środa, 18 lipca 2018 10:50

Wojewoda Śląski ogłosił alert przeciwpowodziowy!

Autor Mądry Natalia
Wojewoda Śląski ogłosił alert przeciwpowodziowy!

Ostatnie ulewy spowodowały wysokie poziomy wód rzek i zbiorników. Największe zagrożenie jest obecnie na Podbeskidziu. Tam też, mając na uwadze przewidywane jeszcze dzisiaj w godzinach popołudniowych oraz nocnych silne opady deszczu oraz występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych wód na posterunkach wodowskazowych, Wojewoda Śląski zarządził pogotowie przeciwpowodziowe. Obowiązuje ono od godz. 12.00 na terenie 3 powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz w mieście Bielsko - Biała.

Katowice, 18 lipiec 2018 r

Zarządzenie Nr 1/2018 Wojewody Śląskiego z dnia 18.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 22 pkt. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze przewidywane w dniu 18.07.2018 r., w godzinach popołudniowych oraz nocnych, silne opady deszczu oraz występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych wód na posterunkach wodowskazowych zarządzam, co następuje:

                                                                             §1
Ogłaszam z dniem 18.07.2018 r. od godz. 12:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.
                                                                             §2
Zobowiązuję wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów z w/w terenów oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

                                                                             §3
1. Zobowiązuję Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do niezwłocznego powiadomienia właściwych starostw i służb o treści niniejszego zarządzenia. 2. Zobowiązuję starostów do niezwłocznego powiadomienia właściwych gmin o treści niniejszego zarządzenia.
                                                                             
                                                                             §4
Zarządzenie wchodzi w życie od chwili podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

z up. Wojewody Śląskiego
Andrzej Szczeponek
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Info/Foto: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Polska

Polska - najnowsze informacje