środa, 14 czerwca 2023 12:44

"To są miliony, które zasilają gminy." Łukasz Sadkiewicz prezesem stowarzyszenia, które dzieli unijne pieniądze

Autor Marzena Gitler
"To są miliony, które zasilają gminy." Łukasz Sadkiewicz prezesem stowarzyszenia, które dzieli unijne pieniądze

- Liczby w przypadku działalności LGD robią ogromne wrażenie, bo to są miliony, które zasilają obszar gminy Wieliczka, Niepołomice oraz Kłaj. I co najważniejsze, projekty wybierane są oddolnie, na podstawie strategicznego dokumentu, więc zawsze mamy pewność o całkowitej słuszności współfinansowania danego projektu - mówi nowy prezes LGD Powiatu Wielickiego. Czym jest organizacja, której logo pojawia się niemal na wszystkich wydarzeniach lokalnych?

Łukasz Sadkiewicz, prezes Solnego Miasta - Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego w Wieliczce został ponownie prezesem LGD Powiatu Wielickiego - stowarzyszenia, które dysponuje olbrzymim budżetem i rozdziela unijne pieniądze. Czy jest LGD? Jakie zadania ma ta organizacja, której logo pojawia się niemal na wszystkich wydarzeniach lokalnych? O tym w rozmowie z nowym prezesem, który jednocześnie jest radnym Rady Powiatu Wielickiego, a prywatnie – tatą trójki dzieci.

Panien Łukaszu, w maju został pan wybrany prezesem LGD Powiatu Wielickiego. Warto jednak przypomnieć, że w latach 2007-2013 był Pan założycielem oraz pierwszym Prezesem Lokalnej Grupy Działania na ziemi wielickiej. Jakie były początki tej organizacji i jaką rolę odegrał Pan przy jej powstaniu?

– Pierwszą Lokalną Grupą Działania na ziemi wielickiej było Stowarzyszenie „Wielicka Wieś”, którego byłem inicjatorem i założycielem. Wraz z sołtysami wsi z Gminy Wieliczka powołaliśmy w 2008 roku Stowarzyszenie, które pozyskało 9 milionów złotych na rozwój obszarów wiejskich. Początki były trudne, bo był to zupełnie nowy projekt i wszyscy musieliśmy się nauczyć procedur unijnych, otworzyć i zorganizować pracę biura, zatrudnić pracowników i zacząć pozyskiwać pierwsze środki finansowe. Jako osoba mająca doświadczenie i wiedze w sprawach funduszy unijnych zostałem Prezesem Stowarzyszenia do czasu powołania mnie na Wiceburmistrza Wieliczka ds. strategii i rozwoju. Wówczas LGD działała na obszarze jednej Gminy – Wieliczki. Kolejne programowanie postawiło przed nami nowe wyzwania, więc podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch Lokalnych Grupa Działania (LGD Wielicka Wieś i LGD Wspólnota Królewskiej Puszczy) powołując tym samym zupełnie nową organizację Lokalną Grupę Działania Powiatu Wielickiego działającą na obszarze Gmin Wieliczka, Niepołomice oraz Kłaj, w której pełniłem funkcję przewodniczącego Rady LGD czyli organu podejmującego decyzję o wybranych projektach do finansowania w ramach realizowanej strategii rozwoju.

LGD Powiat Wielickiego wspiera projekty na terenie Gmin Wieliczka, Niepołomice oraz Kłaj - fot. Fb. LGD Powiatu Wielickiego

Wiele osób widzi logo LGD na plakatach najrozmaitszych wydarzeń w regionie, ale nie ma pojęcia czym jest ta organizacja i skąd czerpie środki, którymi wspiera organizatorów. Czy może Pan wytłumaczyć czym jest LGD, jakim budżetem dysponuje i jaki jest jej cel?

– Lokalna Grupa Działania w skrócie „LGD” jest stowarzyszeniem, które na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego dysponuje środkami europejskimi w ramach programu unijnego PROW 2014-2020, realizując tym samym Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). LSR jest dokumentem oddolnie tworzonym przez społeczność, reprezentującą mieszkańców obszaru, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz samorządy określającym kierunki rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb. W nowej perspektywie finansowej na lata 2023 -2029 strategia będzie wielofunduszowa co oznacza możliwość finansowania projektów z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny) oraz EFRROW w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. W praktyce oznacza to, że LGD będzie dysponować dużą większą ilością pieniędzy na rozwój regionu.

W bieżącej perspektywie pozyskaliśmy ponad 12 milionów złotych na działalność LGD. W ramach budżetu organizowaliśmy nabory na projekty związane z infrastrukturą kulturalną, rekreacyjną, sportową czy społeczną, rozwojem przedsiębiorczości, wyposażeniem zespołów regionalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, orkiestr dętych i innych organizacji pozarządowych. Ponadto wspieraliśmy projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych i wzmacniania kapitału społecznego. Środki, którymi dysponujemy są również przeznaczone na działalność biura LGD, szkolenia, koszty bieżące oraz szeroko rozumianą promocję i aktywizację, które umożliwiają nam wspieranie lokalnych wydarzeń. Dla nas to jest najlepszy sposób dotarcia do lokalnej społeczności, a dla organizatorów dodatkowe wsparcie na które mogą liczyć z naszej strony. Wszędzie tam, gdzie pojawia się nasze logo to znaczy, że mieliśmy w tym swój udział. Czy to duża lub mała inwestycja gminna, warsztaty, nowo powstała lub rozwijana firma, gminne wydarzenie czy właśnie lokalny festyn.

W ciągu 16 lat powiat wielicki zmienił się nie do poznania. Jakie największe projekty udało się zrealizować dzięki współpracy w ramach LGD?

– To przede wszystkim rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Od 2009 roku na obszarze gmin Wieliczka, Niepołomice i Kłaj z środków pochodzących z LGD powstało między innymi ponad 30 nowych placów zabaw na wsiach, ponad 10 nowych lub zmodernizowanych boisk sportowych, ponad 15 nowych lub zmodernizowanych świetlic środowiskowych lub domów kultury oraz mnóstwo innych inwestycji, które służą lokalnej społeczności i są ogólnodostępne. Tak samo trzeba wspomnieć o renowacji kapliczek i innych miejsc kultu, które również zyskały dawny blask. Jesteśmy również niezwykle dumni z rozwoju przedsiębiorczości, bo za naszym pośrednictwem powstało ponad 30 nowych firm, a także kilkanaście rozwinęło swoją działalność. Szczerze mówiąc, liczby w przypadku działalności LGD robią ogromne wrażenie, bo to są miliony, które zasilają obszar gminy Wieliczka, Niepołomice oraz Kłaj. I co najważniejsze, projekty wybierane są oddolnie, na podstawie strategicznego dokumentu, więc zawsze mamy pewność o całkowitej słuszności współfinansowania danego projektu.

Zapytała Pani o największe projekty, ale na uwagę zasługują również projekty mniejsze, dzięki którym zespoły czy orkiestry mogły zakupić nowe stroje czy instrumenty, Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały nowe wyposażenie, dzieci, które mogły brać udział w różnych wydarzeniach, warsztatach i wycieczkach, a także stowarzyszenia, które zakupiły potrzebny sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy.

Stoiska informacyjne LGD można zobaczyć na wielu imprezach - fot. Fb. LGD Powiatu Wielickiego

Od 23 do 30 maja w LGD Powiatu Wielickiego trwały konsultacje społeczne nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Jak ona powstała?

– Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) na nowy okres programowania powstała oddolnie z udziałem lokalnej społeczności. W każdej gminie odbywały się otwarte spotkania, podczas których uczestnicy (NGO, przedstawiciele samorządów, sołtysi, radni, mieszkańcy) mogli zgłaszać swoje propozycje i uwagi, mające na celu wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju.

Tworzenie strategii to długi proces obejmujący kilka etapów m.in. spotkania, ankiety, wywiady, konsultacje społeczne. Obecnie przygotowujemy się do złożenia nowo powstałego LSR-u do Samorządu Województwa Małopolskiego, który to dokonuje oceny i podejmuje decyzję o przyznaniu środków danej organizacji. Takich LGD-ów jak nasza w Małopolsce jest obecnie 32, a w całej Polsce 324. Przy czym należy mieć na uwadze, że na obszarze danej gminy może działać tylko jedna Lokalna Grupa Działania.

LGD Powiatu Wielickiego wspiera duże i małe projekty, jak choćby szkolne konkursy - fot. Fb. LGD Powiatu Wielickiego

W LSR zawarto plan działań (do roku 2029,), które obejmują podnoszenie dostępności atrakcyjnej oferty czasu wolnego dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów, zwiększanie aktywności społecznej i przedsiębiorczej mieszkańców, ze szczególnymi uwzględnieniem potrzeb osób w niekorzystnej sytuacji oraz wzmacnianie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej na terenie LGD. Czego pana zdaniem najbardziej oczekują mieszkańcy powiatu wielickiego? Jak jako LGD chcecie te działania realizować?

– Nowy okres programowania unijnego zapowiada się bardzo obiecująco. Nasza strategia opiewa na kwotę ponad 16 milionów złotych, co oznacza, że na realizację projektów przeznaczonych będzie o 30 procent więcej środków, niż obecnie. Oczekiwania mieszkańców gmin, które są członkami LGD Powiatu Wielickiego zostały przede wszystkim wyrażone w trwających przez kilka miesięcy konsultacjach, a wyniki tych badań zostały zawarte właśnie w strategii. W nowej strategii nadal króluje organizacja czasu wolnego i infrastruktura z tym związana. Musimy mieć na uwadze, że liczba mieszkańców na naszym obszarze wciąż rośnie i oczekiwania w tym zakresie nadal są spore. Nowe przedsięwzięcia, które się pojawiły, to przede wszystkim poprawa bazy wsparcia opiekuńczego -rozwijanie infrastruktury społecznej dedykowanej dzieciom i seniorom, zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i fizjoterapeutycznych oraz wspieranie aktywizacji zawodowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dużą rolę odgrywają również tereny zielone tj. rewitalizacja, parki, lasy. Liczymy, że nie zabraknie nam zaangażowanych wnioskodawców, którzy po te środki będą chętnie sięgać.

Należy wyjaśnić, że my dysponujemy środkami, które następnie w formie konkursów trafiają do beneficjentów. Nasz organ decyzyjny (Rada Stowarzyszenia) ocenia te projekty i wybiera spośród nich takie, które w największej mierze odpowiadają na założenia strategii i otrzymują największą liczbę punktów. Do tej pory nie mogliśmy się skarżyć na brak chętnych, co jest widoczne właśnie w otaczającej nas rzeczywistości.

Jest Pan jednocześnie radnym Rady Powiatu Wielickiego, prezesem LGD i prezesem Solnego Miasta. Jak udaje się Panu łączyć te funkcje z życiem prywatnym i rodzinnym? Czy znajduje Pan czas na swoje pasje? Jak Pan wypoczywa?

– Wszystkie funkcje, które pełnię są przede wszystkim zgodne z tym co lubię robić i w czym czuję się dobrze. Wszystko, co robię zawodowo wymaga szeroko rozumianej współpracy z ludźmi. W przypadku LGD jest to biuro, w którym pracują bardzo doświadczone, merytoryczne osoby, czujące przede wszystkim klimat oddolności i pracy z społecznością lokalną. To bardzo cenne w obecnych czasach mieć taki zespół ludzi. W Solnym Mieście mam bardzo zgrany zespół kompetentnych osób, które bez wahania podejmują się nowych wyzwań i projektów. Jako radny natomiast pracuję głównie z wyborcami, którzy to determinują możliwość objęcia mandatu radnego, dlatego jestem szczególnie dumny, że od wielu już lat otrzymuję to zaufanie i staram się reprezentować mieszkańców najlepiej jak potrafię, tym bardziej, że przez 4 lata byłem także wicestarostą wielickim, a to było dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Prywatnie jestem mężem Kasi i tatą trójki dzieci i to rodzina stanowi dla mnie największą wartość. Wolny czas spędzam aktywnie. Od kilku lat zajmuję się także pszczelarstwem, produkcją wyrobów własnych np. wędzeniem wędlin, uprawą warzyw i owoców, wypiekaniem chleba czy warzeniem domowego piwa. Chyba tak właśnie odpoczywam – to sprawia mi ogromną przyjemność i przynosi ogrom satysfakcji.

fot. Fb. LGD Powiatu Wielickiego

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka