piątek, 7 czerwca 2019 06:19

Skawina: Szykują się zmiany

Autor Anna Piątkowska-Borek
Skawina: Szykują się zmiany

Gmina Skawina przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium obejmuje cały obszar gminy Skawina w jej granicach administracyjnych. Szczegóły poniżej.

– Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr XLVI/619/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. Studium obejmuje cały obszar gminy Skawina w jej granicach administracyjnych. Do sporządzanego Studium zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – poinformował burmistrz Skawiny.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz wnioski w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski muszą być własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2019 roku.

Jak złożyć wniosek?

– bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina na Dzienniku Podawczym (Rynek 14, pokój Nr 1)

– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku do ewentualnego wykorzystania przez zainteresowanych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina: www.gminaskawina.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3, pokój 15 oraz Rynek 14 pok.1.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje