poniedziałek, 11 października 2021 06:54

Nowa konserwator zabytków w Zakopanem

Autor Edyta Sowa
Nowa konserwator zabytków w Zakopanem

Z konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Miejskiego Konserwatora Zabytków wyłoniona została Paulina Lis. Spełniła ona wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że Pani Paulina Lis, mając na uwadze jej wykształcenie, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe daje gwarancję należytej realizacji zadań postawionych na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Paulina Lis ukończyła Liceum Zawodowe w zawodzie renowator zabytków architektury, posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku historia sztuki, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie konserwacji, kształtowania architektury, aranżacji wnętrz sakralnych. Posiada też bogate doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony zabytków, a także administracyjne. Wykonywała liczne prace renowacyjne i konserwatorskie, dokumentacje konserwatorskie, inwentaryzacje opisowe i fotograficzne obiektów zabytkowych oraz zabytkowego wyposażenia wnętrz i rzemiosła artystycznego. Prowadząc działalność gospodarczą z zakresu historii sztuki i konserwacji zabytków wykonywała prace związane z dokumentowaniem zabytków i ich renowacją, które poprzedzały prace badawcze, stratygraficzne i kwerendy. Wielokrotnie współpracowała ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wykonując na podstawie umów o dzieło karty ewidencyjne zabytków na terenie województwa śląskiego. Z przedłożonych przez Panią Paulinę Lis wynika również, iż wykonała dokumentację badań stratygraficzno – odkrywkowych na elewacjach Sukiennic w Krakowie, dokumentację prac konserwatorskich związanych z odtworzeniem zniszczonej attyki na elewacji zachodniej Sukiennic w Krakowie, a także dokumentację prac konserwatorskich na elewacjach Zamku Górnego w Wiśle.

Od 2008 r. była zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka. Do jej obowiązków należało między innymi prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków oraz Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami, nadzory merytoryczne nad renowacją zabytków ruchomych, merytoryczna ocena programów konserwatorskich, przygotowywanie dokumentacji do wniosków o dotacje na prace konserwatorskie zabytków ruchomych, uzgodnienia zabytków i stref ochrony konserwatorskiej dla planów zagospodarowania przestrzennego. Realizowała także program odnowy zabytkowych kapliczek na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

W ocenie Burmistrza Miasta Zakopane kandydatura Pauliny Lis daje gwarancję należytej realizacji zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem, co spotkało się również z pełną aprobatą Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

info. UM Zakopane, foto. wikipedia

Podhale

Podhale - najnowsze informacje