poniedziałek, 4 lipca 2022 14:00

Bochnia. Burmistrz miasta z wotum zaufania i absolutorium

Autor Katarzyna Jamróz
Bochnia. Burmistrz miasta z wotum zaufania i absolutorium

Podczas czwartkowej sesji Rada Miasta Bochnia udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bochnia Stefanowi Kolawińskiemu. 15 radnych było za, 3 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Pozytywną opinię ws. wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bochnia również wyraziła pozytywną opinię. Należy podkreślić, że dochody miasta w roku 2021 zamknęły się kwotą 185.179.512,94 zł tj. o ponad 17 mln 460 tys. zł więcej niż w roku 2020, natomiast zrealizowane wydatki miasta Bochnia wyniosły 177.944.667,52 tj. o ponad 11 mln 126 tys. zł więcej niż w roku 2020.

Gmina Miasta Bochnia za 2021 rok osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 7.234.845,42 zł przy planowanym deficycie 11.633.812,41 zł. W 2021 roku zakończono sztandarowy dla miasta projekt „Rewitalizacji centrum miasta – Rynek OD – Nowa” oraz projekt Rewaloryzacji Plant Salinarnych w zakresie przebudowy budynków salinarnych – Kuźni i Lodowni.

Ze zrewitalizowanych przestrzeni chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy, ale także coraz liczniej odwiedzający Bochnię turyści. Znaczącej poprawie uległy również warunki komunikacyjne na terenie miasta. Do użytkowania oddano dwa nowe połączenia drogowe – ostatni odcinek trasy północno-zachodniej oraz łącznik pomiędzy zjazdem z autostrady A4 a ul. Krzeczowską.

Podsumowując wykonanie budżetu z roku 2021, nie sposób nie zauważyć stałej od lat wzrostowej tendencji wydatków bieżących. Wzrost kosztów bieżących funkcjonowania samorządu powodują rosnące ceny energii, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych, ceny usług, opłaty za korzystanie z zasobów wody itp. Przedstawiając wykonanie budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2021 rok stwierdzono, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała racjonalnie i oszczędnie, przy pełnym zabezpieczeniu środków finansowych na prawidłową realizację zadań miasta. Skutecznie kontynuowano pozyskiwanie środków zewnętrznych na szereg zadań.

Dofinansowanie w łącznej wysokości 10.870.000,00 zł z rządowego programu Polski Ład uzyskały projekty pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni” oraz „Budowa mostu na potoku Babica na ul. Parkowej wraz z remontem przyległych alejek”. Utrzymano wysoki wskaźnik nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej tj. oświaty, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej. Burmistrz w bardzo krótkim wystąpieniu, tuż przed głosowaniem, podziękował radnym, najbliższym współpracownikom i pracownikom oraz wszystkim tym, którzy mieli swój wkład w tak sprawne wykonanie budżetu za rok 2021.

Głosowanie nad absolutorium: 19 radnych za i 1 wstrzymujący. Po odczytaniu wyników przez Przewodniczącego Rady Miasta – Bogdana Kosturkiewicza, na sali rozległy się gromkie brawa.

Inf./Fot. UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje