czwartek, 8 lipca 2021 13:36

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

Autor Jadwiga Duda
Walne Zebranie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

26 czerwca w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczce  przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w drugim terminie, o godz.16.00-tej rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) za 2020 r..

Przed spotkaniem Zarząd Klubu złożył życzenia imieninowe Władysławie Dubiel, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Klubu. Skarbnik Klubu  Anna Kisiel przyjmowała składki członkowskie w wysokości 24 zł za rok 2021 r.

Zgodnie z przyjętym programem zebranie rozpoczęła Jadwiga Duda, prezes Zarządu XVIII kadencji  (od 2017 r. do zakończenia epidemii) witając przybyłych. Wspomniała, że w 2020 r. z KPW zmarli: 27 stycznia - Andrzej Gurgul, 28 stycznia - Krzysztof Widomski, 2 września - Zdzisław Zaręba oraz 9 lutego - Teresa Śmigacz, były członek. Zmarłych uczczono minutą ciszy.

Na przewodniczącą zebrania wybrano Janinę Tańculę, członka Zarządu (wiceprezes Klubu Grażyna Kowal, która zwykle prowadziła zebrania była nieobecna z powodu pogrzebu w rodzinie), na protokolanta  Hannę Kozioł, sekretarz Klubu. Do programu Zebrania wprowadzono dodatkowy punkt: Przyjęcie nowych członków do KPW  i ich prezentację. Na członków zwyczajnych Klubu przyjęto: Małgorzatę Kwiatkowską, emerytkę i Huberta Corę, absolwenta VI LO w Krakowie, a na członka wspierającego Bogumiła Tryjańskiego, prezesa Fundacji Wydawnictwa im. Jana Czerneckiego w Krakowie.

B. Tryjański przedstawił dane z życia Jana Czerneckiego (1871-1955), fotografa, księgarza, wydawcę, związanego z Wieliczką oraz książkę jego autorstwa pt. „Kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kossakowska. Historia i anegdoty”, wydaną przez Fundację w 2019 r.  Na ręce prezes Klubu ofiarował trzy egzemplarze książki - Dziękujemy.

Gościem spotkania był Łukasz Janus, student IV roku historii UJ, przewodniczący Sprzysiężenia Młodych Historyków w Wieliczce. Wybrano Komisję Wniosków i Uchwał w składzie: Danuta Chebor, Krzysztof Pelc, przewodniczący,  Małgorzata Kwiatkowska.

Kolejno Janina Tańcula zaprosiła do przedstawienia sprawozdania za 2020 r: z działalności Klubu: Jadwigę Dudę, finansowego za 2020 r. - Annę Kisiel, Sądu Koleżeńskiego - Annę Ślęczkę (odczytała sprawozdanie przygotowane przez przewodniczącego Jana Matzke, który był nieobecny), Komisji Rewizyjnej - Władysławę Dubiel, która podkreśliła prawidłowość wydawanych funduszy KPW. Wyjaśniła, że kontrolę finansów Klubu  prowadził także Urząd Skarbowy w Wieliczce, któremu Klub co roku przedstawia sprawozdanie. Wnioskowała o podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu za 2020 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi.

Prezes Klubu zaproponowała podjęcie uchwały o powołaniu XVIII-go Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce. Przewodniczący Komisji  odczytał proponowane do przegłosowania uchwały. Zebrani  podjęli dwie uchwały: 1. Walne Zebranie KPW uchwala zatwierdzenie budżetu za 2020 r. i udziela  absolutorium Zarządowi, 2. Walne Zebranie KPW powołuje XVIII Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który 1 listopada przeprowadzi kwestę w celu zebrania funduszy na ratowanie zabytkowych nagrobków. Zebranie  zakończyła przewodnicząca.

Głos zabrała Hanna Kozioł, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, która zaprosiła zebranych do wyjścia z domu na  aerobik w wodzie i gimnastykę (przyjmowała zapisy).

Zebranie zakończono śpiewem pieśni pt. „Pan kiedyś stanął nad brzegiem”- ulubionej przez śp. Ojca Świętego Jana Pawła  II, Honorowego Obywatela Wieliczki.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie KPW: Stanisława Cygankiewicz, Elżbieta Kawecka-Cebula, Krzysztof Kasprzyk, Stanisław Jacek Kołodziejczyk, Anna Młynarczyk, Aleksandra Pawłyk, Krzysztof Pelc, Zofia Prochwicz,  Bolesław Stefan, Zofia Suder, Marian Sipióra, Natalia Soran-Maluty, Zofia Spychała.

Wszyscy otrzymali „INFORMATOR Miasta i Gminy Wieliczka” (2021r.) wydany przez Wielickie Centrum Kultury. Przebieg spotkania fotografował Krzysztof Kasprzyk.

Dziękujemy Arturowi Koziołowi, burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka za udostępnienie nam sali „Magistrat” na zebranie, a Małgorzacie Łyżczarz za przygotowanie sali zgodnie z wymogami Sanepidu. Dziękujemy. Zapraszamy na wydarzenia:

24.07.(sobota) 2021 r. w sali „Magistrat” od godz.9.30 w ramach „Dni Świętej Kingi” Klub Przyjaciół Wieliczki we współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Wieliczce i Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka organizuje Turniej Szachowy dla wieliczan o pierścień św. Kingi.

28.07. (środa) 2021 r. w sali „Magistrat” o godz.16.00 odbędzie się 17 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Ku pamięci Henryka Kozubskiego (2010-2021), harcerza, społecznika, członka Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w latach 1966-2021 i  ArtKlubu, malarza zwanego Wielickim Chagallem”. Prosimy o zabranie maseczek.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje