wtorek, 26 listopada 2019 20:32

Wadowice: Od 1 grudnia nowe stawki za śmieci

Autor Anna Piątkowska-Borek
Wadowice: Od 1 grudnia nowe stawki za śmieci

Od 1 grudnia 2019 roku w gminie Wadowice będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości zamieszkałe

– 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy pierwszych czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

– 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy 5-tej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość,

– 30 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – stawka opłaty podwyższonej.

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

– obowiązywać będzie opłata za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości

– ryczałtowa roczna stawka opłaty – 150 zł,

– ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej – 300 zł.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi w zmienionej wysokości dla w/w nieruchomości będzie obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r.

UWAGA! Ważne informacje

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konieczność złożenia nowej deklaracji obowiązuje również właścicieli nieruchomości lub podmioty gospodarcze, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3).

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki w terminie do 30.12.2019 r. (zmiana terminu płatności).

Uwaga: zmiana druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych od 1 grudnia 2019 r.

Źródło: UM Wadowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje