sobota, 2 maja 2020 12:19

Stanowisko Wojewody Małopolskiego ws. przekazywania Poczcie Polskiej informacji ze spisu wyborców

Autor Manuel Langer
Stanowisko Wojewody Małopolskiego ws. przekazywania Poczcie Polskiej informacji ze spisu wyborców

Poniżej prezentujemy  stanowisko Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika przedstawiające  wyjaśnienia dotyczące przekazywania Poczcie Polskiej informacji ze spisu  wyborców w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko Wojewody Małopolskiego:

Niniejszym przedstawiam wyjaśnienia  dotyczące przekazywania Poczcie Polskiej informacji ze spisu wyborców w  związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16  kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) operator  pocztowy (Poczta Polska) jest uprawniony do pozyskania od organów  jednostek samorządu terytorialnego danych osobowych wskazanych ww.  przepisem prawa.

2. Podstawą działań Poczty Polskiej jest  obowiązek nałożony poleceniem (decyzją) Prezesa Rady Ministrów z dnia  16 kwietnia 2020 r. wydanym na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 marca  2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm).  Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu (wg stanu prawnego na dzień wydania  polecenia) polecenia wydawane są w drodze decyzji administracyjnej i  podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub  ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

3. Przewodniczący Państwowej Komisji  Wyborczej zajął w tej sprawie stanowisko (pismem z dnia 23 kwietnia 2020  r. znak: ZPOW-421-10/20 skierowanym do komisarzy wyborczych) i wskazał  wymogi formalnoprawne, jakie winien spełniać wniosek Poczty Polskiej  złożony w trybie ww. art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. –  podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być  wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę  upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku  powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji  rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże  się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

4. Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych w oświadczeniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. (dostępnym na  stronie internetowej UODO) poinformował, że istnieje podstawa prawna do  udostępnienia danych osobowych operatowi pocztowemu, o ile wniosek ten  spełnia wymogi, co do formy.

5. Poczta Polska skierowała w dniu 24 kwietnia br. do wszystkich gmin stosowny wniosek zgodnie z ww. wymogami formalnoprawnymi.

6. Wydanie spisu wyborców Poczcie  Polskiej na ww. podstawach prawnych odbywa się w ramach koniecznych  przygotowań do wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 r., które będą miały  miejsce w okresie pandemii koronawirusa i COVID-19.

Ze względu na powyższe, przekazanie Poczcie Polskiej żądanych danych jest obowiązkiem prawnym samorządów.

Piotr Ćwik        

Wojewoda Małopolski

Info/Foto: MUW

Polityka - najnowsze informacje