czwartek, 30 lipca 2020 12:33

PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne, podstawy i budowa druku

Autor Głos 24
PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne, podstawy i budowa druku

Na formularzu PPS-1 podatnik może złożyć, tak zwane pełnomocnictwo szczególne. Podstawą działania dokumentu jest art. 138e, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.). Zgodnie z nim, strona może z założenia działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter danej czynności wymaga jej osobistego działania. Aby działać przez pełnomocnika, z założenia należy udzielić mu odpowiedniego umocowania - czyli pełnomocnictwa. Czym jest i jak funkcjonuje formularz PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne?

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Generalne zasady ordynacji podatkowej stwierdzają, że pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się zgodnie z art. 11 Ustawy kodeks cywilny, z chwilą uzyskania pełnoletności (czyli ukończenia lat osiemnastu). Pełnej zdolności do czynności nie posiadają osoby z ograniczoną zdolnością, np. ubezwłasnowolnione całkowicie wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych.

Dodatkowo w przypadkach "mniejszej wagi", wynikających w toku postępowania, organ podatkowy może zaniechać żądania pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnik to małżonek strony i nie pojawiły się wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Pełnomocnictwo szczególne - PPS-1

Pełnomocnictwo szczególne jest jednym z rodzajów pełnomocnictw, na przykład w sprawach podatkowych, do działania w danej konkretnej sprawie, należącej do właściwości działania organu podatkowego. Można go udzielić pisemnie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłosić ustnie do protokołu. Formularz PPS-1 umożliwia złożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej, które należy złożyć do akt sprawy organu podatkowego.

Zakres szczególnego pełnomocnictwa jest określany najczęściej (w praktyce) do konkretnej sprawy podatkowej (np. postępowania podatkowego przed danym organem) lub do konkretnej czynności w sprawie i wpisywany w ramach określenia zakresu pełnomocnictwa szczególnego, w części „E” formularza.

Budowa formularza PPS-1

Budowa pełnomocnictwa szczególnego na druku PPS-1, dzieli się na odpowiednie części określone wielkimi literami. Gdzie w poszczególnych częściach mocodawca powinien określić:
-        „A” - organ, podmiot składający pełnomocnictwo (może to być mocodawca, pełnomocnik, dalszy pełnomocnik, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy);
-        „B” - dane mocodawcy (w zależności od rodzaju podmiotu będącego lub niebędącego osobą fizyczną należy wybrać określone pola oznaczone jedną lub dwoma gwiazdkami "*");
-        „C” - oświadczenie mocodawcy albo pełnomocnika (czyli zasadnicza część pełnomocnictwa do działania);
-        „D” - dane pełnomocnika upoważnionego do działania (czyli określenie kto ma być pełnomocnikiem);
-        „E” - zakres pełnomocnictwa szczególnego (tutaj mocodawca ma możliwość wskazania konkretnej sprawy podatkowej lub innej sprawy należącej do właściwości działania organu podatkowego);
-        „F” - informacja o załącznikach.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje