piątek, 14 stycznia 2022 08:46

Jak prawidłowo napisać wzór pozwu o alimenty?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak prawidłowo napisać wzór pozwu o alimenty?

Rozwód małżonków niesie za sobą nie tylko wiele negatywnych emocji dla stron konfliktu i dzieci pozostających z tego związku, ale także kwestii prawnych.

Alimenty należą się jednemu z rodziców, który po ustaniu małżeństwa samodzielnie zajmuje się jednym lub kilkoma małoletnimi członkami rozwiązanej w skutek rozwodu rodziny. W przypadku gdy drugi z opiekunów uchyla się od obowiązku płatności nałożonej przez sąd kwoty wówczas należy złożyć pozew o wyegzekwowanie należności.

Pozew o alimenty - elementy składowe pisma procesowego

Jeżeli rodzic, pod którego opieką zostało dziecko w skutek rozwodu, ma prawo do złożenia pozwu o przyznanie mu alimentów od byłego małżonka.

Przeglądając internetowe wyszukiwarki można znaleźć wiele przykładowych wzorców. Każde pismo, podobnie jak sprawa jest różna. Należy jednak pamiętać o podstawowych i najważniejszych elementach, które muszą pojawić się w pozwie o alimenty.

 1. Dokładne dane adresowe sądu rejonowego odpowiadające najbliższemu miejscu zamieszkania pozwanego bądź osoby małoletniej,
 2. Dane osobowe powoda, czyli osoby na której rzecz ma być wypłacane świadczenie alimentacyjne oraz jego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego, który sprawuje nad nim codzienną opiekę) do czasu osiągnięcia pełnoletności.
 3. Dane osoby pozwanej do płacenia świadczenia alimentacyjnego,
 4. Wniosek o zasądzenie alimentów,
 5. Wartość alimentów podana jako zsumowana wartość rocznego świadczenia,
 6. Uzasadnienie wniosku z zawarciem informacji na temat prób wcześniejszego polubownego zawarcia porozumienia w kwestii alimentów bez pomocy instytucji sądowych.

Pomoc w napisaniu prawidłowego wniosku o alimety możesz uzyskać od adwokata zajmującego się sprawami rodzinnymi - Małgorzaty Tokarz. Pełną ofertę Pani Adwokat możecie sprawcić na stronie internetowej.

Pozew o alimenty - uzasadnienie

Elementem, który może przysporzyć najwięcej problemów piszącemu pozew może  być uzasadnienie. Jest ono indywidualne i zależy od potrzeb osoby małoletniej, na której rzecz ma być płacone świadczenie.

Należy pamiętać, żeby zawrzeć w nim: wszystkie codzienne koszty związane z utrzymaniem i wykształceniem powoda oraz opis sytuacji materialnej osoby składającej pozew w imieniu dziecka oraz pozwanego opiekuna.

Pozew o alimenty - lista niezbędnych załączników

Oprócz wypełnionego wniosku do sądu należy dostarczyć również następujące załączniki:

 1. odpis aktu urodzenia osoby małoletniej,
 2. odpisy aktów małżeństwa i rozwodu,
 3. zaświadczenie o zarobkach osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem,
 4. Rachunki, faktury, paragony za zakup ubrań, leków, książek i przyborów szkolnych a także opłaconych zajęć pozalekcyjnych i korepetycji.

Pozew o alimenty - gdzie złożyć

Jednostką sądu rejonowego zajmującą się sprawami alimentacyjnymi jest Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Pozew należy złożyć w dwóch jednakowych egzemplarzach wraz z załącznikami. Trzecią kopię wraz z potwierdzeniem przyjęcia powinna otrzymać osoba składająca wniosek. Dokumenty można przesłać pocztą na adres sądu rejonowego odpowiadającego sprawie lub złożyć osobiście w biurze podawczym.

Pozew o alimenty - kogo dotyczy

Świadczenie alimentacyjne mogą otrzymywać:

 1. dzieci do ukończenia 18. roku życia,
 2. osoby po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia kształcenia,
 3. dzieci, które urodziły się w związku niesakramentalnym. Wówczas matki takich dzieci zobowiązane są złożyć pozew o ustalenie ojcostwa i nałożenie alimentów,
 4. dzieci od dziadków w przypadku, gdy oboje rodzice nie żyją lub jedno z nich nie ma możliwości regularnego płacenia na jego utrzymanie.
Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje