sobota, 19 września 2020 10:00

Będzie kolejna obwodnica w Małopolsce

Autor Tomasz Stępień
Będzie kolejna obwodnica w Małopolsce

– Kila dni temu wydaliśmy „zrid” (czyli decyzję o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) na budowę obwodnic Podłęża  i Niepołomic. Dziś znowu mamy do przekazania dobrą wiadomość dla  mieszkańców Małopolski – informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Sieć dróg w naszym województwie wzbogaci się o kolejne, ważne dla regionu  połączenie. 17 września – z upoważnienia Wojewody Małopolskiego – został  wydany „zrid” na budowę drugiego etapu obwodnicy miejscowości Waksmund,  Ostrowsko i Łopuszna w gminie Nowy Targ.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej  wykonalności. Oznacza to, że można już przystępować do robót  budowlanych. Wydana decyzja pozwala na kontynuację i zakończenie budowy  obwodnicy Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 969 w ramach nowego przebiegu. Projektowany odcinek obwodnicy będzie  drogą wojewódzką klasy technicznej G (główna).

Długość projektowanej trasy w drugim etapie wynosi  ponad 4 km. Decyzją objęte jest około 400 działek, a w postępowaniu  uczestniczy 305 stron (właścicieli i użytkowników wieczystych  nieruchomości objętych zakresem inwestycji).

W ramach inwestycji zaprojektowano drogę  jednojezdniową, dwupasową (każdy pas o szerokości 3,5 m). Wzdłuż drogi  powstaną pobocza o szerokości 1,25 m. Inwestycja obejmuje między innymi  budowę dwóch skrzyżowań, tj. skrzyżowanie z drogą powiatową  nr 1644 (ul. Bielska) oraz włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej  969. Oba te skrzyżowania będą rondami o średnicy zewnętrznej 40,0 m, z  jezdnią wokół ronda o szerokości 5,0 m oraz pierścieniem wokół wyspy  środkowej o szerokości 2,0 m. Wyspy środkowe  będą zazielenione.

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla  zwierząt oraz budowę obiektów mostowych. Obwodnica połączy drogę krajową  DK 49 w rejonie obwodnicy Nowego Targu z drogą wojewódzką 969 w  miejscowości Harklowa.

Wartość projektu wynosi 34 665 726,00 zł. Wartość  dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020 to 23 929 259,47 zł (85% całkowitych  wydatków kwalifikowanych).

„Zrid” dla pierwszego odcinka budowanej obwodnicy Wojewoda Małopolski wydał w marcu 2018 r.

info i fot: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, GDDKiA

Podhale

Podhale - najnowsze informacje