piątek, 1 lutego 2019 13:30

Użytkowanie wieczyste gruntu – nowe przepisy

Autor Mądry Natalia
Użytkowanie wieczyste gruntu – nowe przepisy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Zatem właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste uwłaszcza się z mocy prawa.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – przekształca się w prawo własności tych gruntów

grunty zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zaświadczenie jako potwierdzenie przekształcenia – z urzędu
Na potwierdzenie faktu przekształcenia wydane będzie z urzędu przez Starostę zaświadczenie w ciągu 12. miesięcy, licząc od dnia 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do gruntu Skarbu Państwa.

Zaświadczenie jako potwierdzenie przekształcenia – na wniosek
Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Wiąże się to z wniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek : wynosi 4 miesiące lub 30 dni w sytuacji uzasadnionej potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Zmiany w księgach wieczystych i ewidencji gruntów

Zaświadczenia przekazywane są z urzędu zarówno do sądu wieczysto-księgowego oraz do operatu ewidencji gruntów.
Opłaty:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje odpłatnie. Roczna opłata za przekształcenie jest równa opłacie jaka obowiązywała w dniu 1.01.2019 r. Opłata należna za rok 2019 płatna jest w terminie do dnia 29.02.2020 r. Pozostałe w terminie do dnia 31.03 począwszy od 2020 roku.

Opłaty wnosi się przez okres 20. lat.

Można również dokonać wpłaty jednorazowej z bonifikatą wynoszącą dla gruntów Skarbu Państwa:
1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Całkowita spłata
Po dokonaniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje zaświadczenie również z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej. To zaświadczenie właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie z działu III księgi wieczystej lokalowej wpisu roszczenia o opłatę.

Sąd pobiera od wniosku o wykreślenie roszczenia opłatę stałą w wysokości:
250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
75 zł – w pozostałych przypadkach.

źródło: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Polska

Polska - najnowsze informacje