piątek, 28 września 2018 13:18

Kto wygra wybory w Krzeszowicach? [SONDAŻ]

Autor Anna Piątkowska-Borek
Kto wygra wybory w Krzeszowicach? [SONDAŻ]

Rozpoczęła się kampania wyborcza. Kandydaci dopracowują swoje programy i zaczynają zabiegać o głosy wyborców. Jaki będzie efekt? Przekonamy się za miesiąc. Tymczasem już teraz przeprowadziliśmy specjalnie dla Was sondaż, który wstępnie szacuje wyniki tegorocznych wyborów samorządowych.

Sondaż, na zlecenie naszej redakcji, przeprowadziła niezależna profesjonalna pracownia sondażowa. Został on przeprowadzony na reprezentatywnej grupie mieszkańców gminy Krzeszowice. Kto wygrałby, gdyby wybory odbyły się już teraz, a nie za miesiąc?

Respondenci odpowiadali na dwa pytania. Pierwsze brzmiało: „Na którego z kandydatów odda Pani/Pan głos w najbliższych wyborach samorządowych? Wacław Gregorczyk / Michalina Nowakowska-Malczyk / Andrzej Osiniak”. Drugie natomiast dotyczyło oceny działania obecnego burmistrza w czasie trwania jego kadencji – respondenci wybierali jedną z pięciu proponowanych odpowiedzi: zdecydowanie pozytywnie / raczej pozytywnie / neutralnie / raczej negatywnie / zdecydowanie negatywnie.

Który z kandydatów na burmistrza Krzeszowic ma największe poparcie?

Obecny burmistrz Krzeszowic, Wacław Gregorczyk, ma dwoje kontrkandydatów. Michalina Nowakowska-Malczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i była dyrektorka szkoły w Nowej Górze, popierana jest przez PiS. Z kolei Andrzej Osiniak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu, były radny Powiatu Krakowskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach, to działacz PO.

W przeprowadzonym sondażu burmistrz Wacław Gregorczyk zdecydowanie prowadzi – uzyskał aż 54% głosów poparcia. Jego przeciwnicy mają natomiast zbliżone do siebie wyniki: Michalina Nowakowska-Malczyk – 22%, zaś Andrzej Osiniak – 24%.

Choć wyniki – jeśli weźmiemy pod uwagę poparcie dla kandydatów przez mieszkańców gminy z podziałem na kobiety i mężczyzn – jest w zasadzie podobne do wyników ogólnych, to jednak, co ciekawe, Gregorczyk ma większe poparcie wśród mężczyzn (56%) niż wśród kobiet (52%). Panie natomiast bardziej zaufałyby kandydatce PiS-u – Nowakowska-Marczyk ma 24% głosów poparcia u kobiet, natomiast u mężczyzn była dyrektor szkoły w Nowej Górze zyskała 20% głosów. Kandydat PO, Andrzej Osiniak, zarówno wśród pań, jak i panów, ma 24-procentowe poparcie.

Obecny burmistrz największe poparcie ma wśród osób w wieku 30-49 lat – zagłosowałoby na niego aż 62% wyborców w tej grupie wiekowej. Młodsi poparliby go w 47%, natomiast wśród osób 50+ miałby 50% głosów.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta zyskałaby natomiast najwięcej głosów od wyborców w wieku powyżej 50 lat (28%) oraz 19-29 lat (27%). Wśród 30- i 40-latków ma ona natomiast najniższe poparcie – zaledwie 12%.

Z kolei dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu cieszy się podobnym poparciem wśród wyborców w każdej grupie wiekowej – gdyby wybory odbyły się dziś, u 20-latków miałby 27% głosów poparcia, u 30- i 40-latków – 24%, a u osób powyżej 50. roku życia – 22%.

Wyniki naszego sondażu pokazują ponadto, że Wacław Gregorczyk ma zdecydowanie większe poparcie wśród mieszkańców miasta Krzeszowice (64%) niż wśród mieszkańców pozostałych miejscowości na terenie gminy (44%). Jego kontrkandydaci na terenach wiejskich zdobyliby po tyle samo głosów (28%), natomiast w mieście Andrzej Osiniak miałby 20%, zaś Michalina Nowakowska-Malczyk zaledwie 16%.

Jak mieszkańcy gminy Krzeszowice oceniają działania obecnego burmistrza?

Najwięcej respondentów oceniło pracę Wacława Gregorczyka neutralnie (30%), raczej negatywnie wypowiedziało się o niej 26%, natomiast zdecydowanie negatywnie oceniło ją 20%. Co ciekawe, tyle samo osób (20%) jest zadowolonych z pracy burmistrza – ocenia ją raczej pozytywnie. Tylko 4% wypowiedziało się o jego działaniach zdecydowanie pozytywnie.

Burmistrza gorzej oceniają panie – łącznie 48% kobiet negatywnie podsumowuje jego kadencję (28% – raczej negatywnie, 20% – zdecydowanie negatywnie). Zaledwie 24% pań mówi o pozytywnych aspektach pracy obecnego włodarza gminy (4% – zdecydowanie pozytywnie, 20% – raczej pozytywnie), natomiast w przypadku 28% ocena jest neutralna.

Mężczyźni z kolei dla Gregorczyka są, można powiedzieć, łaskawsi. 32% z nich ocenia działania burmistrza neutralnie, 44% – negatywnie (24% – raczej negatywnie, 20% – zdecydowanie negatywnie), natomiast 24% respondentów nie ma większych zastrzeżeń (4% zdecydowanie pozytywnie odnosi się do działań burmistrza, zaś 20% – raczej pozytywnie).

Najlepsze oceny burmistrz uzyskał wśród osób w grupie wiekowej 30-49 lat – pozytywnie oceniło go łącznie 35% osób, 29% – neutralnie, a 36% – było bardziej na „nie”.

50-latkowie i starsi mieszkańcy gminy wypowiedzieli się z kolei następująco: neutralnie – 33%, zdecydowanie pozytywnie – 6%, raczej pozytywnie – 17%, raczej negatywnie – 28%, zdecydowanie negatywnie – 17%.

20-latkowie są natomiast najbardziej krytyczni wobec działań burmistrza. Aż 33% ocenia jego pracę raczej negatywnie i 27% – zdecydowanie negatywnie. 27% respondentów zaznaczyło ocenę neutralną, natomiast zaledwie 13% osób w wieku 19-29 lat wypowiedziało się raczej pozytywnie o pracy włodarza gminy.

Co dalej?

Czy wyniki sondażu zmotywują kandydatów, by bardziej zaangażowali się w kampanię? Czy skłonią ich do przemyśleń? Przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Wybory samorządowe 2018 – ważne informacje dla wyborców

Kto może głosować?

Aby głosować w wyborach samorządowych, musisz spełnić następujące warunki:

– być obywatelem polskim

– najpóźniej w dniu wyborów skończyć 18 lat

– mieszkać stale na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego (gminy / powiatu / województwa), co musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców danej gminy.

Rejestr wyborców – kto może się w nim znaleźć?

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy, które mają prawo do głosowania. Każdy wyborca może figurować tylko w jednym rejestrze.

• Osoby zameldowane na pobyt stałe, są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców.

• Ze stałego rejestru wyborców skreśleni są ci, którzy wymeldowali się z miejsca stałego pobytu lub zgłosili wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu.

• Osoby, które mieszkają na terenie danej gminy, nie mają zameldowania, ale stale przebywają na obszarze gminy, mogą być wpisane do rejestru wyborców, pod warunkiem, że złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, na terenie której przebywają.

• Do rejestru wyborców mogą być dopisane również osoby, które są zameldowane na pobyt stały na terenie gminy, w której nadal mieszkają, ale już pod innym adresem (adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania) – one również muszą złożyć w urzędzie gminy wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Jak i kiedy złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców?

Wniosek powinien zawierać poprawne dane: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku trzeba dołączyć: kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu), a także pisemną deklarację, w której należy podać swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Dotyczy to również wyborców nigdzie niezamieszkałych, ale przebywających stale na obszarze gminy. Wówczas należy wskazać w deklaracji adres, który umożliwi kontakt na obszarze gminy, w której złożyli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Na rozpatrzenie wniosku burmistrz / wójt / prezydent miasta ma 3 dni. Jeśli decyzja byłaby odmowna, w ciągu 3 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem urzędu gminy można wnieść skargę do sądu, który rozpatruje ją w terminie 3 dni od daty doręczenia.

Niepełnosprawni

Osoby niepełnosprawne mogą głosować korespondencyjnie. Muszą jednak zgłosić to komisarzowi wyborczemu do 8 października 2018.

Zgłoszenie można przekazać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Musi ono zawierać dane wyborcy, tj. imię i nazwisko, numer PESEL oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. Należy też dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawny wyborca otrzyma wówczas pakiet wyborczy – karty do głosowania (dostarczany do rąk własnych).

Osoby niepełnosprawne mogą też głosować w lokalach wyborczych, ale należy pamiętać, że nie każdy lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Można to sprawdzić na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Odpowiednio wcześniej (na 5 dni przed wyborami) niepełnosprawny wyborca może złożyć wniosek, by głosować w innym miejscu (wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danym okręgu).

Osoby niewidome i słabowidzące mogą również głosować w lokalach wyborczych przy użyciu nakładek w języku Braille'a – również należy to zgłosić najpóźniej do 8 października. Nakładki udostępnia komisja wyborcza. Należy zwrócić je po oddaniu głosu.

Obcokrajowcy

Obywatele Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski, mogą głosować w wyborach do rad gmin, w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, pod warunkiem, że mieszkają na stałe na obszarze danej gminy i są wpisani do stałego rejestru wyborców.

Aby zostać wpisanymi muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, zawierający imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Do tego należy dołączyć ksero dokumentu tożsamości, pisemną deklarację, potwierdzającą obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tłumaczenie dokumentów, jeśli nie są w języku polskim.

Decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców zostanie wydana przez urząd gminy. Wójt / burmistrz ma na to 3 dni.

Kto nie ma prawa do głosowania?

• osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

• osoby pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

• osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wybory samorządowe 2018 – ważne daty

do 1 października
– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

6-19 października
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 8 października
– rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do 12 października
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16 października
składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

19 października, godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej

20 października
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 października, godz. 7:00–21:00
głosowanie

4 listopada, godz. 7:00-21:00
głosowanie (druga tura)

Anna Piątkowska-Borek

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka