poniedziałek, 5 października 2020 11:23

Powiat proszowicki. Daj dziecku szczęście - zostań rodzicem zastępczym

Autor Wiktoria Mitura
Powiat proszowicki. Daj dziecku szczęście - zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Proszowicach  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Ze swej strony deklarujemy pełne wsparcie i pomoc.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć się opieki  nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w  szkoleniu  podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Kandydaci odbywają również  praktyki w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

W Programie Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na poszczególne lata głównym zadaniem  jest promocja rodzicielstwa zastępczego. W PCPR dostępne są ulotki   dotyczące  kwalifikowania kandydatów na rodziców zastępczych.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli  osoby te  spełniają następujące warunki:

1)  dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2)   nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3)   wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4)  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5)  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a)  zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b)  opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6)  przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)   zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3.W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi podać stałe źródło dochodów.

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować  odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej.

Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna rodzina, która chce i potrafi zaopiekować się porzuconym dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas, podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz informacji na temat  szkolenia,  udzielają pracownicy PCPR w Proszowicach  - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel: (12) 386-29-60.

PCPR w Proszowicach

Proszowice - najnowsze informacje