piątek, 5 czerwca 2020 10:59

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować korespondencyjnie?

Autor Głos 24
Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować korespondencyjnie?

Ustawa o wyborach prezydenckich 2020 została podpisana. Dokument zakłada, że swój głos będzie można oddać zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie. PKW potwierdza możliwość skorzystania z tego prawa. Publikujemy najważniejsze zapisy głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z zarządzeniem pierwsza tura wyborów odbędzie się 28 czerwca, natomiast druga, o ile będzie konieczna, 12 lipca.

Najważniejsze zasady dot. głosowania korespondencyjnego

Jak głosować korespondencyjnie w kraju?

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca jest ujęty jest w spisie wyborców. Termin? Najpóźniej do 16 czerwca.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Zamiar głosowania korespondencyjnego może zgłosić każdy, kto ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, ukończył 18 lat i ma prawa wyborcze.

Gdzie zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Robimy to w naszym urzędzie gminy.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Jeśli wyborca głosuje korespondencyjnie w kraju, może zgłosić chęć głosowania:

  • ustnie,
  • pisemnie
  • lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL wyborcy,
  • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
  • wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

Do kiedy można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Najpóźniej do 16 czerwca.

Zasady głosowania wyborców podlegających kwarantannie

Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie (po 23 czerwca), może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca.

Głosowanie zagranicą

W przypadku chęci głosowania zagranicą, wyborca powinien zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego właściwemu konsulowi najpóźniej do 15 czerwca.

Jednocześnie PKW przypomina, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, zarówno w kraju, jak i za granicą, dotyczy również II tury wyborów. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszą turą, może zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów, najpóźniej do 29 czerwca.

Co jeśli zgłoszenie nie spełni powyższych wymogów?

Wtedy urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. Niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju w zgłoszeniu może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce wpisania wyborcy w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego), adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

*Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało tych wymogów, konsul wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Zgłoszenie po terminie

Co jeśli zgłoszenie zostanie dostarczone po terminie?  Takie dokumenty zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Doręczenie pakietu wyborczego

Wyborca, który głosuje w kraju otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do 23 czerwca. Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do 26 czerwca.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy.

Źródło: Gazeta Prawna

Polska

Polska - najnowsze informacje