poniedziałek, 17 maja 2021 12:47

11 projektów z wykorzystaniem środków z KPO. Wieliczka ma ambitny plan, jak odbudować się po pandemii

Autor Głos 24
11 projektów z wykorzystaniem środków z KPO. Wieliczka ma ambitny plan, jak odbudować się po pandemii

Budowa szpitala wraz ze szkołą wyższą dla pielęgniarek i położnych oraz tramwaju do Krakowa to tylko trzy z 11 nowych projektów, na których dofinansowanie z KPO już zostały złożone wnioski. Wieliczka jest gotowa na realizację Krajowego Planu Odbudowy i ma bardzo ambitne cele.

28 kwietnia ukazała się kolejna wersja Krajowego Planu Odbudowy, której przyjęcie 4 maja przegłosował Sejm, przekazując dokument do oceny Senatu. Na etapie przygotowania projektu planu odbudowy Gmina Wieliczka złożyła swoje do tego dokumentu oraz opracowała i przekazała wnioski na realizację działań lokalnych, w ramach środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na odbudowę po pandemii.

Zgłoszone projekty w ramach KPO obejmują inwestycje pozwalające na rozwój i poprawę warunków życia na terenie gminy Wieliczka w najważniejszych obszarach funkcjonowania mieszkańców: ochrony zdrowia, edukacji, inwestycji drogowych, bezpieczeństwa, komunikacji oraz ochrony środowiska i rekreacji.

Na etapie konsultacji planu zostały zgłoszone takie projekty jak Centrum Opieki Geriatrycznej, za 64 791 668 zł, budowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach wraz z kompleksem sportowym, za 15 600 000 zł i ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców przebudowa wschodniej obwodnicy Wieliczki, która ma kosztować 12 800 000 zł.

Z inwestycji drogowych trzeba jeszcze wymienić budowę łącznika drogi krajowej 94 z drogą powiatową nr 2037 K „obwodnica Wieliczki Czarnochowice”, która ma kosztować 18 680 000 zł. Miasto chce też przeprowadzić rewitalizację Parku Mickiewicza i zbudować dwie lokalne tężnie solankowe za 11 300 000 zł.

W planach jest też realizacja projektu "Bezpieczny ostatni kilometr", którego celem jest poprawa efektywności i bezpieczeństwa mobilności dzieci, młodzieży i dorosłych, jako punkt wyjścia do poprawy mobilności w całym mieście, w ramach którego zaplanowano budowę  parkingu wielopoziomowego w Wieliczce za 16 000 000 zł.

Ważną inwestycją będzie budowa drogi łączącej strefy przemysłowe w Kokotowie, Węgrzcach Wielkich i Podłężu (Strefy Aktywności Gospodarczej w Wieliczce i Niepołomicach) z drogą krajową S7 oraz autostradą A4 za 40 000 000,00 zł. Zaplanowano też zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową stacji ładowania za 12 000 000,00 zł.

Aż 38 000 000 zł miasto chce przeznaczyć na powstanie Wyższej Szkoły Zawodowej w Wieliczce. Ma to być placówka kształcąca przyszłe dla pielęgniarki i położne.

Komunikację z Krakowem ma poprawić budowa linii tramwajowej Kraków-Wieliczka, której odcinek w Gminie Wieliczka ma kosztować 100 000 000 zł.

53 000 000 zł. potrzeba na przebudowę i modernizację dróg gminnych o długości 25 km, co poprawi bezpieczeństwo oraz zwiększy mobilność.  

Złożenie wspomnianych projektów to nie pierwsze działanie wielickiego samorządu służące przygotowaniu się na wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy.

Gmina Wieliczka aktywnie uczestniczyła już w pierwszych konsultacjach programu, tuż po zaprezentowaniu jego pierwotnej propozycji, a następnie podczas prowadzonych konsultacji społecznych, w czasie których zostały przekazane uwagi do finalnego kształtu dokumentu.

Głównym problemem, na który zwraca uwagę burmistrz Wieliczki Artur Kozioł jest m.in. brak wskazania w dokumencie transparentnych rozwiązań w ważnych obszarach, które powinny stanowić fundament odbudowy i rozwoju gospodarczego naszego kraju po ustaniu pandemii, takich jak ochrona zdrowia, edukacja oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

- W przedstawionym projekcie Krajowego Planu Odbudowy zabrakło miejsca na właściwą diagnozę dotyczącą dalszego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w najbliższych latach oraz rzetelną ocenę możliwych skutków epidemii Covid-19 – uważa burmistrz. - Zapoznając się z rozwiązaniami proponowanymi w ramach wspomnianego Planu można zauważyć, że autorzy projektu skupili się głównie na bezpośrednich skutkach trwającej epidemii pomijając jej skutki pośrednie, a więc długofalowe zmiany, które skorygują dotychczasowe podejście do zagadnienia opieki zdrowotnej na wiele lat do przodu - dodaje.

Skutkami pośrednimi, o których wspomina burmistrz są pojawiąjące się już dzisiaj brak miejsc lub ograniczona dostępność łóżek poza szpitalami covidowymi, brak dostępu do odpowiednich specjalistów i personelu medycznego, a co za tym idzie tworzące się zatory w systemie rejestracji i kierowaniu na zabiegi lub konsultacje lekarskie.

Jedyną skuteczną metodą na odblokowanie lub utworzenie nowych miejsc w szpitalach jest rozbudowa systemu opieki zdrowotnej poprzez uruchomienie sprawnie działającej sieci szpitali w nowych obszarach terytorialnych. W tej chwili ciężar świadczonych usług musi przenieść się na szpitale powiatowe, ale także na nowe placówki, których uruchomienie w obecnej sytuacji staje się niezbędne, a które będą w stanie bezpiecznie obsłużyć pacjentów zmagających się z innymi schorzeniami. Aby takie działanie było możliwe, niezbędne jest utworzenie nowych placówek opieki medycznej, którymi są szpitale specjalistyczne, m.in. zakaźne, czy geriatryczne, których ilość już dzisiaj jest niewystarczająca, a potrzeby w zakresie choćby specjalistycznej opieki dla seniorów są duże i będą się zwiększać - uważa burmistrz Kozioł.

Kolejnym strategicznym obszarem, na który należy zwrócić szczególną uwagę w części merytorycznej KPO, jest edukacja dzieci i młodzieży, która została bardzo mocno ograniczona w czasie epidemii Covid-19, m.in. poprzez wprowadzenie zajęć w trybie zdalnym i mieszanym. Ta sytuacja została w dużej mierze podyktowana niewystarczającą bazą lokalową szkół, które często nie miały możliwości wprowadzenia odpowiednich warunków izolacji uczniów lub w przypadku pracy stacjonarnej były zmuszone do wprowadzenia trybu nauczania zmianowego.

Od wielu lat szkoły są przepełnione. Aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości konieczne jest zaplanowanie działań służących rozwojowi infrastruktury oświatowej poprzez budowę nowych szkół, przedszkoli i żłobków. Tylko w ten sposób można zagwarantować odpowiedni poziom nauczania, ale także godne warunki do nauki dla dzieci i młodzieży - uważa burmistrz Wieliczki.

Rozwój infrastruktury edukacyjnej umożliwiłby również odejście od zmianowego trybu nauczania, co byłoby wielką korzyścią dla uczniów. Aby zwiększyć dostępność do edukacji konieczna jest rozbudowa infrastruktury oświatowej, w wyniku czego nastąpi ograniczenie zmianowości oraz zwiększenie liczby przyjęć w szkołach, a także poprawa komfortu nauczania i pracy nauczycieli oraz uczniów.

Trzecim obszarem, który został pominięty w projekcie Krajowego Programu Odbudowy jest partnerstwo publiczno-prywatne.

W dokumencie zabrakło wskazania zasad podziału środków, jaki i konkretnych form wsparcia dla jednego z podstawowych filarów umożliwiających odbudowę i rozwój gospodarczy, tj. partnerstwa między przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi, np. samorządami. W sytuacji, gdy szukamy wzmocnienia gospodarczego i szybkiego wyjścia przedsiębiorców z dramatycznych problemów, z którymi spotkali się w czasie pandemii, wspólne działanie przedsiębiorców i samorządów oparte na transparentnych zasadach może stać się jedną z najbardziej skutecznych dźwigni gospodarczych.

Samorządy potrzebują rozwoju lokalnego, a przedsiębiorcy oczekują wsparcia w swoich rynkowych projektach. Krajowy Plan Odbudowy powinien więc stworzyć możliwości i zachęcić do realizacji wspólnych projektów przez wszystkie samorządy i przedsiębiorców oparte na transparentnych regułach.

Wreszcie, niezwykle istotne zmiany w Krajowym Planie Odbudowy powinny dotyczyć  określenia przejrzystych zasad związanych z wydatkowaniem środków, a także nadzorem i kontrolą przy ich rozliczaniu.

Wszystkie miasta i gminy powinny mieć równy dostęp do środków z KPO. Niedopuszczalne jest, aby np. transport publiczny krajowy był finansowany z części grantowej, a transport miejski i regionalny (zarządzany przez samorządy) –  z części pożyczkowej.

Równie ważne wydaje się być także zachowanie spójności działań w zakresie prowadzenia zewnętrznej polityki, np. w części dot. pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych. Projekt nie zawiera wystarczającego wykazania spójności KPO z innymi instrumentami nowej perspektywy UE, ponieważ prace nad ich programowaniem nadal trwają, a ogólny opis spójności proponowanych działań z innymi elementami polityki rozwoju (strategiami, programami itp.) państwa, w tym Krajową strategią rozwoju regionalnego (KSRR) oraz Strategią zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (SZRWiR) nie pozwala na ocenę, jak konkretne działania zaplanowane w KPO będą spójne z częścią wdrożeniową wymienionych dokumentów.

Także działające w ramach postulowanego Komitetu Monitorującego Podkomitety powinny mieć bezpośredni i bieżący wpływ na zarządzanie poszczególnymi działaniami przewidzianymi w KPO. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE – niezbędne jest również monitorowanie sposobu zarządzania oraz wpływu realizacji programu na niwelowanie rzeczywistych skutków pandemii w Polsce. Należy więc przewidzieć możliwość dokonania po dwóch latach ewentualnej korekty KPO.

W celu sprawnego wdrożenia KPO koniecznym jest również przekazanie wdrażania 40% środków Samorządom Województw. - Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem, który daje bardzo duże możliwości pomocy państwu i obywatelom w przywróceniu równowagi po pandemii. Właściwie skierowane środki przeznaczone na rozwój samorządów mogą pomóc w poprawie warunków życia całego społeczeństwa. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest doprecyzowanie wielu szczegółów w zakresie określonych warunków przyznawania wsparcia, a także dobre zarządzanie realizacją programu.

Tylko wtedy Krajowy Plan Odbudowy przyniesie oczekiwany efekt – podsumowuje burmistrz Wieliczki Artur Kozioł

fot. ilustracyjna: UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje