środa, 7 grudnia 2022 14:15

"Zamach na Konstytucję i podstawowe demokratyczne prawa mieszkańców." Ruchu Samorządowy TAK! Dla Polski apele do rządu o wycofanie się ustawy

Autor Marzena Gitler
"Zamach na Konstytucję i podstawowe demokratyczne prawa mieszkańców." Ruchu Samorządowy TAK! Dla Polski apele do rządu o wycofanie się ustawy

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski stanowczo sprzeciwia się zapisom proponowanej przez Rząd ustawy o ochronie ludności, które łamią podstawowe demokratyczne prawa mieszkańców. Opublikowano stanowisko w tej sprawie.

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej znajduje się aktualnie w trakcie prac legislacyjnych. Wobec rządowego projektu ustawy przedstawiciele samorządów złożyli cały szereg krytycznych uwag dotyczących, zarówno ograniczania praw obywatelskich, jak i kompetencji  jednostek samorządu terytorialnego, a nade wszystko naruszeń Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie...

Opublikowany przez Małopolska - Ruch Samorządowy TAK Dla Polski Środa, 7 grudnia 2022

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski stanowczo sprzeciwia się zapisom proponowanej przez Rząd ustawy, które łamią podstawowe demokratyczne prawa mieszkańców. Zastrzeżenie budzi już samo wprowadzenie tzw. stanów nadzwyczajnych: pogotowia i zagrożenia, które mogą wprowadzić: minister, wojewoda lub premier, bez kontroli parlamentu. Należy zaznaczyć, że stan pogotowia i zagrożenia nie mają oparcia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z art. 228 Konstytucji RP. „1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.”

Warto również zaznaczyć, że w art. 31 projektowanej ustawy wprowadzono w tzw. stanie zagrożenia możliwość wydawania poleceń przez Premiera, ministra oraz wojewodę które miałyby obowiązywać m.in. organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne i samorządowe jednostki organizacyjne. Projekt ustawy jednakże nie precyzuje katalogu spraw ani przesłanek wydawania takich poleceń.  

Ogromne obawy budzi regulacja, która umożliwia Premierowi - na wniosek właściwego terytorialnie wojewody - wydanie decyzji administracyjnej, na mocy której może przejąć zadania organów samorządu terytorialnego na czas określony, w zakresie niezbędnym do wykonania polecenia lub realizacji zadań koordynacyjnych w czasie wynikających obowiązywania jednego z tzw. stanów: pogotowia lub zagrożenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapis regulacji, który określa, że w sytuacji odmowy wykonania polecenia lub niewłaściwego wykonywania tego polecenia może zostać wydana decyzja o przejęciu zadań organów samorządu terytorialnego, co de facto oznacza, że wojewoda, po decyzji premiera, może przejąć obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta  - według swojego uznania i interpretacji – i zastąpić go wyznaczonym przez siebie pełnomocnikiem. Proponowane rozwiązania drastycznie ograniczają funkcje samorządów, których kompetencje w każdej chwili może przejąć wojewoda oraz ograniczają samodzielność organów jednostek terytorialnych, które zostały wyłonione przez mieszkańców w drodze powszechnych, równych, bezpośrednich i demokratycznych wyborów.

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski mając na uwadze m.in. doświadczenia ostatnich lat związanych ze skutecznym działaniem samorządów podczas pandemii, czy też działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy - apeluje do rządu o wycofanie się z procedowania projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

inf. i fot. Fb. Małopolska - Ruch Samorządowy TAK Dla Polski

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka