czwartek, 17 grudnia 2020 12:04

Uchwalono budżet Krakowa. O 87 mln zł więcej na inwestycje niż zakładano w projekcie

Autor Marzena Gitler
Uchwalono budżet Krakowa. O 87 mln zł więcej na inwestycje niż zakładano w projekcie

16 grudnia Rada Miasta Krakowa przyjęła budżet miasta na 2021 rok wraz z autopoprawką przygotowaną przez prezydenta. Głos za oddało 25 radnych, przeciw było 17, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Na ostatniej prostej do budżetu weszło wiele zadań o mniejszej skali, jednak ważnych dla mieszkańców, bo zaspokajających potrzeby zgłaszane w takich obszarach, jak edukacja, zieleń, kultura fizyczna, drogi czy chodniki. Ogółem miasto Kraków zamierza wydać w przyszłym roku 7 mld 129 mln zł, z czego 1 mld 266 mln zł to nakłady inwestycyjne.

Pierwotnie plan wydatków miasta ogółem miał sięgnąć 7 mld 017 mln zł. W trakcie prac nad budżetem został jednak zwiększony autopoprawką, przygotowaną przez prezydenta po to, aby włączyć do budżetu część zadań zgłoszonych przez radnych w poprawkach (radni złożyli ich w sumie 536 na łączną kwotę 684 mln zł).

W wyniku autopoprawki wydatki miasta ogółem zostały zwiększone o kwotę 112 mln zł, z czego 87 mln zł (po dodaniu 5 mln zł w wyniku przesunięć wewnątrz budżetu) pójdzie na inwestycje, a prawie 30 mln zł na wydatki bieżące. Autopoprawka odpowiednio zwiększyła plan dochodów miasta (m.in. w zakresie wpływów z podatków i środków zagranicznych) – do poziomu 6 mld 386 mln zł (z planowanych na początku 6 mld 274 mln zł).

– Wnikliwie przeanalizowaliśmy poprawki zgłoszone do projektu budżetu przez kluby oraz radnych i przygotowaliśmy na tej podstawie autopoprawkę, która znacząco zwiększa nakłady inwestycyjne. Część poprawek uwzględniliśmy w ten sposób, że zwiększyliśmy finansowanie programów już realizowanych przez miasto – mówił podczas drugiej sesji budżetowej zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig.

Chodzi o dofinansowanie m.in. programów: modernizacji dróg (o 11 mln zł), budowy miejsc postojowych (o prawie 1,5 mln zł), budowy chodników (o 3,6 mln zł), budowy parków kieszonkowych (o 2 mln zł), realizacji Plant Podgórskich (o 2,1 mln zł), rewitalizacji boisk przyszkolnych (o 2,4 mln zł), a także termomodernizacji obiektów szkolnych, doświetlenia przejść dla pieszych, zagospodarowania zieleni, w tym w Nowej Hucie, budowy ścieżek rowerowych, przygotowania wybiegów dla psów.

– Ponadto w ramach autopoprawki wprowadziliśmy do budżetu nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę prawie 68,5 mln zł. To przede wszystkim przedsięwzięcia w obszarze edukacji, zieleni oraz infrastruktury – dodał Andrzej Kulig.

Na tej liście znalazły się zadania z zakresu oświaty, mające na celu m.in. modernizację szkół, sal gimnastycznych i boisk, doposażenie przedszkoli czy urządzenie placów zabaw. Jeszcze więcej zyska miejska zieleń – do budżetu wpisano m.in. zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki, rewitalizację parku przy Dworze Czeczów, Park Grzegórzki, rewitalizację bulwarów wiślanych. Szereg zadań dotyczy modernizacji infrastruktury i poprawy komunikacji – m.in. na ulicy Smolarzy czy w ciągu ulicy Zawiłej.

Wiceprezydent Kulig zapewnił, że miasto nie zamierza rezygnować z żadnych inwestycji kluczowych dla jakości życia mieszkańców – czy to w obszarze edukacji (budowa, rozbudowa i modernizacja szkół), transportu (przebudowa al. 29 Listopada, nowe linie tramwajowe, parkingi P&R), sportu i rekreacji (parki i tereny zielone, odnowa klubów sportowych, budowa basenów i hal), czy to w obszarze pomocy społecznej (opieka nad osobami chorymi i starszymi, tzw. opieka wytchnieniowa).

Jak podkreślił, realizacja tych wszystkich założeń w czasie, gdy z powodu pandemii miasto nie może liczyć na tak duży wzrost dochodów jak w latach poprzednich, wymaga zbudowania odważnego budżetu. – Planujemy wysokie nakłady na inwestycje. Bieżące wydatki finansowane z naszych dochodów chcemy utrzymać na obecnym poziomie lub lekko ograniczyć w niektórych dziedzinach. W konsekwencji planujemy też wyższy deficyt budżetowy, sfinansowany z obligacji – podsumował wiceprezydent.

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w Krakowie?

Na wydatki majątkowe miasto zaplanowało w projekcie przyszłorocznego budżetu 1 mld 373 mln zł, w tym na sam program inwestycyjny – 1 mld 266 mln zł. To środki, którymi Kraków zamierza sfinansować realizację kilkuset zadań inwestycyjnych: strategicznych – czyli tych, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta, oraz programowych – mniej kosztownych niż strategiczne, ale podnoszących komfort życia w mieście i zapewniających jego równomierny rozwój.

Przy planowaniu budżetu inwestycyjnego na rok 2021 wzięto pod uwagę cztery grupy zadań.

Priorytetem miasta było zagwarantowanie pełnego finansowania dla inwestycji kontynuowanych – zarówno tych, które są w trakcie budowy, jak i dla przedsięwzięć z podpisanymi umowami w trybie zaprojektuj i wybuduj (P+B), a także z umowami podpisanymi oddzielnie tylko na samą dokumentację. Konieczne było również zaplanowanie środków miasta dla wszystkich zadań, które są współfinasowane ze środków bezzwrotnych, głównie z UE. Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji spełniających te kryteria, ale w tej grupie znalazły się m.in. zadania z obszaru:

  • transportu: budowa linii KST z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową, przebudowa stacji kolejowej SKA „Swoszowice” wraz z budową parkingu P&R, rozbudowa al. 29 Listopada oraz ulic: Igołomskiej, Klasztornej, Stelmachów i Piaskowej, przebudowa ul. Glinik, budowa Trasy Wolbromskiej, budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu;
  • oświaty: budowa dwóch szkół podstawowych (osiedla Kliny i Złocień), rozbudowa SP nr 50 przy ul. Katowickiej;
  • sportu i rekreacji: budowa basenu przy ul. Eisenberga, budowa basenu przy SP nr 155, budowa hali sportowej przy SP nr 151, budowa hali sportowej przy SP nr 74;
  • zagospodarowania zieleni: park Zakrzówek, zagospodarowanie parku Duchackiego, rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła Łączy, rewaloryzacja parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty;
  • kultury i ochrony dziedzictwa: adaptacja budynku przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii, rewitalizacja fortów Borek i Łapianka, budowa Centrum Kultury Ruczaj, modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki;
  • zdrowia: termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego oraz budowa w tym szpitalu dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem;
  • pomocy i integracji społecznej: budowa DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej.

Drugą grupą zadań, którym zapewniono finansowanie w roku 2021, są inwestycje ujęte w aktualnym budżecie i znajdujące się na etapie przygotowania. Chodzi m.in. o przebudowę ul. Fatimskiej, rozbudowę ul. Fortecznej na odcinku między ul. Zakopiańską i ul. Zawiszy, Park Rzeczny Tetmajera, Planty Podgórskie czy budowę sali gimnastycznej przy SP nr 26.

Do trzeciej grupy zaliczają się zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Krakowa oraz inwestycje, których realizatorem jest jednostka zewnętrzna (GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych itd.), a miasto je tylko współfinansuje.

Czwarta grupa to zadania zupełnie nowe – dla większości z nich w projekcie budżetu na rok 2021 lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano środki na etap koncepcyjny lub opracowanie dokumentacji. Dopiero w budżetach na kolejne lata ujmowane będą środki na etap budowy. Dokumentacja będzie też gotowa na wypadek, gdyby na realizację tych przedsięwzięć udało się pozyskać środki zewnętrzne.

W grupie nowych zadań znalazły się projekty związane z modernizacją lub uzupełnieniem  oferty miasta w takich dziedzinach, jak: transport, pomoc społeczna, edukacja, zieleń, gospodarka komunalna. To m.in. budowa Trasy Ciepłowniczej i Nowobagrowej, rozbudowa ul. Bunscha wraz z budową linii tramwajowej, rozbudowa ul. Agatowej i ul. Bochnaka, budowa ul. Jana Buszka, modernizacja DPS przy ul. Kluzeka, modernizacja budynków kilku żłobków samorządowych, modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze i Grębałów, zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego oraz wokół pomnika na Wzgórzu Kaim, rewitalizacja placu Kossaka, zagospodarowanie zieleni w Nowej Hucie, modernizacja pomieszczeń w bursie na os. Szkolnym, budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy al. Powstania Warszawskiego.

inf. krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje