wtorek, 7 maja 2024 10:58

Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie?

Rozpad małżeństwa niesie ze sobą zarówno konsekwencje emocjonalne, jak i finansowe dla obu stron. W przypadku, gdy małżonkowie nie zdecydowali się na rozdzielność majątkową przez zawarciem związku małżeńskiego, wszelkie nabyte mienie stanowi ich wspólną własność. Mogą jednak starać się o podział majątku po rozwodzie. Na czym polega cały proces? Czy jest zależny od orzeczenia winy za rozpad małżeństwa? Podpowiadamy.

Podstawy prawne podziału majątku

W chwili zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. Wskazują na to przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 31, paragraf 1). Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której małżonkowie zdecydowali się na podpisanie rozdzielności majątkowej jeszcze przed zawarciem formalnego związku. Podziałowi po rozwodzie nie podlega majątek osobisty, czyli mienie należące wyłącznie do jednej ze stron. Z kolei na wspólność majątkową składa się m.in. wynagrodzenie za pracę, środki zgromadzone na otwartym rachunku funduszu emerytalnego, dochody każdego z małżonków czy składki zewidencjonowane na subkoncie.

Rozwód a podział majątku

Wspólność majątkowa (ustawowa) obejmuje mienie nabyte podczas trwania małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków. Podział majątku przy rozwodzie jest możliwy na mocy ustawy. Może być niezależny od winy za rozpad związku małżeńskiego. Do majątku wspólnego nie zalicza się przedmiotów majątkowych otrzymanych przez jednego małżonka z tytułu dziedziczenia czy darowizny. Nie należą do niego również wierzytelności związane z uszkodzeniem ciała lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jeśli chodzi o prawa niezbywalne, to przysługują tylko jednej osobie.

Warunki, które umożliwiają podział majątku

Wspólność majątkowa może być rozszerzona lub ograniczona w ramach tzw. intercyzy. W niektórych przypadkach ustaje wraz z uprawomocnieniem się wyroku orzekającego rozwód. Pierwszym krokiem do podziału dóbr wspólnych jest zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej. Można przy tym starać się o zawarcie ugody. Możliwe jest także ustanie wspólności małżeńskiej i dokonanie podziału majątku w tym samym momencie. Co do zasady może być zawarty jeszcze przede rozwodem, w trakcie postępowania rozwodowego lub po zakończeniu związku małżeńskiego.

Sposoby dokonania podziału majątku

Umowny podział majątku – może mieć formę pisemną lub ustną. Jak sama nazwa wskazuje, wymaga zgodności obu stron. W skład podziału mogą wchodzić nieruchomości czy własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego po sporządzeniu aktu notarialnego. Przykład: mąż pozostaje właścicielem domu, a żona zyskuje mieszkanie, natomiast środki finansowe są dzielone po połowie.

Sądowy podział majątku – na ten podział decydują się małżonkowie, którzy nie mogą dojść do porozumienia. Sąd opiera się głównie na zgodnej woli obu stron. W przypadku, gdy niemożliwe jest zawarcie ugody między małżonkami, dąży do fizycznego podzielenia nabytego mienia.

Sprzedaż majątku i podział dochodów – małżonkowie mogą sprzedać wszystko, co posiadają i podzielić się uzyskanymi dobrami finansowymi.

Jak przebiega proces podziału majątku?

Przede wszystkim do wyboru są dwa rozwiązania. Podziału majątku można dokonać notarialnie lub przed sądem. Z pierwszej opcji korzystają małżonkowie, którzy chcą rozwiązać kwestie majątkowe polubownie. W takim przypadku wymagana jest wizyta u notariusza i uiszczenie opłaty notarialnej, której wysokość zależy od wartości majątku. Zdecydowanie więcej czasu zajmuje sądowy podział. Warto jednak mieć na uwadze, że można go skrócić jeśli byli małżonkowie dojdą do porozumienia w trakcie postępowania sądowego.

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Istnieje możliwość wystąpienia z takim wnioskiem w dowolnym momencie. Roszczenie tego typu nie ulega przedawnieniu. W praktyce oznacza to, że można starać się o podział majątku wspólnego zarówno przed rozwodem, jak i po jego orzeczeniu. Jak wiadomo, konieczne jest ustalenie wartości wspólnego majątku. Dlatego im więcej czasu upłynie od rozwodu, tym trudniej będzie ustalić ważne fakty dotyczące zgromadzonego mienia.

Rola mediatora i adwokata w procesie podziału

Nieocenione może okazać się wsparcie bezstronnej osoby, która zajmuje się na co dzień polubownym załatwianiem konfliktów. Dobrym rozwiązaniem jest także skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Profesjonalne doradztwo prawne może znacznie przyspieszyć tok postępowania. Stanowi też duże wsparcie przy sporządzaniu umowy o podział majątku. Szczegółowe informacje na temat zakresu działań Kancelarii Prawnej Łukasz Domański można znaleźć na stronie https://www.lpdlegal.pl/sprawy-rozwodowe.html.

Jak podzielić majątek przy rozwodzie?

Niezwykle ważna jest świadomość, że podziału można dokonać szybko i bez wchodzenia na drogę sądową. Proces ten usprawni profesjonalny pełnomocnik, który na co dzień zajmuje się sporządzaniem wniosków i projektów umów podziałowych. Fakt, że nie jest zaangażowany emocjonalnie w negocjacje, daje szanse na sprawne ustalenie zasad podziału majątku wspólnego.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka