poniedziałek, 1 lutego 2021 15:00

Kraków. Obrońcy kościoła na Wesołej: "Kościół to nie miejsce dla prób miejskiego zespołu"

Autor Marzena Gitler
Kraków. Obrońcy kościoła na Wesołej: "Kościół to nie miejsce dla prób miejskiego zespołu"

Przedstawiciele inicjatywy "Obrońmy kościół na Wesołej" i zrzeszonej wokół niego społeczności wiernych nie zgadzają się z decyzją Rady Miasta Krakowa o przekazaniu terenu kościoła spółce Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Zebrali ponad 2 tys. podpisów pod petycją do prezydenta o zachowanie sakralnego charakteru świątyni.

Na konferencji, która w południe 1 lutego odbyła się przed Urzędem Miasta na pl. Wszystkich Świętych, poinformowali o zebranych podpisach pod petycją i listach społecznych komitetów Krakowa oraz liście otwartym środowiska akademickiego. Domagają się zachowania sakralnego charakteru kościoła p.w. NPNMP na Wesołej i zapisania w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczenia terenu, na którym stoi kościół i klasztor, na funkcje religijne. Nie zgadzają się też na przeznaczenie światyni na miejsce prób Capelli Cracoviensis. Dlaczego? Zobacz naszą relację.

Dziennikarze otrzymali oświadczenie inicjatywy "Obrońmy Kościół na Wesołej" (poniżej), w którym argumentuja swoje stanowisko. "Władze Miasta powinny czym prędzej stworzyć stałą siedzibę dla Capelli Cracoviensis, która będzie wyłącznie przeznaczona na jej potrzeby. Kościół to miejsce sprawowania kultu Bożego, a nie odbywania prób i koncertów przez miejski zespół" - napisali.

Przypominamy, że decyzję o przekazaniu aportem terenu Wesołej miejskiej spółce podjęli radni na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa. Piszemy o tym tu:

Radni przekazali Wesołą Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. “To kupowanie kota w worku” - mówi Michał Drewnicki
Na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa 22 radnych zadecydowało o przekazaniu aportem terenu Wesołej miejskiej spółce Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Co ich przekonało?

Oświadczenie Inicjatywy Obrońmy kościół na Wesołej

Od początku bieżącego roku podejmujemy działania zmierzające do obrony sakralnego charakteru kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej jako miejsca kultu Bożego. W związku z manipulacjami treścią projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”, polegającymi na usunięciu zapisu o przeznaczeniu kościoła na cele kultu religijnego, podjęliśmy akcję zgłaszania uwag do mpzp, prowadzoną do 25 stycznia. Ponadto przygotowaliśmy petycję do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w sprawie kościoła (podpisaną przed ponad 2000 krakowian) oraz list otwarty środowisk akademickich z apelem o zachowanie sakralnego charakteru świątyni, które złożyliśmy w Urzędzie Miasta w dniu 1 lutego. Mimo wydania wspólnego oświadczenia przez przedstawicieli Kurii Metropolitalnej i władz Miasta Krakowa, przyszłość kościoła na Wesołej jako miejsca kultu Bożego wciąż jest niepewna z uwagi na dwie okoliczności. Przede wszystkim, radni miejscy zdecydowali w dniu 27 stycznia o przekazaniu aportu w postaci nieruchomości na Wesołej (w tym budynków kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i dawnego klasztoru) miejskiej spółce Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Poprawka dotycząca wyłączenia z aportu wyżej wymienionych nieruchomości, została odrzucona przez rządzącą Miastem większość. W ten sposób Rada Miasta utraciła decyzyjność w przedmiocie zarządzania nieruchomościami na Wesołej, na rzecz wąskiego grona osób związanych z Prezydentem Majchrowskim. Spółka działająca na zasadach prawa handlowego, zdecydowanie nie powinna być właścicielem nieruchomości o sakralnym charakterze. Dodatkową okolicznością budzącą niepokój o los świątyni, jest upór władz Miasta, aby przeznaczyć kościół na siedzibę Capelli Cracoviensis, jako miejsce prób i koncertów. W tej sytuacji kult Boży odbywałby się w opcji „na godziny”, zaś kościół byłby przede wszystkim salą koncertową, co sprzeczne jest z jego pierwotnymi naturalnym  przeznaczeniem.

Nasze obecne działania koncentrować będziemy na następujących kwestiach:

1.      W dniach od 1 do 19 lutego będziemy aktywnie uczestniczyć w II etapie konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Wesołej. Mamy nadzieję, że władze Krakowa nie zignorują głosu mieszkańców naszego Miasta i zgodnie z zapowiedziami, konsultacje społeczne będą istotnym argumentem w dyskusji o przyszłości tego obszaru Krakowa, a nie jedynie formalnością wynikającą z przepisów prawa. Będziemy postulować wyłączne przeznaczenie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na cele kultu religijnego oraz przeznaczenie budynku dawnego klasztoru karmelitów, stanowiącego integralną całość z kościołem, na rzecz działalności duszpasterskiej, edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez Kościół. Dodatkowo będziemy zabiegać, aby tereny dawnego ogrodu karmelitów stanowiły użytek zielony jako park otwarty dla mieszkańców Krakowa. W ten sposób kościół oraz dawny klasztor i ogród karmelitów będą pełniły funkcję zgodną z historią i tradycją tego miejsca.

2.      W razie odrzucenia zgłoszonych przez nas poprawek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozpoczniemy akcję petycyjną do radnych Miasta Krakowa, z prośbą o odrzucenie takiej wersji projektu planu, która sprzeczna jest ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Usunięcie zapisu o przeznaczeniu na cele kultu religijnego kościoła przy ul. Kopernika 19 nie ma jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia, stoi w jaskrawej sprzeczności z treścią wspólnego oświadczenia przedstawicieli Kurii Metropolitalnej i władz Miasta Krakowa, a także w sztuczny sposób podnosi wartość rynkową nieruchomości.

3.      Będziemy aktywnie zabiegać o powołanie Rady Krakowian przy Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Nie wyobrażamy sobie, aby miejska spółka władająca sporą częścią historycznego centrum Krakowa, podejmowała decyzje w wąskim gronie osób związanych z Prezydentem Miasta. Nie możemy pozwolić na to, aby los kościoła i dawnego klasztoru zależał wyłącznie od takiego grona decydentów, którzy w dowolny sposób będą kształtować przyszłość tych nieruchomości.

4.      Podejmiemy również działania zmierzające do uniemożliwienia zlokalizowania siedziby Capelli Cracoviensis w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Nie ma naszej zgody, aby Capella, która dotąd nie ma stałej siedziby wskutek nieudolności władz Miasta, użytkowała jako miejsce prób i koncertów świątynię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. W takiej sytuacji możliwość sprawowania kultu Bożego w kościele zostałaby radykalnie ograniczona, Najświętszy Sakrament nie mógłby być stale przechowywany w tabernakulum, zaś sama świątynia narażona byłaby na niebezpieczeństwo profanacji (nie ma w niej monitoringu, zaś zachowanie muzyków, którzy przez krótki czas w 2020 r. gościli w kościele na Wesołej, nie zwiastuje niczego dobrego). Nie może dochodzić do sytuacji, gdy wynoszony jest ołtarz, muzycy nie szanują przestrzeni prezbiterium, podejmowane są próby przesuwania zabytkowych ławek, a także nawa kościoła jest zastawiana instrumentami. Przepisy prawa kanonicznego nie pozwalają nie wykonywanie w murach świątyni muzyki nie licującej z jej charakterem. W związku z tym, władze Miasta powinny czym prędzej stworzyć stałą siedzibę dla Capelli Cracoviensis, która będzie wyłącznie przeznaczona na jej potrzeby. Kościół to miejsce sprawowania kultu Bożego, a nie odbywania prób i koncertów przez miejski zespół.

Wyrażamy nadzieję, że władze Miasta Krakowa nie pozostaną obojętne na głos tysięcy mieszkańców Krakowa i zachowają kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP do wyłącznego kultu Bożego.

Inicjatywa Obrońmy kościół na Wesołej

Kraków

Kraków - najnowsze informacje