poniedziałek, 7 sierpnia 2023 12:53

Tak dużych pieniędzy na inwestycje drogowe jeszcze nie było!

Autor Artykuł zewnętrzny
Tak dużych pieniędzy na inwestycje drogowe jeszcze nie było!

Trwają wielomilionowe remonty dróg i budowa mostów na terenie Powiatu Nowosądeckiego. O postępie prac i planowanych jeszcze inwestycjach mówił podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego starosta Marek Kwiatkowski.

  • Ze środków własnych budujemy kolejnych 30 doświetleń przejść dla pieszych przy drogach  powiatowych. Przejścia znajdą się w miejscowościach: Podegrodzie, Olszana, Siedlce, Chełmiec, Biczyce Dolne, Świniarsko, Chomranice, Wronowice, Siedlce, Przydonica, Trzycierz, Mogilno, Kamionka Wielka, Rożnów, Jelna, Korzenna, Królowa Górna. Termin składania ofert mija 11 sierpnia, a zakończenie tych inwestycji jeszcze w tym roku – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Zadania w trakcie realizacji:

przebudowa drogi powiatowej Łącko - Naszacowice w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi - etap I (Olszanka). Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 523 m wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi. Wartość zadania: 1.249.300,64 zł. Termin realizacji: cztery miesiące. Inwestycja będzie realizowana przy udziale finansowym gminy Podegrodzie (50%);

budowa mostu w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego obiektu z dojazdami.  Wartość zadania: 1.548.656,42 zł. Termin realizacji: do końca 2023 roku. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej (50%) oraz z Funduszu Leśnego (50%) – zadanie w całości będzie realizowane ze środków zewnętrznych;

budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych w 2023 roku (część II). Zadanie obejmuje doświetlenia 26 przejść dla pieszych w miejscowościach: Binczarowa, Grybów, Krużlowa Wyżna, Krynica-Zdrój, Łącko, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Przysietnica, Ptaszkowa, Rytro, Stróże, Tabaszowa, Żeleźnikowa Mała. Wartość zadania: 616.414,50 zł.  Termin realizacji: cztery miesiące;

opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej Ptaszkowa – Wojnarowa w Krużlowej Wyżnej wraz z dojazdami. Wartość zadania: 145.140,00 zł. Termin realizacji: 10 miesięcy.

Pozyskane środki zewnętrzne, nabory rozstrzygnięte:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej  w m. Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej  w m. Florynka i Binczarowa. Wartość zadania: 5, 391 mln zł, dofinansowanie UE: 3,194 mln zł (66,36%). Zadanie obejmuje: przebudowę drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka na odcinku 994 m w m. Florynka i Binczarowa (gm. Grybów) polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudowie jezdni – 2,99 mln zł, w tym PROW – 1,9 mln zł. Planowany termin realizacji – do końca 2023 roku;

rozbudowę drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina na odcinku 284 m w m. Nawojowa (przeniesienie drogi poza kościół parafialny – nowa jezdnia, pobocza, chodniki, zatoki przystankowe, oświetlenie i przejścia dla pieszych) – 2,4 mln zł, w tym PROW – 1,29 mln zł. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj (realizacja robót – II i III kwartał 2024 roku).

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

remont drogi powiatowej Czarny Potok - Szczereż w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż, Powiat Nowosądecki. Wartość zadania: 2,25 mln zł, dofinansowanie z RFRD: 1,8 mln zł. Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej i  poboczy na odcinku 1,533 km;

rozbudowa drogi powiatowej  Stróże - Polna - Łużna  w miejscowości: Polna. Wartość projektu: 5,43 mln zł, dofinansowanie z RFRD: 3,8 mln zł. Zadanie obejmuje: kompleksową rozbudowę jezdni, budowę chodników, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, oznakowanie, przejście dla pieszych na odcinku 788 m.

Fundusz Leśny:

modernizacja drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I – 1560 m, na odcinku II – 267 m (wymiana podbudowy oraz nawierzchni na dł. 1,83 km, remont chodnika 260 m, przebudowa trzech zatok autobusowych oraz budowa dwóch doświetlonych przejść dla pieszych). Wartość szacunkowa: 4,89 mln zł, w tym dofinansowanie z Lasów Państwowych – 2,44 mln zł;

modernizacja drogi powiatowej  Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (etap I – budowa mostu  wraz z dojazdami (rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu tymczasowego, budowa nowego mostu wraz z dojazdami, umocnienia potoku w obrębie mostu). Wartość zadania: 5,42 mln zł, w tym dofinansowanie z Lasów Państwowych – 70% czyli 3,79 mln zł;

budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami. Wartość zadania: 2,64 mln zł, w tym dofinansowanie z Lasów Państwowych – 1,32 mln zł. Zadanie dodatkowo objęte dofinansowaniem z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej;

remont drogi powiatowej Kamionka Wielka – Kamionka Wielka na dł. 2,57 km z remontem 2 przepustów, budową 3 przejść dla pieszych, oznakowaniem pionowym oraz poziomym. Wartość zdania – 4,52 mln zł, w tym dofinansowanie z Lasów Państwowych – 1,94 mln zł. Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie do 23 września 2023 r.).

Zadania objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (trwa procedura):

rozbudowa drogi powiatowej  Stróże – Polna – Łużna na długości 788 m w miejscowości: Polna (kompleksowa rozbudowa jezdni, budowa chodników, odwodnienia, oświetlenie uliczne, oznakowanie, przejście dla pieszych). Wartość zadania: 5,714 mln zł. Dofinansowanie RFRD: 3,8 mln zł, dofinansowanie gminy Grybów: 0,5 mln zł. Termin realizacji: 150 dni;

remont drogi powiatowej Czarny Potok – Szczereż na długości 1550 m w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż, (wymiana podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami). Uwzględniając zamówienie uzupełniające o dodatkową długość 257 m przewidziana wartość zadania wynosić będzie: 1,97 mln zł. Dofinansowanie RFRD: 80% zamówienia podstawowego tj. 1,575 mln zł. Termin realizacji: 120 dni;

przebudowa drogi powiatowej Łącko - Naszacowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Łącko – Wola Kosnowa (przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w centrum Łącka, w tym trzy bezpieczne przejścia dla pieszych oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem w kierunku Naszacowic – 276 m);

przebudowa drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze  wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Żegiestów (budowa chodnika wraz z odwodnieniem na dł. 405 m oraz przebudowa skrzyżowania z drogą gminną z doświetleniem i oznakowaniem przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania);

przebudowa drogi powiatowej  na długości 81 m wraz z skrzyżowaniem z drogą powiatową  w miejscowości Gołkowice Górne (przebudowa skrzyżowania wraz z budową dwóch doświetlonych przejść dla pieszych, oznakowanie i oświetlenie.

Zadania objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

  • rozbudowa i modernizacja drogi  Stary Sącz ul. Partyzantów w m. Przysietnica, Stary Sącz i Moszczenica Niżna (budowa mostu w Przysietnicy oraz przebudowę drogi na odcinku 618 m (jezdnia, chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa). Wartość zadania: 6 745 987,00 zł, w tym RF Polski Ład: 5 237 190 zł i pomoc finansowa gminy Stary Sącz – 1 000 000,00 zł. Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Okres realizacji: 370 dni (sierpień 2024 r.).

Wnioski  złożone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór na 2024 rok):

remont drogi powiatowej Biczyce Dolne - Gostwica na odcinku 1,67 km w m. Biczyce Dolne - Niskowa obejmujący wymianę i wzmocnienie podbudowy oraz nawierzchni wraz z oznakowaniem i bezpiecznym przejściem dla pieszych. Wartość zadania -  3, 197 mln zł. Okres realizacji – 2024 r.;

przebudowa drogi powiatowej Łącko - Naszacowice na odcinku 1,94 km w m. Naszacowice i Olszanka obejmująca budowę chodnika wraz odwodnieniem, oświetlenie uliczne, bezpieczne przejście dla pieszych oraz oznakowanie. Wartość zadania – 7,96 mln zł.  Okres realizacji – 2024 - 2025 rok;

przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku 2,29 km w miejscowościach Wronowice i Żbikowice (od skrzyżowania z drogą Tęgoborze  - Wronowice do granicy z pow. limanowskim) w zakresie wzmocnienia całej konstrukcji jezdni wraz z poboczami, budowę 2 bezpiecznych przejść dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe. Wartość zadania – 9,65 mln zł. Okres realizacji – 2024 - 2025 rok.

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka