wtorek, 3 grudnia 2019 13:58

Powiat wadowicki: Jaszczurówka nie powstanie. Nie ma dostępu do jeziora

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat wadowicki: Jaszczurówka nie powstanie. Nie ma dostępu do jeziora

Gminie Mucharz nie udało się porozumieć z Wodami Polskimi w sprawie dostępu do Jeziora Mucharskiego.

Jak już informowaliśmy kilka dni temu, umowa o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka”, którą Gmina Mucharz podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego, została rozwiązana za porozumieniem stron. Jak przekazała wójt Renata Galara, Wody Polskie zaproponowały dzierżawę terenu, na którym miałoby powstać centrum, nie uwzględniając wynegocjowanych wcześniej przez gminę zapisów.

W odpowiedzi Wody Polskie wydały oświadczenie, w którym przekonują m.in., że to gmina Mucharz uznała stawki za dzierżawę za zbyt wysokie (pisaliśmy o tym w artykule: „Gmina Mucharz bez dostępu do Jeziora Mucharskiego!”).

Porozumienia brak

Na tym jednak nie koniec. 27 listopada wójt Mucharza, Renata Galara ponownie wydała oświadczenie – tym razem „w związku z nieścisłym oświadczeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie”. Jak przekazała, chciała w ten sposób rozwiać wszelkie wątpliwości co do przyczyn rezygnacji gminy Mucharz z realizacji projektu pn. „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka”.

Przypomnijmy, Centrum „Jaszczurówka” miało powstać na ziemiach należących do Skarbu Państwa, będących we władaniu PGW Wody Polskie.

– Już od samego początku realizacja tego projektu obarczona była bardzo dużym ryzykiem. Inwestowanie środków publicznych, w tym unijnych w łącznej wysokości ponad 8 mln zł, przy gminnym rocznym budżecie na poziomie 13 mln dochodów własnych, a do tego na dzierżawionym lub użyczonym gruncie, wymagało od gminy dogłębnej analizy ryzyk i zabezpieczenia interesu gminy w każdym punkcie – pisze Renata Galara, Wójt Gminy Mucharz. – Od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. gmina negocjowała z PGW Wody Polskie treść umowy użyczenia. Władze gminy w żadnym momencie nie mogły zapomnieć, czy zlekceważyć podstawowej zasady obowiązującej w polskim systemie prawnym, która mówi, że wszystkie obiekty budowlane na gruncie użyczonym, czy dzierżawionym, stanowią po wygaśnięciu użyczenia czy dzierżawy, własność podmiotu będącego właścicielem gruntów. Ponadto w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez WP, gmina byłaby zmuszona zwrócić pozyskaną na inwestycję dotację unijną wraz z odsetkami. Dlatego też gmina żądała zapisów, które gwarantowałyby zwrot poniesionych przez samorząd nakładów w momencie wypowiedzenia umowy przez PGW Wody Polskie oraz zapisów określających zasady rozliczenia nakładów po okresie trwania umowy, jeżeli nie doszłoby do jej kontynuacji – wyjaśnia wójt Renata Galara.

Jak dodaje, umowa zabezpieczająca interesy oby stron była przygotowana, ale nie została podpisana.

– Pomimo wielokrotnych próśb ze strony Gminy, osiągniętego porozumienia nie udało się sfinalizować. PGW Wody Polskie zwlekały tak długo z podpisaniem umowy, aż promesa wygasła w marcu tego roku. Gmina Mucharz zdeterminowana dalej realizować projekt „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka”, zgodziła się na rozpoczęcie procedowania na nowo, według nowych zasad dotyczących gospodarki nieruchomościami skarbu państwa – podkreśla Wójt Gminy Mucharz.

Według Renaty Galary, Wody Polskie PGW mogą udostępnić grunty nie tylko poprzez zawarcie umowy dzierżawy. Ustawa Prawo Wodne dopuszcza również inne tryby, np. użyczenie. Ponadto Zarządzenie Nr 3/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 4 marca 2019 w sprawie wprowadzenia procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w § 3 pkt 2.2. również przewiduje formę użyczenia nieruchomości. Warunkiem jest, że będą one przeznaczone na cele społeczne, ogólnodostępne, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Użyczenie nie może też naruszyć działalności statutowej PGW Wody Polskie i być niezgodne z przepisami Prawa wodnego oraz zasadą prawidłowej gospodarki nieruchomościami.

– Projekt „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka” spełniał wszystkie te warunki. Podczas negocjacji, PGW Wody Polskie nie wskazało, jaką statutową ich działalność Centrum ewentualnie naruszy oraz z jakimi zasadami prawidłowej gospodarki nieruchomościami ta inwestycja będzie niezgodna. Mając powyższe na uwadze, uważamy, że PGW Wody Polskie miały i nadal mają możliwość skorzystania z innych, jak dzierżawa form udostępniania gruntów. I tylko od ich decyzji zależy, która forma będzie formą obowiązującą – komentuje Renata Galara.

Jak dodaje, nieprawdą jest, że przyczyną niepodpisania nowej umowy dzierżawy przez Gminę były za wysokie stawki dzierżawy.

– W projekcie umowy przewidziano preferencyjne stawki za dzierżawę, które Gmina w pełni zaakceptowała. Gmina zwróciła się jedynie z prośbą, aby w nowym projekcie umowy dzierżawy uwzględniono w całości zapisy wynegocjowane przy projekcie umowy użyczenia (o których mowa w pkt. 1 niniejszego pisma) i dokonanie zmian jedynie w zakresie przedmiotu umowy i ustalonych opłat dzierżawy. Jednakże w ostatecznym projekcie umowy dzierżawy nie wprowadzono żadnych zapisów, które dotyczyły zabezpieczenia interesów Gminy w związku z realizacją projektu i które były procedowane wiele miesięcy. Taka wersja była nie do zaakceptowania przez Gminę Mucharz. Niezrozumiałe dla nas jest, dlaczego umowa wynegocjowana i zaakceptowana przez obie strony w 2018 r. jest nie do przyjęcia przez WP w roku 2019 r. mimo niezmienionych w tym okresie przepisów – wyjaśnia wójt Renata Galara.

Podkreśla, że to właśnie brak tych zapisów był głównym powodem niepodpisania umowy dzierżawy.

– Narażałoby to Wójta Gminy na zarzut niegospodarności, zważywszy że PGW Wody Polskie zaproponowały (okres wynika z zarządzenia Prezesa PGW Wody Polskie), aby umowa została zawarta na 9 lat, czyli dokładnie tyle, ile wynosi realizacja projektu wraz z okresem jego trwałości. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której Gmina wybuduje Centrum i po 9 latach umowa dzierżawy nie zostanie przedłużona. Bez odpowiednich zapisów zostalibyśmy z niczym – dodaje Renata Galara, Wójt Gminy Mucharz.

Wadowice - najnowsze informacje