poniedziałek, 26 kwietnia 2021 11:05

Limanowa. Jest projekt porozumienia w sprawie szkół

Autor Aleksandra Tokarz
Limanowa. Jest projekt porozumienia w sprawie szkół

Jeżeli treść porozumienia zostanie przyjęta przez Radnych Miasta Limanowa podobną uchwałą, Wójt Gminy Limanowa i Burmistrz Miasta Limanowa będą mogli przystąpić do podpisania porozumienia. Jego projekt jest już gotowy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Limanowa, którzy chcą by ich dzieci uczęszczały do szkół miejskich, Rada Gminy Limanowa na ostatniej sesji, która miała miejsce w dniu 25.03.2021 podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Limanowa a Gminą Limanowa. Jej celem jest przejęcie przez Gminę - Miasto Limanowa realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom szkół podstawowych, będących mieszkańcami Gminy Limanowa, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Limanowa. Przedmiotowy projekt był omawiany na wspólnych komisjach Rady Gminy Limanowa.

Uchwała zakłada włączenie do obwodów szkół miejskich miejscowości w następujący sposób:

  • do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej zostaną przypisane dzieci mieszkające we wsi i wieś Lipowe Dolne oraz wieś Sowliny,
  • do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej zostaną przypisane dzieci mieszkające w pozostałej części wsi i część wsi Lipowe oraz dzieci mieszkające we wsi i wieś Stara Wieś – osiedla: Podlipowe, Tokarzówka, Dzielec, Skorupówka, Dutkówka, Wojtasówka,
  • do obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej zostaną przypisane dzieci mieszkające we wsiach i wsie Koszary, Łososina Górna, Walowa Góra oraz Młynne: osiedla: Łagoszówka i Domy za Rzeką.

Gmina Limanowa zobowiązuje się do zorganizowania i finansowania dowozu uczniów z terenu gminy Limanowa do szkół na terenie miasta Limanowa, na warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe.

Dodatkowo, Gmina Limanowa zobowiązuje się przekazać Gminie Miasto Limanowa pomoc finansową, w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Limanowa w kwocie 50 tys. zł rocznie, na pokrycie wydatków z tytułu organizacji konkursów (przedmiotowych, profilaktycznych, prozdrowotnych, patriotycznych, religijnych, bibliotecznych i innych), zawodów sportowych, Dnia Dziecka, wyjazdów edukacyjnych (wycieczek turystyczno-krajoznawczych, rajdów, zielonej szkoły) lub innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań edukacyjnych.

Porozumienie obowiązywać będzie od dnia podpisania i zostanie zawarte na czas nieokreślony. Będzie mogło być jednak wypowiedziane przez każdą ze stron, za 6 miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia danego roku, przy czym wypowiedzenie nie może być złożone wcześniej niż z upływem 2023 roku.

Jeżeli treść porozumienia zostanie przyjęta przez Radnych Miasta Limanowa podobną uchwałą Wójt Gminy Limanowa i Burmistrz Miasta Limanowa będą mogli przystąpić do podpisania porozumienia.

Limanowa. Konflikt o szkoły, czyli czy warto szukać oszczędności za wszelką cenę?
Burmistrz Miasta Limanowa za wszelką ceną szuka oszczędności w oświacie, jednak jego propozycje nie zyskują akceptacji lokalnego środowiska. Listy otwarte, zbieranie podpisów, protest ZNP - to skutki, z którymi musi się zmierzyć Władysław Bieda. Jedną z kwestii, które budzą kontrowersje, jest odmówi…

fot. UG Limanowa

Limanowa - najnowsze informacje