poniedziałek, 4 stycznia 2021 10:07

"Wielki i kosztowny plac budowy" - GDDKiA podsumowuje 2020 roku i zapowiada inwestycje w 2021

Autor Marzena Gitler
"Wielki i kosztowny plac budowy" - GDDKiA podsumowuje 2020 roku i zapowiada inwestycje w 2021

Jeżeli mówimy o sieci dróg krajowych, bez wątpienia  możemy stwierdzić, że mamy w Małopolsce wielki i kosztowny plac budowy - informuje Iwona Mikrut, główny specjalista ds. komunikacji społecznej Generelnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie. Co zrealizowano w 2020 roku i co będzie realizowane w 2021?

W trakcie realizacji jest ponad 78 km dróg ekspresowych oraz 30,7 km  dróg dwujezdniowych z kategorią główna przyspieszona.  Koszt tych inwestycji wynosi ponad 7 mld 715 mln zł. W 2020 r.  ukończono budowę nowego węzła Niepołomice na A4 i obwodnicę Dąbrowy  Tarnowskiej. Powstały nowe ronda i chodniki, przebudowano skrzyżowania,  wyremontowano 30,1 km nawierzchni. Podpisano umowy na  przygotowanie dokumentacji projektowych dla następnych inwestycji.

S7 na południe od Krakowa

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój  rozpoczęła się w 2016 r. Widokowa i oczekiwana przez wszystkich jadących  w góry i na południe Europy droga ekspresowa o długości 15,8 km w dużej  mierze przebiega na wiaduktach i estakadach,  a 2 km pod ziemią. Największa estakada ma 1 km długości i wznosi się 50  m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3% całej trasy. Na  potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy, z czego jeden  jest ukończony i oddany do ruchu w całości.  Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała - Rabka-Zdrój. Oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe  (Skomielna Biała i Zabornia), Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17  obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady.

Na odcinku S7 Lubień - Naprawa 20 grudnia 2019 r.  oddana została do ruchu lewa jezdnia. Ruch odbywa się na niej w dwóch  kierunkach. Prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jedni prawej. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy  prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca  października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji  kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w  wymaganym zakresie. 1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy  estakady na jezdni prawej z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z  Grzybna w woj. pomorskim. Umowa została zawarta na podstawie  przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień  Publicznych. Zaawansowanie prac budowlanych wynosi ponad 33 %. 22 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej z firmą STRABAG Infrastruktura Południe - informuje Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie.  - Inwestycja ukończona zostanie w 2021 r., w ciągu 8 miesięcy licząc od  zakończenia okresu zimowego.

Kontynuowana jest budowa odcinka Naprawa -  Skomielna Biała. W październiku 2019 r. prawa nitka tunelu na odcinku S7  Naprawa- Skomielna Biała została przebita na wylot, a lewa 27 kwietnia  2020 r. Trwają prace przy budowie obudowy docelowej  wewnątrz obydwu nitek, wykonywane są nisze sygnalizacyjno - alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni przed portalami, a także wiadukt i nasyp przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r.

S7 na północ od Krakowa

Ponad  55-kilometrowa droga ekspresowa S7 od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów -  Szczepanowice, Szczepanowice  – Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).

Budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów rozpoczęła się 27 lipca 2020 r. Trwają roboty ziemne przy  wykopach, ulepszeniu podłoża, zagęszczeniu oraz budowaniu kolejnych  warstw nasypów. W ramach budowy węzła Miechów wykonywane są zbrojenia  stop fundamentowych. Realizacja inwestycji potrwa do 2023  r.

Nie zakończyła się jeszcze procedura przetargowa na projekt i budowę odcinka S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. 10 grudnia 2020 r. jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę złożoną przez konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner). Trwa kontrola uprzednia Prezesa UZP.

Pierwsza łopata na następnym odcinku S7  Szczepanowice – Widoma wbita została 11 września 2019 r. Powstanie 10  wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach  będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku,  o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej.  Zaawansowanie wszystkich prac wynosi 80 %. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

Zezwolenie na realizację odcinkaWidoma - Kraków Wojewoda Małopolski przekazał GDDKiA 20 lipca 2020 r. W związku z brakiem należytego wykonywania robót  i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w  realizacji prac na odcinku S7 Widoma – Kraków, GDDKiA odstąpiła od umowy  z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini)  z dniem 4 grudnia 2020 r. Niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych  robót i przygotowaniu materiałów przetargowych 23 grudnia 2020 r.  wysłane zostało ogłoszenie o przetargu na kontynuację projektowania i  budowy drogi ekspresowej S7 na tym odcinku, do Dziennika Urzędowego UE.

Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa będzie też pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki,  Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów,  Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony  Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów, które dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez  węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną  Obwodnicą Krakowa.

S52 Północna Obwodnica Krakowa zamknie ring wokół miasta

Północnej Obwodnicy Krakowa nie było w sieci dróg  krajowych jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. Dopiero zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych,  Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, w ciągu  drogi ekspresowej S52. Ruszyły przetargi i prace dokumentacyjne, a 13 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą. 9 lipca 2020  wojewoda wydał decyzję ZRID dla odcinka od miejscowości  Zielonki do Mistrzejowic, a następnego dnia przekazany został plac  budowy i rozpoczęły się roboty. Prowadzone są badania archeologiczne,  prace ziemne, trwają prace przy budowie tunelu o długości 496 m w Batowicach. Tunel zostanie wybudowany metodą odkrywkową. Aktualne wykonywane są platformy robocze potrzebne do budowy tunelu, murki prowadzące do wykonania ścian szczelinowych oraz betonowanie ścian szczelinowych.

Powstaje najdłuższa estakada nad zbiornikiem Węgrzce, potokiem Sodół Dominikański, dopływem potoku Sodół Dominikański  i ul. Krakowską, będzie to dwunastoprzęsłowy obiekt o długości ok. 570  m. 11 przęseł będzie miało przekrój skrzynkowy a ostatnie 12 przęsło  (nad ul. Krakowską) będzie wykonane z belek prefabrykowanych. Tutaj  trwają prace przy wykonywaniu pali fundamentowych,  skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu na podporze, zbrojenie i  betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie i betonowanie  filarów. Prowadzone są prace na części dróg dojazdowych: stabilizacja  podłoża, układanie warstwy mrozoochronnej. Trwa przebudowa sieci wodociągowych, sanitarnych, kanalizacji deszczowych, sieci elektrycznej,  gazowej i teletechnicznej. Wykonywane jest odwodnienie  wzdłuż dróg technologicznych.

S52 Północna Obwodnica Krakowa będzie miała długość  ponad 12,3 km, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich.  Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km  dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z  obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica  dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim  to: Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie  drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52  POK powstaną także dwa tunele, 27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.

Dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia

W ramach zadania polegającego na zaprojektowaniu i  wybudowaniu dwujezdniowej obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44, od lipca  2020 r. rozpoczęło się projektowanie drogi dwujezdniowej o długości   9,045 km, z trzema mostami : na Wiśle, Sole i  Młynówce. Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi  zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego  i zagłady Auschwitz - Birkenau. W związku z tym został opracowany  „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa  – Auschwitz – Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i  zagłady (1940-1945), dla inwestycji p.n. „Budowa drogi ekspresowej S1 od  węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”,  w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań  lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia,  które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji  inwestycji. Obwodnica powstaje w ramach większego zadania pod  nazwą: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek IV  Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)” i ma powstać do 2024 r.

Dwujezdniowa DK47 Rdzawka – Nowy Targ

Od 25 czerwca 2020 r. trwa budowa dwujezdniowej  drogi DK47 z Rdzawki do Nowego Targu czyli jak kierowcy mawiają  potocznie dalszy ciąg „nowej zakopianki”. Prace przygotowawcze dla  odcinka DK47 Rdzawka Nowy Targ prowadzone były w latach  2008 – 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca  2017 r. podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację.

Budowa nowej dwujezdniowej drogi, w nowym śladzie była konieczna, dla poprawy bezpieczeństwa i obsługi ruchu. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średni ruch dobowy był tu na  poziomie 14 007 – 18 082 pojazdów/dobę jednak w okresie  weekendów, ferii i wakacji ilość pojazdów tak bardzo wzrasta, że tworzą  się zatory. Świadczy o wyczerpaniu przepustowości jednojezdniowej  drogi. Powstająca droga w nowym śladzie umożliwi szybsze i  bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami  kraju.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema  węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 27 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty. Wybudowane  zostaną drogi  obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych  i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska  (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Aktualnie  trwają roboty ziemne na ciągu głównym, a także zbrojenia i betonowanie  podpór obiektów mostowych. Zakończenie budowy zaplanowane jest w jesieni  2023 r.

Inne dwujezdniówki

Od 28 września 2020 r. trwa rozbudowa jednojezdniowej drogi krajowej nr 94 na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów, w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś. Na odcinku 1,5 km droga zostanie rozbudowana do parametrów drogi dwujezdniowej, klasy GP. Rozbudowa ta jest kontynuacją większego zadania, które pozwoli na zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i komfortu jazdy przez mocno zurbanizowane podkrakowskie miejscowości. Jedno rondo w Modlnicy już powstało, w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowską) w kierunku Giebułtowa. Wraz z tym rondem rozbudowany został już odcinek DK94 o długości 715 m. Inwestycję oddano do ruchu w maju 2020 r. Trwająca teraz rozbudowa potrwa 12 miesięcy plus 3 miesięczny okres zimowy (od dnia 15 grudnia do 15 marca), który nie będzie wliczany do terminu ukończenia inwestycji.

23 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz czyli II etapu „Łącznika Brzeskiego”. Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I  etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr  75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu Łącznika Brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. Na realizację tego odcinka wykonawca będzie miał 36 miesięcy, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie przetargowej.

Jest to pierwsza część dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz, dla której rząd zwiększył finansowanie 16 czerwca 2020 r. o 1,7 mld zł. Dla drugiego odcinka inwestycji trwają prace dokumentacyjne. Na początku stycznia 2021 r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Opiniującej Przedsięwzięcia Inwestycyjne i po akceptacji zaproponowanych rozwiązań planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

We wtorek, 15 grudnia 2020 r., podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu jezdni prawej na istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej - informuje Iwona Mikrut. - To odcinek, stanowi fragment  Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa z bardzo dużym natężeniem  ruchu samochodowego Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i  wykonanie dodatkowego pasa ruchu na jezdni autostrady A4 o długości 900  m, od węzła Kraków Południe w kierunku węzła Kraków  Łagiewniki, do punktu, w którym już istnieje trzeci pas. Przebudowana  zostanie łącznica z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w  kierunku Rzeszowa. Zakończenie rozbudowy powinno nastąpić w 2022 r.

W 2020 r. ukończone zostały dwie istotne dla regionu i kraju inwestycje:

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągi DK73

Od 7 września 2020 r. jadąc tranzytem na trasie  Tarnów – Kielce, drogą krajową nr 73 można ominąć miasto Dąbrowa  Tarnowska obwodnicą. Obwodnica jest jednojezdniową drogą dwupasową klasy GP, o długości około 6,9 km i nośności 115 kN/oś. W ciągu drogi powstało 8 obiektów inżynierskich, system odwodnienia, drogi dojazdowe,  zjazdy, chodniki i zatoki postojowe do kontroli pojazdów. W trosce o  środowisko i komfort mieszkańców położono cichą nawierzchnię, zrealizowano ekrany akustyczne i urządzenia oczyszczające  wody.

Węzeł autostradowy A4 Niepołomice

Od 22 czerwca 2020 r. kierowcy mogą wjechać na  autostradę A4 łącznicami węzła Niepołomice i zjechać nimi na drogę  wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa jak i Tarnowa. To bardzo  ważne dla dynamicznie rozwijającej się strefy ekonomicznej  po wschodniej stronie Krakowa i drogi ekspresowej S7 oraz  Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja ograniczyła ruch  tranzytowy z węzła A4 Targowisko, drogą krajową nr 75 do stref  ekonomicznych przez Puszczę Niepołomicką (Obszar Natura 2000) i liczne  miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

Węzeł powstał dzięki dobrej współpracy z  samorządami, które uczestniczyły w finansowaniu inwestycji - podkreśla Iwona Mikrut. - Inwestycja  realizowana była na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA  oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym. Projekt drogowy  został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, a  inwestorem była GDDKiA. Koszt budowy wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln  zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów.

Trwają prace dokumentacyjne dla dróg ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic:

Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87

Umowa  na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowa obwodnicy Piwnicznej została podpisana w październiku  2019 roku. Konsultacje społeczne z mieszkańcami, na których  przedstawiono trzy warianty przebiegu obwodnicy odbywały się od połowy czerwca do połowy lipca 2020 r. Przedstawione warianty przebiegu mają długości od 2 do 2,5 km. Ten etap prac ma się zakończyć w kwietniu 2022 r.

Inwestycja  jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego. Dzięki tej inwestycji nastąpi  poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,  odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu  międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Piwnicznej. Istotna będzie również możliwość ominięcia zabudowań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny. Ujęcie w Programie 100 obwodnic pozwoli na  rozpoczęcie budowy obwodnicy oraz zintensyfikowanie współpracy ze stroną  słowacką, w celu usprawnienia połączeń granicznych.

Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28

12  października 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA z Katowic,  która obejmuje przygotowanie studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej. Ten  etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach  środowiskowych. Na tą część zadania wykonawca ma, zgodnie z podpisana  umową, 43 miesiące. Koszt wszystkich prac wyniesie 4 182 000,00 złotych.

Inwestycja odciąży z ruchu centrum miasta i ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a  Rabką-Zdrojem. Pozytywnie wpłynie także na spójność komunikacyjną południowej Małopolski.  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska,  zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49

Umowa na przygotowanie studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową została  podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska.

Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o  uwarunkowaniach środowiskowych, a termin wykonania prac określony został  na 43 miesiące.

Podstawowym  celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49 po  zjeździe z drogi krajowej  nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie  drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką-Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu DK49. Inwestycja ta pozwoli  na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego  na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze  Słowacją, z ominięciem miasta. W ubiegłym roku podpisany został Program  Inwestycji, a ujęcie zadania w Programie budowy 100 obwodnic pozwoli na  wybudowanie obwodnicy.

Wschodnia Obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr  73

W  przypadku tej obwodnicy jesteśmy na etapie przygotowania koncepcji programowej. W maju 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne - informuje Iwona Mikrut.  - Zakończenie prac koncepcyjnych planowane  jest w lutym 2021 r.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Tarnowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 73 przy dojeździe do węzła Tarnów Północ. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa  mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Tarnowa. Obwodnica równolegle poprawi  dostępność komunikacyjną Pilzna i Jasła. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz  zrównoważonego rozwoju. Inwestycja przygotowywana jest od  dłuższego czasu. W 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach. Prace przygotowawcze prowadzone są we współpracy z  Miastem Tarnów.

Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28

W  sprawie budowy tej obwodnicy zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA a gminą Wadowice. W myśl tego porozumienia gmina przygotowuje dokumentację, wraz z uzyskaniem  decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację, natomiast GDDKiA zbuduje drogę. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana przez gminę Wadowice 9 lipca 2020 r.

Po wybudowaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Będzie ona stanowiła uzupełnienie istniejącej sieci dróg w mieście i pozytywnie wpłynie na płynność  ruchu. Południowa obwodnica Wadowic będzie stanowić ciąg drogi krajowej  nr 28, na odcinku od ronda gen. Leopolda Okulickiego (tu łączyć się ma z drogą krajową nr 52) do ul. Zegadłowicza. Obwodnica  ma rozładować zatory w ruchu, jakie tworzą się na drogach krajowych nr  28 (Wadowice - Sucha Beskidzka) oraz 52 (Wadowice - Kraków). Obwodnica  ta uwzględniać będzie planowaną do realizacji w kolejnej perspektywie  finansowej UE Beskidzką Drogę Integracyjną, czyli drogę ekspresową S52.

Obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79

21 września 2020 r. podpisana została umowa z firmą Sweco Engineering na przygotowanie studium sieciowego z elementami studium korytarzowego, obejmującego odcinek  autostrady A4 od węzła Balice I do węzła Mysłowice oraz odcinek drogi krajowej nr 79 od wyłączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do węzła Byczyna na autostradzie A4. W ramach studium  analizowane będą możliwości poprowadzenia obwodnicy Trzebini. Dokument  ma powstać w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy, a koszt prac wynosi  416 970,00 zł.

Głównym  celem budowy obwodnicy Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego  i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i  bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu autostrady A4. Budowa tej obwodnicy poprawi również dostępność komunikacyjną rafinerii  w Trzebini. Dla tej inwestycji nie były dotąd prowadzone prace  przygotowawcze.

Obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28

Trwa procedura przetargowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy tej obwodnicy.

Droga krajowa nr 28 przebiega przez centrum miasta i jest wygodnym połączeniem Śląska z  Podhalem. Obwodnica wyprowadzając ruch z miasta, poprawi komfort i  bezpieczeństwo mieszkańców, ruchu lokalnego, regionalnego i dalekobieżnego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na przepustowość ciągu  komunikacyjnego łączącego Podtatrze ze Śląskiem. Proces przygotowawczy przewidziany jest na lata 2021-2024, z kolei realizacja inwestycji będzie miała miejsce  w latach 2025 – 2029.

inf. i foto: GDDKiA

Małopolska - najnowsze informacje