotychczasowych prac rewitalizacyjnych.

Elementem tego procesu, jest badanie opinii mieszkańców Miasta Nowy Targ na temat zrealizowanych do tej pory projektów i działań przewidzianych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ankieta dla mieszkańców

W tym celu przygotowana została ankieta ewaluacyjna skierowana do mieszkańców Nowego Targu, którą można wypełnić klikając w link https://ankieta.deltapartner.org.pl/nowy_targ_gpr. Ankieta będzie udostępniona do 3 września br.

Zgromadzone w ten sposób informacje, staną się jednym z kluczowych elementów służących ocenie dotychczasowych prac rewitalizacyjnych. Wyniki ankiety omówione zostaną w trakcie prac konsultacyjnych, które odbędą się we wrześniu 2021 r. Efektem prac będzie opracowanie raportu z ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji, w którym poza oceną dotychczasowych działań, wskazane zostaną kierunki ewentualnych zmian w procesie rewitalizacji, jakie powinny zostać uwzględnione w kolejnych latach realizacji przyjętych założeń.

Informacje dodatkowe o rewitalizacji w Nowym Targu

Działania rewitalizacyjne w Nowym Targu skupiają się na realizacji przedsięwzięć na terenach 2 podobszarów rewitalizacji:

 • Podobszar Centrum – obszar ścisłego centrum Nowego Targu, od Szpitala i ul. Świętej Anny do ul. Na Równi oraz ul. Krakowskiej do ul. Szaflarskiej
 • Podobszar Osiedle – południowa część miasta, obszar pomiędzy ul. Józefczaka, Kopernika i pl. Evry a ul. Podtatrzańską oraz ul. Krakowską a ul. Sikorskiego

Wśród realizowanych i zrealizowanych działań rewitalizacyjnych w Mieście Nowy Targ, są takie projekty jak:

 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w trakcie realizacji
 • Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12
 • Kompleksowa rewitalizacja terenu Starego Szpitala poprzez wykonanie prac budowlanych, rozbiórkowych wraz z całościowym zagospodarowaniem terenu na potrzeby Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz mieszkańców Nowego Targu – w trakcie realizacji
 • Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo
 • Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynków wielorodzinnych
 • Poprawa jakości życia seniorów w Nowym Targu poprzez wdrożenie specjalistycznego programu aktywizująco-opiekuńczego oraz wsparcie placówki dziennego pobytu seniora.
 • Przebudowa i konserwacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Nowym Targu z przełomu XIX/XX wieku.
 • Modernizacja placu zabaw na terenie osiedla Topolowe
 • Przebudowa boksów śmietnikowych os. A. Suskiego

Osoby zainteresowane zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji, zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu dostępnego pod adresem:

https://www.nowytarg.pl/dok/rewitalizacja/20170403GPR_NT_2017-2023_tekst.pdf

źródło: UM Nowy Targ

Podhale

Podhale - najnowsze informacje